* Danh sách: Thép Tấm 727 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép tấm 3x1500x6000 SS400
2 Thép tấm 4x1500x6000 SS400
3 Thép tấm 5x1500x6000 SS400
4 Thép tấm 6x1500x6000 SS400
5 Thép tấm 8x1500x6000 SS400
6 Thép tấm 10x1500x6000 SS400
7 THÉP TẤM SS400 10x2000x6000
8 Thép tấm 12x1500x6000 SS400
9 THÉP TẤM SS400 12x2000x6000
10 Thép tấm 14x1500x6000 SS400
11 Thép tấm 14x2000x6000 SS400
12 Thép tấm 16x1500x6000 SS400
13 THÉP TẤM SS400 16x2000x6000
14 Thép tấm 18x2000x6000 SS400
15 THÉP TẤM SS400 20x2000x6000 Trung Quốc
16 THÉP TẤM SS400 22x2000x6000
17 THÉP TẤM SS400 24x2000x6000
18 THÉP TẤM SS400 25x2000x6000
19 THÉP TẤM SS400 26x2000x6000
20 THÉP TẤM SS400 28x2000x6000
21 THÉP TẤM SS400/A36 30x2000x6000
22 THÉP TẤM SS400 32x2000x6000
23 THÉP TẤM SS400 35x2000x6000
24 THÉP TẤM SS400 36x2000x6000
25 THÉP TẤM SS400 40x2000x6000
26 THÉP TẤM SS400 50x2000x6000
27 Thép tấm 4x1500x6000 Q345
28 Thép tấm 5x1500x6000 Q345
29 Thép tấm 6x1500x6000 Q345
30 Thép tấm 6x2000x6000 Q345
31 Thép tấm 8x1500x6000 Q345
32 Thép tấm 10x1500x6000 Q345 Trung Quốc
33 Thép tấm 10x2000x6000 Q345
34 Thép tấm 12x1500x6000 Q345
35 Thép tấm Q345 12x2000x6000
36 Thép tấm Q345 14x1500x6000
37 Thép tấm Q345 14x2000x6000
38 Thép tấm 16x2000x6000 Q345
39 Thép tấm Q345 18x2000x6000
40 Thép tấm Q345 20x2000x6000 Trung Quốc
41 Thép tấm Q345 22x2000x6000
42 Thép tấm Q345 24x2000x6000
43 Thép tấm Q345 25x2000x6000
44 Thép tấm Q345 26x2000x6000
45 Thép tấm Q345 28x2000x6000
46 Thép tấm Q345 30x2000x6000
47 Thép tấm Q345 32x2000x6000
48 Thép tấm Q345 35x2000x6000
49 Thép tấm Q345 36x2000x6000
50 Thép tấm 40x2000x6000 Q345
51 Thép vuông đen 200x200x4.5x6 SUNSTEEL
52 THÉP TẤM GÂN SS400 6x1500x6000 Trung Quốc
53 THÉP TẤM 2x1250x2500 Formosa
54 Thép tấm SPHC 1.5x1000x3300 Trung Quốc
55 Thép tấm gân 3x1500x2450 Trung Quốc
56 Thép tấm SS400 10x1500x2480 Trung Quốc
57 Thép tấm 1.5x1219x2400 SS400 Trung Quốc
58 Thép tấm 9x1370x6000 SS400 Trung Quốc
59 Thép tấm SS400 14x1500x13750 Trung Quốc
60 Thép tấm 12.4x2010x12050 Q345 Trung Quốc
61 Thép tấm 12.7x2010x12050 Q345 Trung Quốc
62 Thép tấm 22x2010x12040 Q345 Trung Quốc
63 Thép tấm 22.2x2010x11230 Q345 Trung Quốc
64 Thép tấm 8x2000x6000 Q345 Trung Quốc
65 Thép tấm 16x2000x12000 Q345 Trung Quốc
66 Thép tấm 14x1500x10350 Q345 Trung Quốc
67 Thép tấm 14x1500x1450 Q345 Trung Quốc
68 Thép tấm 14x1500x3400 Q345 Trung Quốc
69 Thép tấm 20x1500x6000 Q345 Trung Quốc
70 Thép tấm Q345 ĐẦU ĐUÔI Trung Quốc
71 Thép tấm SS400 6x2000x6000 TQ Trung Quốc
72 Thép tấm 16x2000x12000 SS400/A36 Trung Quốc
73 THÉP TẤM SS400/A36 20x2000x12000 Trung Quốc
74 Thép tấm 20x1500x6000 SS400 Trung Quốc
75 THÉP TẤM SS400 16x1500x12000 Trung Quốc
76 THÉP TẤM SS400 8x1500x12000 Trung Quốc
77 THÉP TẤM SS400 4x1500x12000 Trung Quốc
78 THÉP TẤM SS400 6x1500x10500 Trung Quốc
79 THÉP TẤM SS400 8x2000x11000 Trung Quốc
80 THÉP TẤM SS400 8x2000x10500 Trung Quốc
81 THÉP TẤM SS400 4x1500x8000 Trung Quốc
82 Thép tấm gân 5x1500x6000 Trung Quốc
83 Lá đen 2.0x1250x2400 Trung Quốc
84 THÉP TẤM SS400 5x2000x6000 Trung Quốc
85 THÉP TẤM SS400 5x2000x11000 Trung Quốc
86 THÉP TẤM SS400 5x2000x10000 Trung Quốc
87 Thép tấm gân 3x1500x6000 Trung Quốc
88 THÉP TẤM SS400 6x1500x11300 Trung Quốc
89 THÉP TẤM SS400 5x1500x11300 Trung Quốc
90 THÉP TẤM SS400 4x1500x11300 Trung Quốc
91 THÉP TẤM SS400 4x1500x8800 Trung Quốc
92 THÉP TẤM SS400 6x1500x9420 Trung Quốc
93 THÉP TẤM SS400 5x1500x9420 Trung Quốc
94 THÉP TẤM SS400 4x1500x9420 Trung Quốc
95 THÉP TẤM SS400 4x1500x4710 Trung Quốc
96 THÉP TẤM 2x1250x6000 Formosa
97 Thép La 3x30x6000 Trung Quốc
98 Thép tấm Q345 10x1500x12000 Trung Quốc
99 Thép tấm SS400 1.5x1000x3300 Trung Quốc
100 Thép tấm 16x1500x6000 Q345 Trung Quốc
101 Thép tấm ĐK 10x2000x6000 Grade A - ABS NhatBan
102 Thép tấm SS400 40x2000x8000 Trung Quốc
103 Thép tấm SS400 38x1500x2000 Trung Quốc
104 Thép tấm SS400 38x1500x3000 Trung Quốc
105 Thép tấm SS400/A36 14x2000x12000 Trung Quốc
106 Thép tấm 18x2000x12000 SS400 Trung Quốc
107 Thép tấm SS400 25x2000x12000 Trung Quốc
108 Thép tấm SS400 8x2000x6000 Trung Quốc
109 THÉP TẤM SS400 71x1510x3700 Trung Quốc
110 THÉP TẤM SS400 12x2000x11950 Trung Quốc
111 THÉP TẤM SS400 12x1500x11950 Trung Quốc
112 THÉP TẤM SS400 10x2000x8805 Trung Quốc
113 THÉP TẤM SS400 10x1500x8805 Trung Quốc
114 THÉP TẤM SS400 12x2000x7000 Trung Quốc
115 THÉP TẤM SS400 10x1500x7650 Trung Quốc
116 Thép tấm Q345 16x1500x5050 Trung Quốc
117 Thép tấm Q345 16x1500x6930 Trung Quốc
118 Thép tấm Q345 16x1500x12000 Trung Quốc
119 Thép tấm Q345 16x1500x7850 Trung Quốc
120 THÉP TẤM SS400 10x2000x12000 Trung Quốc
121 Thép tấm SS400 14x1500x9500 Trung Quốc
122 THÉP TẤM SS400 12x1500x9500 Trung Quốc
123 Thép tấm Q345 20x2000x12000 Trung Quốc
124 Thép tấm Q345 6x1500x12000 Trung Quốc
125 Thép tấm SS400 8x1200x2400 Trung Quốc
126 Thép tấm SS400 8x1500x3000 Trung Quốc
127 Thép tấm SS400 22x1500x3000 Trung Quốc
128 Thép tấm SS400 25x1240x700 Trung Quốc
129 Thép tấm SS400 12x1500x3000 Trung Quốc
130 Thép tấm SS400 20x1500x3000 Trung Quốc
131 THÉP TẤM SS400 16x2000x3000 Trung Quốc
132 THÉP TẤM SS400 20x1500x2300 Trung Quốc
133 Thép tấm Q345 16x1500x13750 Trung Quốc
134 Thép tấm 16x1500x14500 Q345 Trung Quốc
135 THÉP TẤM SS400 4x1500x2740 Trung Quốc
136 Thép tấm 4x1500x3000 SS400 Trung Quốc
137 Thép La Đen 25 TOHOP
138 Thép La Đen 30 TOHOP
139 THÉP TẤM GÂN SS400 3x1500x3000 Trung Quốc
140 Thép tấm 3x1500x3130 SS400 Trung Quốc
141 Thép tấm 10x1500x3611 SS400 Trung Quốc
142 THÉP TẤM GÂN SS400 3x250x800 Trung Quốc
143 THÉP TẤM GÂN SS400 3x250x1500 Trung Quốc
144 Thép tấm gân SS400 3x1500x2500 Trung Quốc
145 Thép tấm 6x1500x3000 SS400 Trung Quốc
146 Thép tấm gân SS400 6x1500x3000 Trung Quốc
147 THÉP TẤM A572 8x1500x6000 Trung Quốc
148 THÉP TẤM A572 18x2000x6000 Trung Quốc
149 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 ANHHOA-st
150 Thép vuông đen 40x40x0.9x6000 Nguyễn Minh
151 Thép tấm 8x1500x3400 SS400 Trung Quốc
152 Thép tấm 8x1500x2480 SS400 Trung Quốc
153 Thép tấm Q345 25x2000x12000 Trung Quốc
154 Thép tấm Q345 14x2000x12000 Trung Quốc
155 Thép tấm Q345 18x2000x12000 Trung Quốc
156 Hộp kẽm 50x100x1.3x5000 PHUXUANVIET
157 Thép tấm SS400/A36 32x2000x12000 Trung Quốc
158 Thép tấm SS400/A36 28x2000x12000 Trung Quốc
159 THÉP TẤM SS400 20x1500x12000 Trung Quốc
160 Thép tấm 12x2000x12000 SS400 Trung Quốc
161 Thép tấm 10x2000x12000 Q345 Trung Quốc
162 Thép Tấm SS400 28x1015x500 Trung Quốc
163 Thép tấm SS400 22x2000x12000 Trung Quốc
164 Thép tấm SS400 30x2000x12000 Trung Quốc
165 THÉP TẤM SS400 5x1500x4937 Trung Quốc
166 THÉP TẤM SS400 5x1500x4695 Trung Quốc
167 THÉP TẤM SS400 5x1500x3700 Trung Quốc
168 Thép tấm Gân 4x1500x4120 Trung Quốc
169 Thép tấm Gân 4x1500x6000 Trung Quốc
170 Thép tấm SS400 35x1000x1000 Trung Quốc
171 Sản phẩm test ANHHOA-st
172 Thép tấm SS400 22x2000x3000 Trung Quốc
173 Thép tấm SS400 40x2000x12000 Trung Quốc
174 Thép tấm SS400/A36 40x2000x8400 Trung Quốc
175 Thép tấm SS400/A36 45x2000x6000 Trung Quốc
176 Thép tấm SS400 5x235x6000 Trung Quốc
177 Thép tấm SS400 5x235x3000 Trung Quốc
178 Thép tấm SS400 5x235x750 Trung Quốc
179 Thép tấm SS400 6x180x6000 Trung Quốc
180 Thép tấm SS400 6x180x3000 Trung Quốc
181 Thép tấm SS400 6x180x750 Trung Quốc
182 Thép tấm SS400 12x200x300 Trung Quốc
183 Thép tấm SS400 5x235x5300 Trung Quốc
184 Thép tấm SS400 6x180x5300 Trung Quốc
185 Thép tấm SS400 5x235x500 Trung Quốc
186 Thép tấm SS400 5x235x800 Trung Quốc
187 Thép tấm SS400 5x235x1800 Trung Quốc
188 Thép tấm SS400 6x180x500 Trung Quốc
189 Thép tấm 6x180x850 Trung Quốc
190 Thép tấm SS400 6x180x1800 Trung Quốc
191 Thép tấm Q345 6x1500x3624 Trung Quốc
192 Thép tấm Q345 6x1500x3142 Trung Quốc
193 Thép tấm Q345 8x1500x2506 Trung Quốc
194 Thép tấm 1.2x1220x2400 SS400 Formosa
195 Thép tấm Q345 14x1500x7160 Trung Quốc
196 Thép tấm Q345 14x1500x13750 Trung Quốc
197 Thép tấm Q345 14x1500x12300 Trung Quốc
198 Thép tấm Q345 25x2000x3000 Trung Quốc
199 Thép tấm Q345 35x195x1665 Trung Quốc
200 Thép tấm Q345 35x195x1685 Trung Quốc
201 Thép tấm Q345 6x2000x5000 Trung Quốc
202 Thép tấm Q345 6x2000x5100 Trung Quốc
203 Thép Tấm Q345 8x1500x5520 Trung Quốc
204 Thép Tấm Q345 8x1500x5100 Trung Quốc
205 Thép tấm Q345 30x430x1815 Trung Quốc
206 Thép tấm Q345 30x380x1700 Trung Quốc
207 Thép Tấm SS400 25x300x350 Trung Quốc
208 Thép Tấm SS400 25x300x1215 Trung Quốc
209 Thép Tấm SS400 25x300x1415 Trung Quốc
210 Thép Tấm SS400 32x375x1385 Trung Quốc
211 THÉP TẤM SS400 20x2400x6000 Trung Quốc
212 Thép tấm Q345 8x2000x5400 Trung Quốc
213 Thép tấm Q345 8x2000x5520 Trung Quốc
214 Thép Tấm SS400 25x250x1420 Trung Quốc
215 Thép Tấm SS400 25x250x1670 Trung Quốc
216 Thép Tấm SS400 25x400x400 Trung Quốc
217 Thép Tấm SS400 32x400x1225 Trung Quốc
218 Thép Tấm SS400 32x400x1220 Trung Quốc
219 Thép tấm Q345 3x1500x2800 Trung Quốc
220 Thép la đen 3x32x3000 Trung Quốc
221 Thép la đen 5x50x3000 Trung Quốc
222 Thép la đen 8x80x3000 Trung Quốc
223 Thép tấm SS400 5x235x3800 Trung Quốc
224 Thép tấm SS400 5x235x2800 Trung Quốc
225 Thép tấm SS400 6x180x3800 Trung Quốc
226 Thép tấm SS400 6x180x2800 Trung Quốc
227 Thép tấm SS400 6x85x235 Trung Quốc
228 Thép tấm SS400 8x230x350 Trung Quốc
229 Thép tấm SS400 8x145x265 Trung Quốc
230 Thép tấm SS400 12x1500x600 Trung Quốc
231 Thép tấm SS400 12x150x300 Trung Quốc
232 Thép tấm SS400 12x100x250 Trung Quốc
233 Thép tấm SS400 12x30x(150+250)/2 Trung Quốc
234 Thép tấm SS400 20x600x600 Trung Quốc
235 Thép tấm SS400 20x300x300 Trung Quốc
236 Thép tấm SS400 20x200x250 Trung Quốc
237 Thép tấm SS400 20x145x265 Trung Quốc
238 Thép tấm SS400 60x2000x6000 Trung Quốc
239 Thép tấm SS400 6x40x6000 Trung Quốc
240 Thép tấm SS400 6x80x6000 Trung Quốc
241 Thép tấm SS400 6x100x6000 Trung Quốc
242 Thép tấm SS400 6x150x6000 Trung Quốc
243 Thép tấm SS400 6x150x3000 Trung Quốc
244 Thép tấm SS400 6x200x6000 Trung Quốc
245 Thép tấm SS400 6x250x6000 Trung Quốc
246 Thép tấm SS400 6x360x6000 Trung Quốc
247 Thép tấm SS400 8x250x6000 Trung Quốc
248 Thép tấm SS400 8x450x6000 Trung Quốc
249 Thép tấm SS400 12x150x6000 Trung Quốc
250 Thép tấm SS400 12x120x6000 Trung Quốc
251 Thép tấm SS400 16x160x6000 Trung Quốc
252 Thép V 30x3x6000 NHABE
253 Thép hình H 200x200x8x12x12000 POSCO
254 Thép Vuông đen 50x50x4x6000 Nguyễn Minh
255 Thép tấm SS400 5x1500x11305 Trung Quốc
256 Thép tấm SS400 4x1500x11305 Trung Quốc
257 Thép tấm 6x1500x6000 Formosa
258 Thép tấm SS400 12x1500x4000 Trung Quốc
259 Thép tấm SS400 16x1500x4000 Trung Quốc
260 THÉP TẤM GÂN SS400 5x1500x3000 Trung Quốc
261 INOX304 TẤM 0.3x1200x3750 POSCO
262 INOX304 TẤM 0.5x1200x3750 POSCO
263 INOX201 TẤM 0.8x1200x83330 POSCO
264 INOX304 TẤM 1x1200x20830 POSCO
265 INOX304 TẤM 2x1500upx2000 POSCO
266 INOX201 TẤM 3x1500upx1000 POSCO
267 INOX201 TẤM 6x1500upx5000 POSCO
268 Thép tấm SS400 30x380x1700 Trung Quốc
269 Thép tấm SS400 30x430x1815 Trung Quốc
270 Thép tấm SS400 35x195x1665 Trung Quốc
271 Thép tấm SS400 35x195x1685 Trung Quốc
272 Thép tấm Q345 32x380x1700 Trung Quốc
273 Thép tấm Q345 32x430x1715 Trung Quốc
274 Thép tấm Q345 32x430x1815 Trung Quốc
275 Thép tấm Q345 32x430x1700 Trung Quốc
276 Thép tấm Q345 38x195x1665 Trung Quốc
277 Thép tấm Q345 38x195x1685 Trung Quốc
278 Thép tấm Q345 38x350x630 Trung Quốc
279 Thép tấm SS400 12x(30+150)/2x250 Trung Quốc
280 THÉP TẤM SS400 5x38x3000 Trung Quốc
281 THÉP TẤM SS400 10x700x1000 Trung Quốc
282 THÉP TẤM SS400 10x600x1000 Trung Quốc
283 Thép tấm 3x1250x2500 Trung Quốc
284 Thép Tấm 32x400x400 SS400 Trung Quốc
285 Thép Tấm 30x1050x250 SS400 Trung Quốc
286 Thép Tấm 38x200x1400 SS400 Trung Quốc
287 Thép tấm SS400 9x1370x2400 Trung Quốc
288 Thép tấm 9x1370x3600 SS400 Trung Quốc
289 THÉP TẤM GÂN 3x1500x2400 Trung Quốc
290 THÉP TẤM SS400 8x145x270 Trung Quốc
291 THÉP TẤM SS400 12x1500x2000 Trung Quốc
292 Thép tấm SS400 12x(20+150)/2x200 Trung Quốc
293 THÉP TẤM SS400 8x150x300 Trung Quốc
294 THÉP TẤM SS400 20x145x270 Trung Quốc
295 THÉP TẤM SS400 8x100x250 Trung Quốc
296 Thép tấm SS400 16x1500x11000 Trung Quốc
297 Thép tấm SS400 12x2000x15095 Trung Quốc
298 Thép tấm SS400 12x2000x10970 Trung Quốc
299 Thép hình V 50x50x5.0x6000 (cong) ANKHANH
300 Thép tấm 8x2500x12000 A515 Trung Quốc
301 Thép tấm 8.1x2500x12000 A515 Trung Quốc
302 Thép Tấm SS400 30x320x350 Trung Quốc
303 Thép Tấm SS400 30x300x350 Trung Quốc
304 Thép Tấm SS400 30x270x400 Trung Quốc
305 Thép tấm SS400 40x450x700 Trung Quốc
306 Thép tấm SS400 40x450x450 Trung Quốc
307 THÉP TẤM SS400 12x1500x15095 Trung Quốc
308 THÉP TẤM Q345 8x2000x12000 Trung Quốc
309 Thép tấm 16x2445x5295 NIR350 Trung Quốc
310 Thép tấm 16x2445x5565 NIR350 Trung Quốc
311 Thép tấm 16x2445x5880 NIR350 Trung Quốc
312 Thép tấm 16x2450x5815 NIR350 Trung Quốc
313 Thép tấm 16x2450x5960 NIR350 Trung Quốc
314 Thép tấm 16x2500x6010 NIR350 Trung Quốc
315 Thép tấm 16x2870x11135 NIR350 Trung Quốc
316 Thép tấm 18x3000x13200 NIR 350 Trung Quốc
317 Thép tấm 20x2300x10340 NIR350 Trung Quốc
318 Thép tấm 25x2450x6010 NIR350 Trung Quốc
319 Thép tấm 16x2450x4825 NIR350 Trung Quốc
320 THÉP TẤM SS400 10x1500x12000 Trung Quốc
321 Thép tấm SS400 20x800x800 Trung Quốc
322 Thép tấm SS400 4x1500x5300 Trung Quốc
323 Thép tấm SS400 5x1500x5300 Trung Quốc
324 Thép tấm SS400 3x1500x3000 Trung Quốc
325 THÉP TẤM SS400 10x1524x6100 Trung Quốc
326 THÉP TẤM SS400 12x1500x6000 HÀN QUỐC
327 Thép Tấm SS400 25x300x6000 Trung Quốc
328 THÉP TẤM SS400 10x200x6000 Trung Quốc
329 THÉP TẤM SS400 8x280x6000 Trung Quốc
330 Bản mã 320x200x16 Trung Quốc
331 THÉP TẤM SS400 10x185x6000 Trung Quốc
332 Bản mã 530x200x16 Trung Quốc
333 Ke tam giác 100x100x10ly Trung Quốc
334 Thép tấm 5x1500x3000 SS400 Trung Quốc
335 THÉP TẤM SS400 4x1500x9432 Trung Quốc
336 THÉP TẤM SS400 8x1500x9445 Trung Quốc
337 THÉP TẤM SS400 6x1500x9438 Trung Quốc
338 Thép tấm SS400 10x1500x4000 Trung Quốc
339 Thép tấm SS400 16x1500x1300 Trung Quốc
340 THÉP TẤM SS400 18x2000x3000 Trung Quốc
341 THÉP TẤM SS400 22x2000x4100 Trung Quốc
342 Thép tấm SS400 22x1500x1300 Trung Quốc
343 Thép tấm SS400 28x1500x1500 Trung Quốc
344 Thép Tấm Ss400 40x90x1950 Trung Quốc
345 Thép tấm 16x1500x3000 SS400 Trung Quốc
346 Thép tấm 30x1500x6000 SS400/A36 Trung Quốc
347 Thép tấm 10x1500x6000 SS400 NB NhatBan
348 Thép tấm 50x1530x5340 Trung Quốc
349 Thép Tấm SS400 30x300x394 Trung Quốc
350 Thép Tấm SS400 35x275x550 Trung Quốc
351 THÉP TẤM SS400 4x1500x1295 Trung Quốc
352 THÉP TẤM SS400 4x1500x2290 Trung Quốc
353 THÉP TẤM SS400 4x1500x2351 Trung Quốc
354 THÉP TẤM SS400 4x1500x2545 Trung Quốc
355 THÉP TẤM SS400 4x1500x2626 Trung Quốc
356 THÉP TẤM SS400 4x1500x2794 Trung Quốc
357 THÉP TẤM SS400 4x1500x2949 Trung Quốc
358 THÉP TẤM SS400 4x1500x3152 Trung Quốc
359 THÉP TẤM SS400 4x1500x3352 Trung Quốc
360 THÉP TẤM SS400 4x1500x3658 Trung Quốc
361 THÉP TẤM SS400 4x1500x3702 Trung Quốc
362 THÉP TẤM SS400 4x1500x4051 Trung Quốc
363 THÉP TẤM SS400 4x1500x4138 Trung Quốc
364 THÉP TẤM SS400 4x1500x4205 Trung Quốc
365 THÉP TẤM SS400 4x1500x4698 Trung Quốc
366 Thép tấm 2x1250x3100 Formosa
367 Thép tấm SS400/A36 20x1500x1500 Trung Quốc
368 Thép tấm SS400/A36 20x400x12000 Trung Quốc
369 Thép tấm SS400/A36 20x400x11700 Trung Quốc
370 Thép tấm SS400/A36 14x960x11700 Trung Quốc
371 Thép tấm SS400/A36 14x960x12000 Trung Quốc
372 Thép tấm SS400/A36 12x800x900 Trung Quốc
373 Thép tấm SS400/A36 16x400x1480 Trung Quốc
374 Thép tấm SS400/A36 16x180x1480 Trung Quốc
375 Thép tấm SS400/A36 14x180x960 Trung Quốc
376 Thép tấm SS400/A36 20x400x400 Trung Quốc
377 Thép tấm SS400/A36 20x905x700 Trung Quốc
378 THÉP TẤM SS400 8x351x262 Trung Quốc
379 THÉP TẤM SS400 8x300x248 Trung Quốc
380 Thép tấm SS400 25x1500x6000 Trung Quốc
381 Thép La 4x30x3000 SS400 Trung Quốc
382 Thép tấm gân 4x210x700 Trung Quốc
383 Thép tấm gân 4x330x700 Trung Quốc
384 Thép tấm gân 4x950x1750 Trung Quốc
385 Thép tấm gân 4x1200x1750 Trung Quốc
386 Thép La 8x70x280 SS400 Trung Quốc
387 Thép La 2x365x1930 VN
388 Thép La 2x365x2330 VN
389 Thép La 3x715x2000 VN
390 Thép La 3x715x2400 Trung Quốc
391 Thép La 3x60x255 SS400 Trung Quốc
392 Thép la 5x40x3000 SS400 Trung Quốc
393 Thép tấm 20x1500x3300 SS400 Trung Quốc
394 Thép tấm 16x1500x12050 Q345 Trung Quốc
395 Thép tấm 16x1500x15285 Q345 Trung Quốc
396 Thép tấm 16x200x590 SS400 Trung Quốc
397 Thép tấm 20x200x520 SS400 Trung Quốc
398 Thép tấm 20x200x420 SS400 Trung Quốc
399 Thép tấm 12x150x320 SS400 Trung Quốc
400 Thép tấm 12x200x270 SS400 Trung Quốc
401 Thép tấm 8x200x390 SS400 Trung Quốc
402 Thép tấm 8x95x372 SS400 Trung Quốc
403 Thép tấm 12x300x850 SS400 Trung Quốc
404 Thép tấm 8x55x230 SS400 Trung Quốc
405 Thép tấm 8x95x466 SS400 Trung Quốc
406 Thép tấm 8x80x280 SS400 Trung Quốc
407 Thép tấm 12x90x200 SS400 Trung Quốc
408 Thép tấm 6x80x120 SS400 Trung Quốc
409 Thép tấm 6x150x200 SS400 Trung Quốc
410 Thép tấm 6x150x110 SS400 Trung Quốc
411 Thép tấm 12x1000x2000 SS400 Trung Quốc
412 Thép tấm SS400 3x1500x2800 Trung Quốc
413 Thép tấm SS400 3x1500x2860 Trung Quốc
414 Thép tấm 20x40x600 SS400/A36 Trung Quốc
415 Thép tấm 16x40x600 SS400/A36 Trung Quốc
416 Thép tấm 14x40x600 SS400/A36 Trung Quốc
417 Thép tấm 12x40x600 SS400/A36 Trung Quốc
418 Thép tấm 8x40x600 SS400/A36 Trung Quốc
419 Thép tấm 16x2000x3000 Q345 Trung Quốc
420 Thép hình 30x350x350 SS400/a36 Trung Quốc
421 Thép tấm 40x340x700 SS400/a36 Trung Quốc
422 Thép tấm 25x250x270 SS400/a36 Trung Quốc
423 Thép tấm gân 3x1500x3150 Trung Quốc
424 Thép tấm 30x500x500 SS400/A36 Trung Quốc
425 Thép tấm 40x500x1100 SS400/A36 Trung Quốc
426 Thép tấm 16x1500x15300 Q345 Trung Quốc
427 Thép tấm 12x1500x15300 Q345 Trung Quốc
428 Thép tấm 12x290x150 SS400/A36 Trung Quốc
429 Thép tấm 12x200x390 SS400 Trung Quốc
430 Thép tấm 16x1000x1500 SS400/A36 Trung Quốc
431 Thép tấm 12x1000x1500 SS400/A36 Trung Quốc
432 Thép tấm 20x2000x8060 Q345 Trung Quốc
433 Thép tấm 12x2000x12000 Q345 Trung Quốc
434 Cancel ANHHOA-st
435 Thép tấm 45x497x6000 SS400/A36 Trung Quốc
436 Thép tấm 45x497x1410 SS400/A36 Trung Quốc
437 Thép tấm 3x1500x3890 GÂN Trung Quốc
438 Thép tấm 3x1500x2220 GÂN Trung Quốc
439 Thép tấm 3x1500x410 GÂN Trung Quốc
440 Thép tấm 3x1500x640 GÂN Trung Quốc
441 Thép tấm 4x1500x7970 SS400 Trung Quốc
442 Thép tấm 4x1500x8970 SS400 Trung Quốc
443 Thép La 6x25x3000 SS400 Trung Quốc
444 THÉP TẤM 10x150x300 Trung Quốc
445 Bãn mã 10x250x250 Trung Quốc
446 Thép tấm 3x1000x1200 SS400 Trung Quốc
447 Thép tấm 58x2100x3010 Trung Quốc
448 Thép tấm 10x1500x3000 SS400 Trung Quốc
449 Thép tấm 3x1500x7970 SS400 Trung Quốc
450 Thép tấm 3x1500x8970 SS400 Trung Quốc
451 Thép tấm 18x1500x6000 SS400/A36 Trung Quốc
452 THÉP TẤM SS400 12x200x206 Trung Quốc
453 THÉP TẤM SS400 12x200x110 Trung Quốc
454 THÉP TẤM GÂN SS400 3x1460x2620 Trung Quốc
455 THÉP TẤM GÂN SS400 3x1205x2620 Trung Quốc
456 THÉP TẤM SS400 12x236x171 Trung Quốc
457 THÉP TẤM SS400 12x120x300 Trung Quốc
458 Thép tấm 14x1500x12050 Q345 Trung Quốc
459 THÉP TẤM Q345 50x530x6000 Trung Quốc
460 THÉP TẤM GÂN SS400 5x1500x4200 Trung Quốc
461 Thép tấm 18x1500x6000 Q345/A572 Trung Quốc
462 THÉP TẤM 4x2000x3520 Trung Quốc
463 THÉP TẤM 4x1980x2300 Trung Quốc
464 THÉP TẤM 4x2000x2300 Trung Quốc
465 THÉP TẤM 4x1982x2300 Trung Quốc
466 THÉP TẤM 3x1500x2300 Trung Quốc
467 THÉP TẤM 3x600x600 Trung Quốc
468 THÉP TẤM GÂN 3x1500x2000 Trung Quốc
469 THÉP TẤM GÂN 3x1000x2000 Trung Quốc
470 Thép tấm 30x2000x12000 Q345 Trung Quốc
471 Thép tấm 6x2000x12000 SS400/A36 Trung Quốc
472 THÉP TẤM 8x2000x12000 SS400/A36 Trung Quốc
473 Thép tấm 14x2001x12000 A36 POSCO
474 Thép tấm 16x2001x12000 A36 POSCO
475 Thép tấm 20x2001x12000 A36 POSCO
476 Thép tấm 25x2001x12000 A36 POSCO
477 Thép tấm 30x2001x6000 A36 POSCO
478 Thép tấm 35x2000x12000 PO POSCO
479 Thép tấm gân 5x1500x3250 Trung Quốc
480 Thép tấm 25x2000x2000 Q345/A572 Trung Quốc
481 Thép tấm 30x50x400 Q345/A572 Trung Quốc
482 Thép tấm 36x50x400 Q345/A572 Trung Quốc
483 Thép tấm 36x420x715 Q345/A572 Trung Quốc
484 Thép tấm 36x480x480 Q345/A572 Trung Quốc
485 Thép tấm 36x450x745 Q345/A572 Trung Quốc
486 Thép tấm 30x340x570 Q345/A572 Trung Quốc
487 Thép tấm 32x350x4502 Q345/A572 Trung Quốc
488 Thép tấm 36x350x4502 Q345/A572 Trung Quốc
489 Thép tấm 36x390x860 Q345/A572 Trung Quốc
490 Thép tấm 25x250x1150 Q345/A572 Trung Quốc
491 Thép tấm 30x375x1285 Q345/A572 Trung Quốc
492 Thép tấm 30x500x1550 Q345/A572 Trung Quốc
493 Thép tấm 30x2000x1000 Q345 Trung Quốc
494 Thép tấm 50x2000x3000 Q345 Trung Quốc
495 Thép tấm 22x2000x12000 Q345/A572 Trung Quốc
496 Thép tấm 30x375x3394 Q345/A572 Trung Quốc
497 Thép tấm 30x375x3094 Q345/A572 Trung Quốc
498 Thép tấm 30x375x4694 Q345/A572 Trung Quốc
499 Thép tấm 30x375x4394 Q345/A572 Trung Quốc
500 Thép tấm 30x375x3600 Q345/A572 Trung Quốc
501 Thép tấm 32x350x4498 Q345/A572 Trung Quốc
502 Thép tấm 36x350x4498 Q345/A572 Trung Quốc
503 Thép tấm 36x350x3198 Q345/A572 Trung Quốc
504 Thép tấm 36x200x400 Q345/A572 Trung Quốc
505 Thép tấm 50x200x400 Q345/A572 Trung Quốc
506 Thép tấm 50x415x860 Q345/A572 Trung Quốc
507 Thép tấm 25x1500x2000 SS400 Trung Quốc
508 Thép La Đen 3x50x3000 Trung Quốc
509 THÉP TẤM 10x900x1800 Trung Quốc
510 Thép tấm Q345 14x1500x500 Trung Quốc
511 Thép tấm Q345 16x1500x7200 Trung Quốc
512 Thép tấm 6x300x300 SS400 Trung Quốc
513 Thép tấm 8x300x300 SS400 Trung Quốc
514 Thép tấm 6x200x520 SS400 Trung Quốc
515 Thép tấm 6x180x350 SS400 Trung Quốc
516 Thép tấm 6x75x120 SS400 Trung Quốc
517 Thép tấm 6x125x125 SS400 Trung Quốc
518 Thép tấm 4x50x100 SS400 Trung Quốc
519 Thép tấm 5x30x3000 SS400 Trung Quốc
520 Thép tấm 3x1200x2400 SS400 Trung Quốc
521 Thép tấm 25x1350x2100 SS400/A36 Trung Quốc
522 Thép tấm 4x1500x3770 SS400 Trung Quốc
523 Thép tấm 3x1500x1880 SS400 Trung Quốc
524 Thép tấm 20x2000x3000 SS400/A36 Trung Quốc
525 THÉP TẤM SS400 5x1500x2800 Trung Quốc
526 Bản mã 120x120x4ly Trung Quốc
527 Tấm 8x40x1460 Trung Quốc
528 Tấm 8x40x1142 Trung Quốc
529 Tấm 8x40x1940 Trung Quốc
530 Tấm 8x40x1900 Trung Quốc
531 Tấm 8x40x2150 Trung Quốc
532 Tấm 8x40x1600 Trung Quốc
533 Tấm 8x40x3300 Trung Quốc
534 Thép tấm 6x330x6000 Q345 Trung Quốc
535 Thép tấm 10x214x6000 Q345 Trung Quốc
536 Thép tấm 5x200x6000 Q345 Trung Quốc
537 Thép tấm 5x200x3000 Q345 Trung Quốc
538 Thép tấm 10x100x6000 Q345 Trung Quốc
539 Thép tấm 5x150x6000 Q345 Trung Quốc
540 Thép tấm 40x2000x12000 Q345 Trung Quốc
541 Thép tấm 35x2000x12000 Q345 Trung Quốc
542 Thép tấm 6x1500x8149 SS400 Trung Quốc
543 Thép tấm 8x1500x8143 SS400 Trung Quốc
544 Thép tấm 6x1500x2000 SS400 Trung Quốc
545 Thép tấm 5x1500x4900 SS400 Trung Quốc
546 TẤM QUI CÁCH CẮT THEO YÊU CẦU Trung Quốc
547 Thép tấm 12x1500x12000 Q345 Formosa
548 Thép tấm 12x250x300 SS400 Trung Quốc
549 Thép tấm 12x220x220 SS400 Trung Quốc
550 Thép tấm 12x220x350 SS400 Trung Quốc
551 Thép tấm 4x160x180 SS400 Nguyễn Minh
552 Thép tấm 2x1250x3000 SPHC VN
553 Thép tấm 2x1250x2800 SPHC VN
554 THÉP TẤM 10x1500x7000 Trung Quốc
555 Thép tấm 12x1500x12100 SS400 Trung Quốc
556 Thép tấm 10x2000x12100 SS400 Trung Quốc
557 Thép tấm 10x2000x7450 SS400 Trung Quốc
558 Thép tấm 10x1500x6700 SS400 Trung Quốc
559 Thép tấm 6x1500x7500 SS400 Trung Quốc
560 Thép tấm 6x1500x6600 SS400 Trung Quốc
561 Thép tấm 8x1100x1600 SS400 Trung Quốc
562 Thép tấm 20x1500x15000 Trung Quốc
563 Thép tấm 20x1500x14700 Trung Quốc
564 Thép tấm 12x3500x1000 Trung Quốc
565 Thép tấm 16x2000x1000 Trung Quốc
566 Thép tấm 5x1000x4000 Trung Quốc
567 Thép tấm 8x1000x3000 Trung Quốc
568 Thép tấm 14x2000x4000 Q345 Trung Quốc
569 Thép tấm 20x1500x2000 Q345 Trung Quốc
570 Thép tấm 60x500x1000 Q345 Trung Quốc
571 Thép tấm 3x1500x4700 gân Trung Quốc
572 Thép tấm 5x2000x6000 Q345 Trung Quốc
573 Thép tấm 50x2000x6000 Q345 Trung Quốc
574 Thép tấm 8x1500x12000 Q345 Trung Quốc
575 Thép tấm 16x1800x12000 Q345/A572 Trung Quốc
576 Thép tấm 6x1500x12000 SS400 ANHHOA-st
577 Thép tấm 6x1500x6700 SS400 Trung Quốc
578 Thép tấm 10x1524x1750 SS400 Trung Quốc
579 Thép tấm 12x1000x1750 SS400 Trung Quốc
580 Thép La 8x75x6000 Trung Quốc
581 Thép La 4x100x6000 Trung Quốc
582 Thép tấm 10x1500x2100 SS400 Trung Quốc
583 Thép tấm 12x2000x6300 SS400 Trung Quốc
584 Máng Xối Chấn 4lyx40 Trung Quốc
585 Thép tấm 5x1220x2440 SS400/a36 Trung Quốc
586 Thép V 40x40x6x6000 Trung Quốc
587 Thép V 60x60x8x6000 Trung Quốc
588 Thép La 8x100x6000 Trung Quốc
589 Thép La 6x75x6000 Trung Quốc
590 Thép tấm 6x50x6000 Trung Quốc
591 Thép tấm 8x1500x6000 Gân Trung Quốc
592 Thép tấm 5x1500x3360 Gân Trung Quốc
593 Thép tấm 16x2000x2500 SS400 Trung Quốc
594 Thép tấm 10x550x1500 SS400 Trung Quốc
595 Thép tấm 16x250x300 SS400 Trung Quốc
596 Thép tấm 40x1500x6000 SS400/A36 Trung Quốc
597 Thép tấm 50x1500x6000 SS400/A36 Trung Quốc
598 Thép la 10x40x6000 Trung Quốc
599 Thép La 8x50x3000 Trung Quốc
600 Thép tấm 14x250x4000 SS400 Trung Quốc
601 Thép tấm 16x200x400 SS400 Trung Quốc
602 Thép tấm 16x200x500 SS400 Trung Quốc