* Danh sách: Thép hình V 259 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình V 100x100x10x12000 AKS ANKHANH
2 Thép hình V 100x100x10x6000 VNO VINAONE
3 Thép hình V 100x100x10x6000 AKS ANKHANH
4 Thép hình V 100x100x7x6000 VNO VINAONE
5 Thép hình V 100x100x7x6000 AKS ANKHANH
6 Thép hình V 100x100x8x6000 VNO VINAONE
7 Thép hình V 100x100x8x6000 AKS ANKHANH
8 Thép hình V 120x120x10x12000 AKS ANKHANH
9 Thép hình V 120x120x10x6000 AKS ANKHANH
10 Thép hình V 120x120x8x12000 AKS ANKHANH
11 Thép hình V 120x120x8x6000 AKS ANKHANH
12 Thép hình V 130x130x10x6000 AKS ANKHANH
13 Thép hình V 130x130x12x6000 AKS ANKHANH
14 Thép hình V 131x130x10x12000 AKS ANKHANH
15 Thép hình V 130x130x12x12000 AKS ANKHANH
16 Thép hình V 25x25x3x6000 NB NHABE
17 Thép hình V 30x30x3x6000 VNO VINAONE
18 Thép hình V 30x30x3x6000 NB NHABE
19 Thép hình V 40x40x3.5x6000 VNO VINAONE
20 Thép hình V 40x40x3x6000 VNO VINAONE
21 Thép hình V 40x40x3x6000 NB NHABE
22 Thép hình V 40x40x4x6000 VNO VINAONE
23 Thép hình V 40x40x4x6000 NB NHABE
24 Thép hình V 50x50x3.5x6000 NB NHABE
25 Thép hình V 50x50x3x6000 NB NHABE
26 Thép hình V 50x50x4.5x6000 NB NHABE
27 Thép hình V 50x50x4x6000 VNO VINAONE
28 Thép hình V 50x50x4x6000 NB NHABE
29 Thép hình V 50x50x5x6000 VNO VINAONE
30 Thép hình V 50x50x5x6000 NB NHABE
31 Thép hình V 50x50x6x6000 VNO VINAONE
32 Thép hình V 50x50x6x6000 NB NHABE
33 Thép hình V 60x60x3.5x6000 VNO VINAONE
34 Thép hình V 60x60x4x6000 NB NHABE
35 Thép hình V 60x60x5x6000 VNO VINAONE
36 Thép hình V 60x60x5x6000 NB NHABE
37 Thép hình V 60x60x6x6000 NB NHABE
38 Thép hình V 63x63x4x6000 VNO VINAONE
39 Thép hình V 63x63x4x6000 NB NHABE
40 Thép hình V 63x63x5x6000 VNO VINAONE
41 Thép hình V 63x63x5x6000 NB NHABE
42 Thép hình V 63x63x5x6000 AKS ANKHANH
43 Thép hình V 63x63x6x6000 VNO VINAONE
44 Thép hình V 63x63x6x6000 NB NHABE
45 Thép hình V 63x63x6x6000 AKS ANKHANH
46 Thép hình V 65x65x5x6000 VNO VINAONE
47 Thép hình V 65x65x5x6000 NB NHABE
48 Thép hình V 65x65x6x6000 NB NHABE
49 Thép hình V 70x70x5x6000 AKS ANKHANH
50 Thép hình V 70x70x6x6000 VNO VINAONE
51 Thép hình V 70x70x6x6000 NB NHABE
52 Thép hình V 70x70x6x6000 AKS ANKHANH
53 Thép hình V 70x70x7x6000 VNO VINAONE
54 Thép hình V 70x70x7x6000 NB NHABE
55 Thép hình V 70x70x7x6000 AKS ANKHANH
56 Thép hình V 75x75x5x6000 AKS ANKHANH
57 Thép hình V 75x75x6x12000 AKS ANKHANH
58 Thép hình V 75x75x6x6000 VNO VINAONE
59 Thép hình V 75x75x6x6000 NB NHABE
60 Thép hình V 75x75x7x6000 VNO VINAONE
61 Thép hình V 75x75x8x6000 VNO VINAONE
62 Thép hình V 75x75x8x6000 NB NHABE
63 Thép hình V 75x75x8x6000 AKS ANKHANH
64 Thép hình V 76x75x6x6000 AKS ANKHANH
65 Thép hình V 76x75x7x6000 AKS ANKHANH
66 Thép hình V 80x80x6x6000 VNO VINAONE
67 Thép hình V 80x80x6x6000 AKS ANKHANH
68 Thép hình V 80x80x7x6000 AKS ANKHANH
69 Thép hình V 80x80x8x6000 VNO VINAONE
70 Thép hình V 80x80x8x6000 AKS ANKHANH
71 Thép hình V 90x90x6x12000 AKS ANKHANH
72 Thép hình V 90x90x6x6000 AKS ANKHANH
73 Thép hình V 90x90x7x12000 AKS ANKHANH
74 Thép hình V 90x90x7x6000 VNO VINAONE
75 Thép hình V 90x90x8x12000 AKS ANKHANH
76 Thép hình V 90x90x8x6000 VNO VINAONE
77 Thép hình V 90x90x9x6000 AKS ANKHANH
78 Thép hình V 90x90x7x6000 AKS ANKHANH
79 Thép hình V 70x70x5x12000 AKS ANKHANH
80 Thép V50x50x2.6 TRUNGHA
81 Thép hình V 50x50x4x6 TH TRUNGHA
82 Thép hình V 80x80x6x6000 Trung Quốc
83 Thép hình V75x75x9x6000 Nhà Bè NHABE
84 Thép hình V 63x63x6x6000 Tổ hợp TISCO
85 Thép hình V 63x63x4x6000 AC ACHAU
86 Thép hình V 70x70x7x6000 AC ACHAU
87 Thép hình V 70x70x5x12000 TIS TISCO
88 Thép hình V 70x70x8x6000 Tổ Hợp TISCO
89 Thép hình V 75x75x9x6000 Tổ Hợp TISCO
90 Thép hình V 75x75x9x6000 NB NHABE
91 Thép hình V 90x90x8x6000 AKS ANKHANH
92 Thép hình V 100x100x8x6000 TQ Trung Quốc
93 Thép hình V 150x150x15x6000 TQ Trung Quốc
94 Thép hình V 150x150x15x12000 TQ Trung Quốc
95 Thép hình V 65x65x6x6000 TQ Trung Quốc
96 Thép hình V 65x65x6x6000 TIS TISCO
97 Thép hình V 65x65x6x12000 TIS TISCO
98 Thép hình V 90x90x10x12000 TIS TISCO
99 Thép hình V 100x100x10x12000 TIS TISCO
100 Thép hình V 100x100x10x6000 TIS TISCO
101 Thép hình V 120x120x8x12000 TIS TISCO
102 Thép hình V 120x120x12x12000 TIS TISCO
103 Thép hình V 130x130x9x12000 TIS TISCO
104 Thép hình V 130x130x10x12000 TIS TISCO
105 Thép hình V 130x130x12x12000 TIS TISCO
106 Thép hình V 150x150x10x12000 TIS TISCO
107 Thép hình V 150x150x12x12000 TIS TISCO
108 Thép hình V 200x200x15x2000 TQ Trung Quốc
109 Thép hình V 130x130x10x12000 AKS ANKHANH
110 Thép V40x40x6(7.2-7.5kg) TRUNGHA
111 Thép V40x40x6(8.5-8.8kg) TRUNGHA
112 Thép V40x40x6(10.0-10.2kg) TRUNGHA
113 Thép V50x50x6(13.5-13.9kg) TRUNGHA
114 Thép hình V 75x75x6x6000 AKS ANKHANH
115 Thép hình V 40x40x3x6000 VKS VINAKYOEI
116 Thép hình V 70x70x5x6000 TIS TISCO
117 Thép hình V 50x50x5x6000 VKS VINAKYOEI
118 Thép hình V 120x120x10x12000 TIS TISCO
119 Thép hình V 50x50x5x6000 AKS ANKHANH
120 Thép hình V 40x40x4x6000 (13.5-14kg) TOHOP
121 Thép hình V 90x90x10x6000 TIS TISCO
122 V50 (11,5kg > 12kg) TOHOP
123 V40 (7 >7,5kg) TOHOP
124 V40 (8.5 > 9 kg) TOHOP
125 Thép hình V 50x50x4x6000 AKS ANKHANH
126 Thép hình V 200x200x20x12000 TQ Trung Quốc
127 Thép hình U 140x58x4.9x8.1x12000 TIS TISCO
128 Thép hình V 90x90x8x12000 TIS TISCO
129 Thép hình V 70x70x6x12000 TIS TISCO
130 Thép hình V 90x90x7x12000 TIS TISCO
131 Thép hình V 75x75x6x12000 TIS TISCO
132 Thép hình V 63x63x6x12000 TIS TISCO
133 Thép hình V 80x80x6x12000 TIS TISCO
134 Thép hình V 30x30x3x6000 TOHOP
135 Thép hình V 50x50x4x6000 TOHOP
136 Thép hình V 60x60x5x6000 VKS VINAKYOEI
137 Thép hình V 90x90x10x12000 AKS ANKHANH
138 Thép hình V 70x70x6x6000 TISCO
139 Thép hình V 50x50x6x6000 TISCO
140 Thép hình V40x40x4x6000 VKS VINAKYOEI
141 Thép hình V40x40x4x7.04 NHABE
142 Thép hình V75x75x6x6000 TIS TISCO
143 Thép hình V40x40x3x6000 TH TOHOP
144 Thép hình V 150x150x12x6000 TIS TISCO
145 Thép hình V 120x120x10x6000 TIS TISCO
146 Thép hình V 70x70x6x12000 AKS ANKHANH
147 Thép hình V 90x90x10x6000 AKS ANKHANH
148 Thép hình V 90x90x8x6000 TIS TISCO
149 Thép V30x30 (5 >5,5kg) x 6m TOHOP
150 Thép V30x30 (6 - 6,5kg) x 6m TOHOP
151 Thép hình V 100x100x8x12000 TISCO
152 Thép hình V 75x75x6x6000 DVS DAIVIET
153 Thép hình V 50x50x6x6000 NhatBan
154 Thép hình V 40x40x4x6000 Trung Quốc
155 Thép hình V 75x75x6x6000 TISCO
156 Thép hình V 75x75x8x6000 DVS DAIVIET
157 Thép hình V 50x50x6x6000 DVS DAIVIET
158 Thép hình V 50x50x5x6000 DVS DAIVIET
159 Thép hình V 50x50x4x6000 DVS DAIVIET
160 Thép hình V 63x63x5x6000 DVS DAIVIET
161 Thép hình V 70x70x6x6000 DVS DAIVIET
162 Thép hình V 70x70x7x6000 DVS DAIVIET
163 Thép hình V 65x65x5x12000 AKS ANKHANH
164 Thép hình mạ kẽm V 63x63x5x6000 Trung Quốc
165 Thép hình V 120x120x8x6000 TIS TISCO
166 Thép hình V 75x75x7x6000 ANKHANH
167 Thép hình V 40x40x5x6000 NB NHABE
168 Thép hình V 63x63x6x6000 DVS DAIVIET
169 Inox304 V30x30x3x6000 POSCO
170 Thép hình V 100x100x10x6000 VKS VINAKYOEI
171 Thép hình V 130x130x9x12000 AKS ANKHANH
172 V50 (15,2kg > 15.5kg) TOHOP
173 V40 (10.2 > 10.5 kg) TOHOP
174 V40 (9 > 9.3kg) TOHOP
175 Thép hình V 65x65x6x6000 DVS DAIVIET
176 Thép hình V 130x130x9x6000 TISCO
177 Thép hình V 60x60x5x12000 ANKHANH
178 Thép hình V 63x63x6x12000 ANKHANH
179 Thép hình V 120x120x8x12000 Trung Quốc
180 Thép hình V 50x50x3x6 Nhà Bè (móp) NHABE
181 Thép hình V 130x130x10x12 Tisco (thanh lý) TISCO
182 Thép hình V 50x50x6x6 Đại Việt (nhúng kẽm) DAIVIET
183 Thép hình V 50x50x4x6 Đại Việt (cong) DAIVIET
184 Thép hình V 40x40x3.5x6 (cong) VINAONE
185 Thép hình V 75x75x6x6000 Đại Việt (lỗi) DAIVIET
186 Thép hình V 65x65x6x12000 TIS TISCO
187 Thép hình V 70x70x6x5000 Đại Việt (nhúng kẽm) DAIVIET
188 Thép hình V 70x70x7x5000 Đại Việt (nhúng kẽm) DAIVIET
189 Thép hình V 50x50x4x5000 Đại Việt (nhúng kẽm) DAIVIET
190 Thép hình U 80x36x2.6x(3.5-4.3)x6000 VNO VINAONE
191 Thép hình U 80x36x4x(4.5-5)x6000 VNO VINAONE
192 Thép hình V 50x50x3x6000 kẽm chấn NhatBan
193 Thép hình V 30x30x3x6000 kẽm chấn TOHOP
194 Thép hình V 80x80x8x6000 TQ Trung Quốc
195 Thép hình V 65x65x6x6000 VKS VINAKYOEI
196 Thép hình V 30x30x3.2x6000 kẽm chấn TOHOP
197 Thép hình V 75x75x8x12000 Trung Quốc
198 Thép hình V 100x100x10x12000 TQ Trung Quốc
199 Thép hình V 100x100x10x6000 TOHOP
200 Thép hình V 50x50x5x6000 TOHOP
201 Thép hình V 130x130x12x6000 TQ Trung Quốc
202 Thép hình V 120x120x12x6000 TQ Trung Quốc
203 Thép hình V 150x150x10x6000 TIS TISCO
204 Thép hình V 63x63x5x6000 TQ Trung Quốc
205 Thép hình V 75x75x7x6000 DVS DAIVIET
206 Thép hình v 40x40x2.3x6000 kẽm TOHOP
207 Thép hình V 30x30x2x6000 kẽm TOHOP
208 Thép hình V 120x120x12x6000 TIS TISCO
209 Thép hình V 65x65x5x6000 ANKHANH
210 Thép hình V 130x130x12x12000 TQ Trung Quốc
211 Thép hình V 50x50x3x6000 kẽm TH TOHOP
212 Thép hình V 40x40x3x6000 kẽm TH TOHOP
213 Thép hình V 150x150x12x6500 TIS TISCO
214 Thép hình V 75x75x9x6000 TQ Trung Quốc
215 Thép hình V 50x50x6x6000 DVS L2 DAIVIET
216 Thép hình V 75x75x5x6000 DVS DAIVIET
217 Thép hinh U 80x40x4.7x5x6000(32kg) DVS DAIVIET
218 Thép hình V 50x50x6x6000 AKS ANKHANH
219 Thép hình V 70x70x6x6000 AC ACHAU
220 Thép hình V 90x90x8x12000 DAIVIET
221 Thép hình V 80x80x7x12000 DVS DAIVIET
222 Thép hình V 90x90x7x12000 DVS DAIVIET
223 Thép hình V 90x90x7x6000 dvs DAIVIET
224 V25 (5 >5,5kg) TOHOP
225 Thép hình V 100x100x10x12000 DVS DAIVIET
226 Thép hình V 50 x 13kg TH TOHOP
227 Thép hình V 40 x 8kg TH TOHOP
228 Thép hình V 130x130x10x12000 TQ Trung Quốc
229 Thép hình V 30x30x2x6000 TH (5-5.5kg) TOHOP
230 Thép hình V 150x150x12x12000 AKS ANKHANH
231 Thép hình V 80x80x6x12000 DVS DAIVIET
232 Thép hình V 80x80x8x12000 DVS DAIVIET
233 Thép hình V 80x80x6x6000 DV DAIVIET
234 Thép hình V 40 x 11-12kg TH TOHOP
235 Thép Chấn V 63x63x10x1950 Trung Quốc
236 Thép hình V 100x100x8x12000 DAIVIET
237 Thép hình V 63x6000 TH TOHOP
238 Thép hình V 50x50x5x6000 Tungho VN
239 Thép hình v 63x63x5x6000 TH TOHOP
240 Thép hình V 50 (15kg) Tổ Hợp TOHOP
241 Thép hình V 65x65x6x12000 DVS DAIVIET
242 Thép hình V 90x90x8.0x6000 DAIVIET
243 Thép hình V 80x80x7x6000 DAIVIET
244 Thép hình V 40x40x3x6000 TH VN
245 Thép hình V 63x63x6.0x6000 TQ Trung Quốc
246 Thép hình V 25 x 6000 TH TOHOP
247 Thép hinh V 150x150x10x12000 AKS ANKHANH
248 Thép hình V 120x120x12x12000 AKS ANKHANH
249 Thép hình V 50x50x5x12000 ĐVS DAIVIET
250 Thép hình V 50x50x5x6000 QT 20.5kg-23.5kg VN
251 Thép hình V 63x63x6x6000 QT 31kg-34kg VN
252 Thép hình V 63x63x5x6000 QT 25kg-31kg VN
253 Thép hình V 30x30x2.0x6000 QT 4.8kg-6.5kg Quang Thắng
254 Thép hình V 40x40x2.0x6000 QT 7kg-8.5kg Quang Thắng
255 Thép hình V 50x50x3.0x6000 QT 12kg-15kg Quang Thắng
256 Thép hình V 40x40x3.0x6000 QT 8.5kg-12.5kg Quang Thắng
257 Thép hình V 30x30x3.0x6000 QT 6.5kg-8kg Quang Thắng
258 Hình U 180 x 12m AK ANKHANH
259 Thép hình V 40x40x4.0x6000 QT 12.5kg-14.5kg Quang Thắng

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222