* Danh sách: Lap Tròn Đặc 67 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 LAP BAR D100x6000-C45
2 LAP BAR D110x6000-C45
3 LAP BAR D120x6000-C45
4 LAP BAR D130x6000-C45
5 LAP BAR D140x6000-C45
6 LAP BAR D150x6000-C45
7 LAP BAR D160x6000-C45
8 LAP BAR D16x6000-C45
9 LAP BAR D170x6000-C45
10 LAP BAR D180x6000-C45
11 LAP BAR D200x6000-C45
12 LAP BAR D20x6000-C45
13 LAP BAR D25x6000-C45
14 LAP BAR D30x6000-C45
15 LAP BAR D40x6000-C45
16 LAP BAR D45x6000-C45
17 LAP BAR D50x6000-C45
18 LAP BAR D60x6000-C45
19 LAP BAR D70x6000-C45
20 LAP BAR D80x6000-C45
21 LAP BAR D90x6000-C45
22 LAP BAR D10x6000-C45 Trung Quốc
23 LAP BAR D28x6000-C45 Trung Quốc
24 LAP BAR D22x6370 (da lán) Trung Quốc
25 LAP BAR D23x5800 C45 Trung Quốc
26 LAP BAR D12x6000-C20 Trung Quốc
27 LAP BAR D42x6000-C45 Trung Quốc
28 Thép lap D24x6000 C45 Trung Quốc
29 Lắp đặc D10x6000 C20 Trung Quốc
30 Inox304 tròn đặc D6x6000 POSCO
31 LAP BAR D170x4000-C45 Trung Quốc
32 LAP BAR D35x6000-C45 Trung Quốc
33 LAP BAR D32x6000-C45 Trung Quốc
34 LAP BAR D75x6000-C45 Trung Quốc
35 Lắp tròn trơn Phi 22x6000 VINAKYOEI
36 Lắp tròn trơn Phi 18x6000 VINAKYOEI
37 Thép tròn đặc D90 SCM440 cắt quy cách NhatBan
38 LAP BAR D14x6000-C45 Trung Quốc
39 LAP BAR D100x3000-C45 Trung Quốc
40 LAP BAR D12x6000-C45 Trung Quốc
41 Lắp đặc Tròn Phi 8x6000 C20 VN
42 Lắp Đặc D60x1500 Trung Quốc
43 Lắp phi D16x6000 TH TOHOP
44 Lắp Đặc D36x6000 C45 Trung Quốc
45 Lăp đặc D200x470 C45 Trung Quốc
46 Lap chuốt phi 25 TOHOP
47 Lap chuốt phi 30 TOHOP
48 Lap chuốt phi 35 TOHOP
49 Lap chuốt phi 40 TOHOP
50 Lap chuốt phi 45 TOHOP
51 Lap chuốt phi 50 TOHOP
52 Láp đặc D60x210 SUS 304
53 Láp đặc D36x1800 C45 Trung Quốc
54 Láp đặc D20x600 C45 Trung Quốc
55 Láp đặc D120x800 C45 Trung Quốc
56 Láp đặc D160x564 C45 Trung Quốc
57 Láp đặc D150x795 C45 Trung Quốc
58 Láp đặc D20x660 C45-C20 Trung Quốc
59 Láp đặc D30x505 C45-C20 Trung Quốc
60 Láp đặc D28x421 C45 Trung Quốc
61 Lap D20x6000 TH
62 Lap D22X6000 TH TOHOP
63 Lap D25x6000 TH TOHOP
64 Lap D30x6000 TH TOHOP
65 Lap D45x6000 TH TOHOP
66 Lap D50x6000 TH TOHOP
67 Lap D55x6000 TH TOHOP

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222