* Danh sách: Thép hình U ( Trung Quốc ) 49 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình U 100x50x5x6000 TQ Trung Quốc
2 Thép hình U 150x75x6.5x6000 TQ Trung Quốc
3 Thép hình U125x65x6x8x12000 TQ Trung Quốc
4 Thép hình U150x75x6.5x10x12000 TQ Trung Quốc
5 Thép hình U200x75x8.5x6000 Trung Quốc
6 Thép hình U 80x40x3.9x4.4x6000 TQ Trung Quốc
7 Thép hình U 100x50x5x12000 TQ Trung Quốc
8 Thép hình U 120x50x4x6000 TQ Trung Quốc
9 Thép hình U 140x58x6x6000 TQ Trung Quốc
10 Thép hình U 200x75x8.5x12000 (23.5kg/m) Trung Quốc
11 Thép hình U 200x71x5.2x12 Trung Quốc Trung Quốc
12 Thép hình U 200x75x9x12000 (24.6kg/m) Trung Quốc
13 Thép hình U 200x75x9x6000 TQ Trung Quốc
14 Thép hình U 300x82x7x6000 TQ Trung Quốc
15 Thép hình U 300x82x7x12000 TQ Trung Quốc
16 Thép hình U 100x42.5x3.3x6000 TQ Trung Quốc
17 Thép hình U 250x78x7x6000 TQ Trung Quốc
18 Thép hình U 200x75x8.5x6000 TQ Trung Quốc
19 Thép hình U160x58x5.5x12000 TQ Trung Quốc
20 Thép hình U 250x78x7x12000 Trung Quốc
21 Thép hình U 280x82x7.5x6000 TQ Trung Quốc
22 Thép hình U 125x65x6x8x6000 TQ Trung Quốc
23 Thép hình U 65x30x3.0x6000 Trung Quốc
24 Thép hình U 250x75x8.5x6 Trung Quốc
25 Thép hình U180x64x6x6m Trung Quốc
26 Thép hình U 140x58x6x12000 Trung Quốc
27 Thép hình U 150x75x6.5x12000 TQ Trung Quốc
28 Thép hình U 120x50x5x6000 Trung Quốc
29 Thép U200x71x2.5x6000 TQ Trung Quốc
30 Thép hình U 250x78x8x6000 Trung Quốc
31 Thép hình U 75x40x3.8x6000 Trung Quốc
32 Thép hình U 200x69x5.4x12000 (17kg/m) TQ Trung Quốc
33 Thép U 250x60x60x5x4000 Trung Quốc
34 Thép hình U 160x58x6x12m Trung Quốc
35 Thép hình U 160x58x6x6000 TQ Trung Quốc
36 Thép hình U 180x64x6x12000 TQ Trung Quốc
37 Thép hình U 200x75x9x12000 TQ (cong) Trung Quốc
38 Thép hình U 250x78x6x12000 TQ Trung Quốc
39 Thép hình U 250x78x6x6000 TQ Trung Quốc
40 Thép hình U 125x65x6x12000 TQ Trung Quốc
41 Thép hình U 120x53x5,5x6m Trung Quốc
42 Thép hình U 250x78x7x12000 (23.9kg/m) Trung Quốc
43 Thép hình U 63x6000 TQ Trung Quốc
44 Thép hình U 200x69x5.4x6000 (17kg/m) TQ Trung Quốc
45 Thép hình U 250x80x8.5x12000 Trung Quốc
46 Thép U 96x30x2x2778 Chấn Trung Quốc
47 Thép hình U 140x55x5x6000 TQ Trung Quốc
48 Thép hình U 150x75x6.5x12000 TQ(5-7%) Trung Quốc
49 Thép hình U 200x80x7.5x11x12000 TQ (24.6kg/m) Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222