* Danh sách: Thép hình I ( ANKHANH ) 10 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình I 100x52x4x3.2x6000 ANKHANH
2 Thép hình I 120x60x6.5x4.4x6000 AKS ANKHANH
3 Thép hình I 150x75x5x7x12 An Khánh ANKHANH
4 Thép hình I 150x75x5x7x12 (âm) ANKHANH
5 Thép hình I 150x75x5x7x6000 AKS ANKHANH
6 Thép hình I 150x75x5x7x6 (âm) ANKHANH
7 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 ANKHANH
8 Thép I100x55x3.6x6000 AKS ANKHANH
9 Thép hình I 200xND AKS ANKHANH
10 Thép hình I 200x100x5.5x8x6 An Khánh ANKHANH

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222