* Danh sách: Lap Tròn Đặc ( Trung Quốc ) 26 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 LAP BAR D10x6000-C45 Trung Quốc
2 LAP BAR D28x6000-C45 Trung Quốc
3 LAP BAR D22x6370 (da lán) Trung Quốc
4 LAP BAR D23x5800 C45 Trung Quốc
5 LAP BAR D12x6000-C20 Trung Quốc
6 LAP BAR D42x6000-C45 Trung Quốc
7 Thép lap D24x6000 C45 Trung Quốc
8 Lắp đặc D10x6000 C20 Trung Quốc
9 LAP BAR D170x4000-C45 Trung Quốc
10 LAP BAR D35x6000-C45 Trung Quốc
11 LAP BAR D32x6000-C45 Trung Quốc
12 LAP BAR D75x6000-C45 Trung Quốc
13 LAP BAR D14x6000-C45 Trung Quốc
14 LAP BAR D100x3000-C45 Trung Quốc
15 LAP BAR D12x6000-C45 Trung Quốc
16 Lắp Đặc D60x1500 Trung Quốc
17 Lắp Đặc D36x6000 C45 Trung Quốc
18 Lăp đặc D200x470 C45 Trung Quốc
19 Láp đặc D36x1800 C45 Trung Quốc
20 Láp đặc D20x600 C45 Trung Quốc
21 Láp đặc D120x800 C45 Trung Quốc
22 Láp đặc D160x564 C45 Trung Quốc
23 Láp đặc D150x795 C45 Trung Quốc
24 Láp đặc D20x660 C45-C20 Trung Quốc
25 Láp đặc D30x505 C45-C20 Trung Quốc
26 Láp đặc D28x421 C45 Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222