* Danh sách: Thép hình H 46 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hình H 300x300x10x15x12000 PS POSCO
2 Thép hình H 200x200x8x12x6000 POSCO
3 Thép hình H 294x200x8x12x6000 POSCO
4 Thép hình H 244x175x7x11x6000 PS POSCO
5 Thép hình H 194x150x6x9x6000 PS POSCO
6 Thép hình H 100x100x6x8x12000 PS POSCO
7 Thép hình H 100x100x6x8x12000 TQ Trung Quốc
8 Thép hình H 150x150x7x10x12000 TQ Trung Quốc
9 Thép hình H 200x200x8x12x12000 TQ Trung Quốc
10 Thép hình H 200x200x8x12x6000 TQ Trung Quốc
11 Thép hình H 250x250x9x14x6000 PS POSCO
12 Thép hình H 294x200x8x12x12000 PS POSCO
13 Thép hình H 300x300x10x15x12000 TQ Trung Quốc
14 Thép hình H 340x250x9x14x12000 PS POSCO
15 Thép hình H 340x250x9x14x12000 TQ Trung Quốc
16 Thép hình H 250x2000 TQ Trung Quốc
17 Thép hình H 390x300x10x16x12000 PS POSCO
18 Thép hình H 244x175x7x11x12000 PS POSCO
19 Thép hình H 200x200x8x12x12000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
20 Thép hình H 150x150x7x10x6000 PS POSCO
21 Thép hình H 200x200x8x12x6000 Malaysia Alliance Steel (M) Sdn Bhd
22 Thép hình H 582x300x12x17x12000 POSCO
23 Thép hình H 588x300x12x20x12000 POSCO
24 Thép hình H 350x350x12x19x12000 TQ Trung Quốc
25 Thép hình H 300x300x10x15x6000 PS POSCO
26 Thép hình H 125x125x6.5x9x6000 PS POSCO
27 Thép hình H 482x300x11x15x12000 POSCO
28 Thép hình H 350x350x12x19x6000 TQ Trung Quốc
29 Thép hình H 350x350x12x19x12000 HQ HYUNDAI
30 Thép hình H 175x175x7.5x11x12000 Trung Quốc
31 Thép hình H 148x100x6x9x12000 PS POSCO
32 Thép hình H 440x300x11x18x12000 POSCO
33 Thép hình H 488x300x11x18x12000 POSCO
34 Thép hình H 250x250x9x14x8000 Posco POSCO
35 Thép hình H 250x250x9x14x4000 Posco POSCO
36 Thép hình H 250x250x9x14x8000 PS NAMHUNG
37 Thép hình H 250x250x9x14x4000 PS POSCO
38 Thép I 900x300x16x28x12000 TQ Trung Quốc
39 Thép hình H400x400x13x21x6000 TQ Trung Quốc
40 Thép hình H 300x300x10x15x6000 TQ Trung Quốc
41 Thép hình H 148x100x6x9x6000 PS/HQ POSCO
42 Thép hình H 400x400x13x21x12000 TQ Trung Quốc
43 Thép hình H 390x300x10x16x6000 PS POSCO
44 Thép Hình H 350x350x12x19x11800 TQ Trung Quốc
45 Thép hình I 450x12000 Ps POSCO
46 Thép hình H 175x175x7.5x11x12000 THAILAN

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222