* Danh sách: Thép hình V ( TRUNGHA ) 6 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép V50x50x2.6 TRUNGHA
2 Thép hình V 50x50x4x6 TH TRUNGHA
3 Thép V40x40x6(7.2-7.5kg) TRUNGHA
4 Thép V40x40x6(8.5-8.8kg) TRUNGHA
5 Thép V40x40x6(10.0-10.2kg) TRUNGHA
6 Thép V50x50x6(13.5-13.9kg) TRUNGHA

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222