* Danh sách: Thép hình U 156 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình U 100x100x10x6000 ACHAU
2 Thép hình U 100x40x3.5x6 VINAONE
3 Thép hình U 100x42x4.3x6 VINAONE
4 Thép hình U 100x42x4.0x6 ACHAU
5 Thép hình U 100x45x4.8x6 ACHAU
6 Thép hình U 100x46x4.5x6000 AKS (dày) ANKHANH
7 Thép hình U 100x46x4.5x6 (mỏng) ANKHANH
8 Thép hình U 100x48x4.5x6000 VNO VINAONE
9 Thép hình U 100x48x5x6000 AKS (dày) ANKHANH
10 Thép hình U 100x48x6x6000 VNO VINAONE
11 Thép hình U 120x120x10.0x6 ACHAU
12 Thép hình U 120x48x3.8x6 VINAONE
13 Thép hình U 120x50x4.5x6 ACHAU
14 Thép hình U 120x52x4.8x6 ACHAU
15 Thép hình U 120x52x4.8x6000 (dày) ANKHANH
16 Thép hình U 120x52x4.8x6000 (mỏng) ANKHANH
17 Thép hình U 120x52x5x6000 VNO VINAONE
18 Thép hình U 140x50x5x6000 AC ACHAU
19 Thép hình U 140x58x4.9x6000 (dày) AKS ANKHANH
20 Thép hình U 140x64x5.0x6 (mỏng) ANKHANH
21 Thép hình U 150x75x6.5x6 (dày) ANKHANH
22 Thép hình U 160x6000 (dày) ANKHANH
23 Thép hình U 160x6000 (mong) ANKHANH
24 Thép hình U 180x70x5.1x6 (mỏng) ANKHANH
25 Thép hình U 200x6000 (mỏng) ANKHANH
26 Thép hình U 200x76x5.2x6 (dày) ANKHANH
27 Thép hình U 50x24x2.5x6000 VNO VINAONE
28 Thép hình U 50x25x4.0x6 VINAONE
29 Thép hình U 63x63x4.0x6 ACHAU
30 Thép hình V 63x63x5.0x6 Á Châu ACHAU
31 Thép hình U 63x63x6x6000 ACHAU
32 Thép hình U 65x30x3.0x6 VINAONE
33 Thép hình U 65x32x3.5x6 VINAONE
34 Thép hình U 65x32x5.0x6 VINAONE
35 Thép hình U 65x34x4x6000 AKS ANKHANH
36 Thép hình U 65x65x5.0x6 ACHAU
37 Thép hình U 65x65x6.0x6 ACHAU
38 Thép hình U 65x65x8.0x6 ACHAU
39 Thép hình U 70x70x5.0x6 ACHAU
40 Thép hình U 70x70x6.0x6 ACHAU
41 Thép hình U 70x70x7.0x6 ACHAU
42 Thép hình U 75x75x5.0x6 ACHAU
43 Thép hình U 75x75x6.0x6 ACHAU
44 Thép hình U 75x75x7.0x6 ACHAU
45 Thép hình U 75x75x8.0x6 ACHAU
46 Thép hình U 80x38x2.5x6000 AC ACHAU
47 Thép hình U 80x39x3.0x6000 VNO VINAONE
48 Thép hình U 80x40x4.5x6 (dày) ANKHANH
49 Thép hình U 80x40x4.5x6 (mỏng) ANKHANH
50 Thép hình U 80x40x4x6000 VNO VINAONE
51 Thép hình U 80x40x5x6000 VNO VINAONE
52 Thép hình U 80x42x4.0x6 ACHAU
53 Thép hình U 90x90x7.0x6 ACHAU
54 Thép hình U 90x90x8x6000 ACHAU
55 Thép hình V 90x90x9x6000 ACHAU
56 Thép hình U 100x50x5x6000 TQ Trung Quốc
57 Thép hình U 150x75x6.5x6000 TQ Trung Quốc
58 Thép hình U125x65x6x8x12000 TQ Trung Quốc
59 Thép hình U150x75x6.5x10x12000 TQ Trung Quốc
60 Thép hình U200x75x8.5x6000 Trung Quốc
61 Thép hình U 80x40x3.9x4.4x6000 TQ Trung Quốc
62 Thép hình U 80x40x6x6000 VNO VINAONE
63 Thép hình U 100x50x5x12000 TQ Trung Quốc
64 Thép hình U 120x50x4x6000 TQ Trung Quốc
65 Thép hình U 140x58x6x6000 TQ Trung Quốc
66 Thép hình U 200x75x8.5x12000 (23.5kg/m) Trung Quốc
67 Thép hình U 200x71x5.2x12 Trung Quốc Trung Quốc
68 Thép hình U 200x75x9x12000 (24.6kg/m) Trung Quốc
69 Thép hình U 200x75x9x6000 TQ Trung Quốc
70 Thép hình U 200x80x7.5x6 Nhật VINAKYOEI
71 Thép hình U 300x82x7x6000 TQ Trung Quốc
72 Thép hình U 300x82x7x12000 TQ Trung Quốc
73 Thép hình U 100x42.5x3.3x6000 TQ Trung Quốc
74 Thép hình U 250x78x7x6000 TQ Trung Quốc
75 Thép hình U 200x75x8.5x6000 TQ Trung Quốc
76 Thép hình U160x58x5.5x12000 TQ Trung Quốc
77 Thép hình U 250x78x7x12000 Trung Quốc
78 Thép hình U 150x75x6.5x12000 (10-12%) ANKHANH
79 Thép hình U 180x70x5.1x12000 AKS ANKHANH
80 Thép hình U 200x76x5.2x12000 AKS ANKHANH
81 Thép hình U 150x75x6.5x6 (dày) NhatBan
82 Thép hình U 160x64x5x8.4x12000 TIS TISCO
83 Thép hình U 280x82x7.5x6000 TQ Trung Quốc
84 Thép hình U 125x65x6x8x6000 TQ Trung Quốc
85 Thép hình U 200x80x7.5x11x12000 Nhật NhatBan
86 Thép hình U 150x75x6.5x6000 AKS ANKHANH
87 Thép hình U 250X90x9x13x12000 NhatBan
88 Thép hình U 160x64x5x8.4x6000 TIS TISCO
89 Thép hình U 140x58x4.9x12000 AKS ANKHANH
90 Thép hình U 65x30x3.0x6000 Trung Quốc
91 Thép hình U 100x50x5x6 Nhật Bản NhatBan
92 Thép hình U 300X90x9x13x12000 NhatBan
93 Thép hình U 200x90x8x13x12000 NhatBan
94 Thép hình U 100x50x5x7.5x12000 NhatBan
95 Thép hình U 150x75x6.5x12000 Nhật NhatBan
96 Thép hình U 250x75x8.5x6 Trung Quốc
97 Thép hình U180x64x6x6m Trung Quốc
98 Thép hình U 63x30x6000 ANKHANH
99 Thép hình U 140x61x5.3x6000 VNO VINAONE
100 Thép hình U 140x58x6x12000 Trung Quốc
101 Thép hình U 150x75x6.5x12000 TQ Trung Quốc
102 Thép hình U 200x90x8x13x6000 NhatBan
103 Thép hình U 100x45x3.4x6000 (35kg) DVS DAIVIET
104 Thép hình U 100x46x4.5x6000 (45kg) DVS DAIVIET
105 Thép hình U 120x50x5x6000 Trung Quốc
106 Thép U200x71x2.5x6000 TQ Trung Quốc
107 Thép hình U 250x78x8x6000 Trung Quốc
108 Thép hình U 75x40x3.8x6000 Trung Quốc
109 Thép hình U 100x48x4.2x5x6000 (40kg) DVS DAIVIET
110 Thép hình U 100x45x4x4x6000 (34kg) DVS DAIVIET
111 Thép hình U 125x65x6x8x12000 HYUNDAI
112 Thép hình U 200x69x5.4x12000 (17kg/m) TQ Trung Quốc
113 Thép hình U 100x45x4.2x5x6000 DVS DAIVIET
114 Thép U 250x60x60x5x4000 Trung Quốc
115 Thép hình U 160x58x6x12m Trung Quốc
116 Thép hình U 160x58x6x6000 TQ Trung Quốc
117 Thép hình U 180x64x6x12000 TQ Trung Quốc
118 Thép hình U 100x46x4.5x6(45kg) (Nhúng kẽm) DAIVIET
119 Thép hình U 180x70x5.1x6000 AKS ANKHANH
120 Thép hình U 200x75x9x12000 TQ (cong) Trung Quốc
121 Thép hình U 250x90x9x13x6000 NhatBan
122 Thép hình U 300x90x9x13x6000 NhatBan
123 Thép hình U 380x100x10.5x16x6000 NhatBan
124 Thép hình U 250x78x6x12000 TQ Trung Quốc
125 Thép hình U 250x78x6x6000 TQ Trung Quốc
126 Thép hình U 140x58x5x6.5x6000 ANKHANH
127 Thép hình U 150x75x9x12,5x12000 NB NhatBan
128 Thép hình U 125x65x6x12000 TQ Trung Quốc
129 Thép hình U 120x53x5,5x6m Trung Quốc
130 Thép hình U 250x78x7x12000 (23.9kg/m) Trung Quốc
131 Thép hình U 63x6000 TQ Trung Quốc
132 Thép hình U 80x40x4.5x6000 VNO VINAONE
133 Thép hình U 200x69x5.4x6000 (17kg/m) TQ Trung Quốc
134 Thép hình U 250x80x8.5x12000 Trung Quốc
135 Thép hình U 380x100x10.5x16x12000 HÀN QUỐC
136 Thép hình U 100x46x4.8x7.6x6000 TIS TISCO
137 Thép hình U 120x52x4.8x7.8x6000 TIS TISCO
138 Thép hình U 160x64x5x8.4x6000 TIS cancel TISCO
139 Thép hình U 80x40x3.4x5x6000 DVS DAIVIET
140 Thép hình U 160x12000 AK ANKHANH
141 Thép hình U 150x75x6.5x12000 (5-7%) ANKHANH
142 Thép hình U 180x75x6.5x10.4x12000 NhatBan
143 Thép U 96x30x2x2778 Chấn Trung Quốc
144 Thép hình U 50 x 6000 VN
145 Thép hình U 80x6000 AK ANKHANH
146 Thép hình U 65x6000 17kg AK ANKHANH
147 Thép hình U 140x55x5x6000 TQ Trung Quốc
148 Thép hình U 160x64x5x12000 AK ANKHANH
149 Thép Hình U 200x90x8x13.5x6000 HÀN QUỐC
150 Thép hình U 120x50x4.5x6000 DVS DAIVIET
151 Thép hình U 150x75x6.5x12000 TQ(5-7%) Trung Quốc
152 Thép hình U 200x80x7.5x11x12000 TQ (24.6kg/m) Trung Quốc
153 Thép Hình U 200x90x8x13.5x12000 HYUNDAI
154 Thép hình U 200x80x7.5x11x12000 Hyundai HYUNDAI
155 Thép hình U 250x90x9x13x12000 Hyundai HYUNDAI
156 Thép hình U 125x65x6x8x12000 Nhật Bản NhatBan

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222