* Danh sách: Thép hình I ( POSCO ) 50 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình H 100x100x6x8x6000 PS POSCO
2 Thép hình H 125x125x6.5x9x12000 PS POSCO
3 Thép hình I 148x100x6x9x12000 POSCO
4 Thép hình H 150x150x7x10x12000 PS POSCO
5 Thép hình I 150x75x5x7x12000 PS POSCO
6 Thép hình I 150x75x5x7x6000 PS POSCO
7 Thép hình I 175x175x7.5x11x12000 POSCO
8 Thép hình H 194x150x6x9x12000 POSCO
9 Thép hình I 198x99x4.5x7x12000 PS POSCO
10 Thép hình I 198x99x4.5x7x6000 PS POSCO
11 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 PS POSCO
12 Thép hình I 200x100x5.5x8x6000 PS POSCO
13 Thép hình H 200x200x8x12x12000 PS POSCO
14 Thép hình I 244x175x7x11x12000 POSCO
15 Thép hình I 248x124x5x8x12000 POSCO
16 Thép hình I 248x124x5x8x6000 PS POSCO
17 Thép hình I 250x125x6x9x12000 PS POSCO
18 Thép hình I 250x125x6x9x6000 PS POSCO
19 Thép hình H 250x250x9x14x12000 PS POSCO
20 Thép hình I 294x200x8x12x12000 POSCO
21 Thép hình I 298x149x5.5x8x12000 POSCO
22 Thép hình I 298x149x5.5x8x6000 POSCO
23 Thép hình I 300x150x6.5x9x12000 PS POSCO
24 Thép hình I 300x150x6.5x9x6000 PS POSCO
25 Thép hình I 346x174x6x9x12000 POSCO
26 Thép hình I 346x174x6x9x6000 PS POSCO
27 Thép hình I 350x175x7x11x12000 PS POSCO
28 Thép hình I 350x175x7x11x6000 PS POSCO
29 Thép hình I 396x199x7x11x12000 POSCO
30 Thép hình I 396x199x7x11x6000 POSCO
31 Thép hình I 400x200x8x13x12000 PS POSCO
32 Thép hình I 400x200x8x13x6000 POSCO
33 Thép hình I 446x199x8x12x12000 POSCO
34 Thép hình I 446x199x8x12x6000 POSCO
35 Thép hình I 450x200x9x14x12000 PS POSCO
36 Thép hình I 450x200x9x14x6000 POSCO
37 Thép hình I 496x199x8x12x12000 POSCO
38 Thép hình I 500x200x10x16x12000 PS POSCO
39 Thép hình I 500x200x10x16x6000 POSCO
40 Thép hình I 596x199x10x15x12000 POSCO
41 Thép hình I 596x199x10x15x6000 POSCO
42 Thép hình I 600x200x11x17x12000 POSCO
43 Thép hình I 600x200x11x17x6000 POSCO
44 Thép hình I 700x300x13x24x12000 PS POSCO
45 Thép hình I 700x300x13x24x6000 POSCO
46 Thép hình I 300x150x6.5x9x12m(36.7kg/m) POSCO
47 Thép hình I 496x199x9x14x12000 PS POSCO
48 Thép hình I 200x100x5.5x8x12000 (Cũ, cong) POSCO
49 Thép hình I 496x199x8x12x6000 POSCO
50 Thép hình I 200x100x55x8x12000 hyndai cancel POSCO

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222