* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm 365 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 13x26x0.8x6000 NAMHUNG
2 Hộp kẽm 13x26x0.9x6 NAMHUNG
3 Hộp kẽm 13x26x1.1x6 NAMHUNG
4 Hộp kẽm 13x26x1.2x6 NAMHUNG
5 Hộp kẽm 13x26x1x6 NAMHUNG
6 Hộp kẽm 20x40x0.8x6 NAMHUNG
7 Hộp kẽm 20x40x0.9x6 NAMHUNG
8 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 NAMHUNG
9 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 NAMHUNG
10 Hộp kẽm 20x40x1.3x6 NAMHUNG
11 Hộp kẽm 20x40x1.6x6 NAMHUNG
12 Hộp kẽm 20x40x1x6 NAMHUNG
13 Hộp kẽm 25x50x0.8x6 NAMHUNG
14 Hộp kẽm 25x50x0.9x6 NAMHUNG
15 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 NAMHUNG
16 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 NAMHUNG
17 Hộp kẽm 25x50x1.3x6 NAMHUNG
18 Hộp kẽm 25x50x1.6x6 NAMHUNG
19 Hộp kẽm 25x50x1x6 NAMHUNG
20 Hộp kẽm 30x60x0.8x6 NAMHUNG
21 Hộp kẽm 30x60x0.9x6 NAMHUNG
22 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 NAMHUNG
23 Hộp kẽm 30x60x1.25x6 NAMHUNG
24 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 NAMHUNG
25 Hộp kẽm 30x60x1.3x6 NAMHUNG
26 Hộp kẽm 30x60x1.6x6 NAMHUNG
27 Hộp kẽm 30x60x1.8x6 NAMHUNG
28 Hộp kẽm 30x60x1x6 NAMHUNG
29 Hộp kẽm 30x60x2x6 NAMHUNG
30 Hộp kẽm 40x80x0.8x6 NAMHUNG
31 Hộp kẽm 40x80x0.9x6 NAMHUNG
32 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 NAMHUNG
33 Hộp kẽm 40x80x1.25x6 NAMHUNG
34 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 NAMHUNG
35 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 NAMHUNG
36 Hộp kẽm 40x80x1.6x6 NAMHUNG
37 Hộp đen 40x80x1.8x6000 NAMHUNG
38 Hộp kẽm 40x80x1x6 NAMHUNG
39 Hộp kẽm 40x80x2x6 NAMHUNG
40 Hộp kẽm 50x100x1.1x6 NAMHUNG
41 Hộp kẽm 50x100x1.25x6 NAMHUNG
42 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 NAMHUNG
43 Hộp kẽm 50x100x1.3x6 NAMHUNG
44 Hộp kẽm 50x100x1.6x6 NAMHUNG
45 Hộp kẽm 50x100x1.8x6 NAMHUNG
46 Hộp kẽm 50x100x2x6 NAMHUNG
47 Hộp kẽm 60x120x1.3x6 NAMHUNG
48 Hộp kẽm 60x120x1.6x6 NAMHUNG
49 Hộp kẽm 60x120x1.8x6 NAMHUNG
50 Hộp kẽm 60x120x2x6 NAMHUNG
51 Hộp kẽm 13x26x0.8x6 SENDO
52 Hộp kẽm 13x26x0.8x6 HOAPHAT-BD
53 Hộp kẽm 13x26x0.9x6 SENDO
54 Hộp kẽm 13x26x0.9x6 HOAPHAT-BD
55 Hộp kẽm 13x26x1.1x6 SENDO
56 Hộp kẽm 13x26x1.1x6 HOAPHAT-BD
57 Hộp kẽm 13x26x1.2x6 SENDO
58 Hộp kẽm 13x26x1.2x6 HOAPHAT-BD
59 Hộp kẽm 13x26x1.3x6 SENDO
60 Hộp kẽm 13x26x1.4x6 SENDO
61 Hộp kẽm 13x26x1.4x6 HOAPHAT-BD
62 Hộp kẽm 13x26x1.5x6 HOAPHAT-BD
63 Hộp kẽm 13x26x1.6x6 HOAPHAT-BD
64 Hộp kẽm 13x26x1.0x6 SENDO
65 Hộp kẽm 13x26x1x6 HOAPHAT-BD
66 Hộp kẽm 20x40x0.8x6 HOAPHAT-BD
67 Hộp kẽm 20x40x0.9x6 SENDO
68 Hộp kẽm 20x40x0.9x6 HOAPHAT-BD
69 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 SENDO
70 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 HOAPHAT-BD
71 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 SENDO
72 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 HOAPHAT-BD
73 Hộp kẽm 20x40x1.3x6 SENDO
74 Hộp kẽm 20x40x1.4x6 SENDO
75 Hộp kẽm 20x40x1.4x6 HOAPHAT-BD
76 Hộp kẽm 20x40x1.5x6 HOAPHAT-BD
77 Hộp kẽm 20x40x1.6x6 SENDO
78 Hộp kẽm 20x40x1.6x6 HOAPHAT-BD
79 Hộp kẽm 20x40x1.7x6 SENDO
80 Hộp kẽm 20x40x1.7x6 HOAPHAT-BD
81 Hộp kẽm 20x40x1.8x6 SENDO
82 Hộp kẽm 20x40x1.8x6 HOAPHAT-BD
83 Hộp kẽm 20x40x1.9x6 HOAPHAT-BD
84 Hộp kẽm 20x40x1.0x6 SENDO
85 Hộp kẽm 20x40x1x6 HOAPHAT-BD
86 Hộp kẽm 20x40x2.1x6 HOAPHAT-BD
87 Hộp kẽm 20x40x2.2x6 HOAPHAT-BD
88 Hộp kẽm 20x40x2.3x6 HOAPHAT-BD
89 Hộp kẽm 20x40x2.4x6 HOAPHAT-BD
90 Hộp kẽm 20x40x2.5x6 HOAPHAT-BD
91 Hộp kẽm 20x40x2x6 HOAPHAT-BD
92 Hộp kẽm 25x50x0.9x6 SENDO
93 Hộp kẽm 25x50x0.9x6 HOAPHAT-BD
94 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 SENDO
95 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 HOAPHAT-BD
96 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 SENDO
97 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 HOAPHAT-BD
98 Hộp kẽm 25x50x1.3x6 SENDO
99 Hộp kẽm 25x50x1.4x6 SENDO
100 Hộp kẽm 25x50x1.4x6 HOAPHAT-BD
101 Hộp kẽm 25x50x1.5x6 HOAPHAT-BD
102 Hộp kẽm 25x50x1.6x6 SENDO
103 Hộp kẽm 25x50x1.6x6 HOAPHAT-BD
104 Hộp kẽm 25x50x1.7x6 SENDO
105 Hộp kẽm 25x50x1.7x6 HOAPHAT-BD
106 Hộp kẽm 25x50x1.8x6 SENDO
107 Hộp kẽm 25x50x1.8x6 HOAPHAT-BD
108 Hộp kẽm 25x50x1.9x6 HOAPHAT-BD
109 Hộp kẽm 25x50x1.0x6 SENDO
110 Hộp kẽm 25x50x1.0x6 HOAPHAT-BD
111 Hộp kẽm 25x50x2.1x6 HOAPHAT-BD
112 Hộp kẽm 25x50x2.2x6 HOAPHAT-BD
113 Hộp kẽm 25x50x2.3x6 HOAPHAT-BD
114 Hộp kẽm 25x50x2.4x6 HOAPHAT-BD
115 Hộp kẽm 25x50x2.0x6 HOAPHAT-BD
116 Hộp kẽm 30x60x0.9x6 SENDO
117 Hộp kẽm 30x60x0.9x6 HOAPHAT-BD
118 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 SENDO
119 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 HOAPHAT-BD
120 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 SENDO
121 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 HOAPHAT-BD
122 Hộp kẽm 30x60x1.3x6 SENDO
123 Hộp kẽm 30x60x1.4x6 SENDO
124 Hộp kẽm 30x60x1.4x6 HOAPHAT-BD
125 Hộp kẽm 30x60x1.5x6 HOAPHAT-BD
126 Hộp kẽm 30x60x1.6x6 SENDO
127 Hộp kẽm 30x60x1.7x6 SENDO
128 Hộp kẽm 30x60x1.8x6 SENDO
129 Hộp kẽm 30x60x1.8x6 HOAPHAT-BD
130 Hộp kẽm 30x60x1.9x6 HOAPHAT-BD
131 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 SENDO
132 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 HOAPHAT-BD
133 Hộp kẽm 30x60x2.1x6 HOAPHAT-BD
134 Hộp kẽm 30x60x2.2x6 HOAPHAT-BD
135 Hộp kẽm 30x60x2.3x6 HOAPHAT-BD
136 Hộp kẽm 30x60x2.4x6 HOAPHAT-BD
137 Hộp kẽm 30x60x2.5x6 HOAPHAT-BD
138 Hộp kẽm 30x60x2x6 HOAPHAT-BD
139 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 SENDO
140 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 HOAPHAT-BD
141 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 SENDO
142 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 HOAPHAT-BD
143 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 SENDO
144 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 SENDO
145 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 HOAPHAT-BD
146 Hộp kẽm 40x80x1.5x6 HOAPHAT-BD
147 Hộp kẽm 40x80x1.6x6 SENDO
148 Hộp kẽm 40x80x1.6x6 HOAPHAT-BD
149 Hộp kẽm 40x80x1.7x6 SENDO
150 Hộp kẽm 40x80x1.7x6 HOAPHAT-BD
151 Hộp kẽm 40x80x1.8x6 SENDO
152 Hộp kẽm 40x80x1.8x6 HOAPHAT-BD
153 Hộp kẽm 40x80x1.9x6 SENDO
154 Hộp kẽm 40x80x1.9x6 HOAPHAT-BD
155 Hộp kẽm 40x80x1.0x6 SENDO
156 Hộp kẽm 40x80x2.1x6 HOAPHAT-BD
157 Hộp kẽm 40x80x2.2x6 HOAPHAT-BD
158 Hộp kẽm 40x80x2.3x6 HOAPHAT-BD
159 Hộp kẽm 40x80x2.4x6 HOAPHAT-BD
160 Hộp kẽm 40x80x2.5x6 HOAPHAT-BD
161 Hộp kẽm 40x80x2.0x6 SENDO
162 Hộp kẽm 40x80x2.0x6 HOAPHAT-BD
163 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 HOAPHAT-BD
164 Hộp kẽm 50x100x1.3x6 SENDO
165 Hộp kẽm 50x100x1.4x6 SENDO
166 Hộp kẽm 50x100x1.4x6 HOAPHAT-BD
167 Hộp kẽm 50x100x1.5x6 HOAPHAT-BD
168 Hộp kẽm 50x100x1.6x6 SENDO
169 Hộp kẽm 50x100x1.6x6 HOAPHAT-BD
170 Hộp kẽm 50x100x1.7x6 SENDO
171 Hộp kẽm 50x100x1.7x6 HOAPHAT-BD
172 Hộp kẽm 50x100x1.8x6 SENDO
173 Hộp kẽm 50x100x1.8x6 HOAPHAT-BD
174 Hộp kẽm 50x100x1.9x6 SENDO
175 Hộp kẽm 50x100x1.9x6 HOAPHAT-BD
176 Hộp kẽm 50x100x2.1x6 HOAPHAT-BD
177 Hộp kẽm 50x100x2.2x6 HOAPHAT-BD
178 Hộp kẽm 50x100x2.3x6 HOAPHAT-BD
179 Hộp kẽm 50x100x2.4x6 HOAPHAT-BD
180 Hộp kẽm 50x100x2.5x6 HOAPHAT-BD
181 Hộp kẽm 50x100x2.0x6 SENDO
182 Hộp kẽm 50x100x2x6 HOAPHAT-BD
183 Hộp kẽm 60x120x1.4x6 SENDO
184 Hộp kẽm 60x120x1.4x6 HOAPHAT-BD
185 Hộp kẽm 60x120x1.5x6 HOAPHAT-BD
186 Hộp kẽm 60x120x1.6x6 SENDO
187 Hộp kẽm 60x120x1.6x6 HOAPHAT-BD
188 Hộp kẽm 60x120x1.7x6 SENDO
189 Hộp kẽm 60x120x1.7x6 HOAPHAT-BD
190 Hộp kẽm 60x120x1.8x6 SENDO
191 Hộp kẽm 60x120x1.8x6 HOAPHAT-BD
192 Hộp kẽm 60x120x1.9x6 SENDO
193 Hộp kẽm 60x120x1.9x6 HOAPHAT-BD
194 Hộp kẽm 60x120x2.1x6 HOAPHAT-BD
195 Hộp kẽm 60x120x2.2x6 HOAPHAT-BD
196 Hộp kẽm 60x120x2.3x6 HOAPHAT-BD
197 Hộp kẽm 60x120x2.4x6 HOAPHAT-BD
198 Hộp kẽm 60x120x2.5x6 HOAPHAT-BD
199 Hộp kẽm 60x120x2.0x6 SENDO
200 Hộp kẽm 60x120x2x6 HOAPHAT-BD
201 Hộp Kẽm 13x26x0.7x6 ANHHOA-st
202 Hộp Kẽm 13x26x0.8x6 ANHHOA-st
203 Hộp Kẽm 13x26x0.9x6 ANHHOA-st
204 Hộp Kẽm 13x26x1x6 ANHHOA-st
205 Hộp Kẽm 13x26x1.1x6 ANHHOA-st
206 Hộp Kẽm 13x26x1.2x6 ANHHOA-st
207 Hộp Kẽm 13x26x1.4x6 ANHHOA-st
208 Hộp Kẽm 20x40x0.8x6 ANHHOA-st
209 Hộp Kẽm 20x40x0.9x6 ANHHOA-st
210 Hộp Kẽm 20x40x1x6 ANHHOA-st
211 Hộp Kẽm 20x40x1.1x6 ANHHOA-st
212 Hộp Kẽm 20x40x1.2x6 ANHHOA-st
213 Hộp Kẽm 20x40x1.4x6 ANHHOA-st
214 Hộp Kẽm 25x50x0.8x6 ANHHOA-st
215 Hộp Kẽm 25x50x0.9x6 ANHHOA-st
216 Hộp Kẽm 25x50x1x6 ANHHOA-st
217 Hộp Kẽm 25x50x1.1x6000 ANHHOA-st
218 Hộp Kẽm 25x50x1.2x6 ANHHOA-st
219 Hộp Kẽm 25x50x1.4x6 ANHHOA-st
220 Hộp Kẽm 30x60x0.8x6 ANHHOA-st
221 Hộp Kẽm 30x60x0.9x6 ANHHOA-st
222 Hộp Kẽm 30x60x1x6 ANHHOA-st
223 Hộp Kẽm 30x60x1.1x6 ANHHOA-st
224 Hộp Kẽm 30x60x1.2x6 ANHHOA-st
225 Hộp Kẽm 30x60x1.4x6 ANHHOA-st
226 Hộp Kẽm 30x60x1.7x6 ANHHOA-st
227 Hộp Kẽm 40x80x0.8x6 ANHHOA-st
228 Hộp Kẽm 40x80x0.9x6 ANHHOA-st
229 Hộp Kẽm 40x80x1.0x6 ANHHOA-st
230 Hộp Kẽm 40x80x1.1x6 ANHHOA-st
231 Hộp Kẽm 40x80x1.2x6 ANHHOA-st
232 Hộp Kẽm 40x80x1.4x6 ANHHOA-st
233 Hộp Kẽm 40x80x1.7x6 ANHHOA-st
234 Hộp Kẽm 50x100x1.1x6 ANHHOA-st
235 Hộp Kẽm 50x100x1.2x6 ANHHOA-st
236 Hộp Kẽm 50x100x1.4x6 ANHHOA-st
237 Hộp Kẽm 50x100x1.7x6 ANHHOA-st
238 Hộp Kẽm 60x120x1.4x6 ANHHOA-st
239 Hộp Kẽm 60x120x1.7x6 ANHHOA-st
240 Hộp Kẽm 20x20x0.7x6 ANHHOA-st
241 Hộp Kẽm 20x20x0.8x6 ANHHOA-st
242 Hộp Kẽm 20x20x0.9x6 ANHHOA-st
243 Hộp Kẽm 20x20x1.0x6 ANHHOA-st
244 Hộp Kẽm 20x20x1.1x6 ANHHOA-st
245 Hộp Kẽm 20x20x1.4x6 ANHHOA-st
246 Hộp Kẽm 25x25x0.8x6 ANHHOA-st
247 Hộp Kẽm 25x25x0.9x6 ANHHOA-st
248 Hộp Kẽm 25x25x1.0x6 ANHHOA-st
249 Hộp Kẽm 25x25x1.1x6 ANHHOA-st
250 Hộp Kẽm 25x25x1.2x6 ANHHOA-st
251 Hộp Kẽm 25x25x1.4x6 ANHHOA-st
252 Hộp Kẽm 30x30x0.8x6 ANHHOA-st
253 Hộp Kẽm 30x30x0.9x6 ANHHOA-st
254 Hộp Kẽm 30x30x1.0x6 ANHHOA-st
255 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 ANHHOA-st
256 Hộp Kẽm 30x30x1.2x6000 ANHHOA-st
257 Hộp Kẽm 30x30x1.4x6 ANHHOA-st
258 Hộp Kẽm 30x30x1.7x6 ANHHOA-st
259 Hộp Kẽm 40x40x0.9x6 ANHHOA-st
260 Hộp Kẽm 40x40x1.0x6 ANHHOA-st
261 Hộp Kẽm 40x40x1.1x6 ANHHOA-st
262 Hộp Kẽm 40x40x1.2x6 ANHHOA-st
263 Hộp Kẽm 40x40x1.4x6 ANHHOA-st
264 Hộp Kẽm 40x40x1.7x6 ANHHOA-st
265 Hộp Kẽm 50x50x1.1x6 ANHHOA-st
266 Hộp Kẽm 50x50x1.2x6 ANHHOA-st
267 Hộp Kẽm 50x50x1.4x6 ANHHOA-st
268 Hộp Kẽm 50x50x1.7x6 ANHHOA-st
269 Hộp kẽm 40x80x2.0x6 ANHHOA-st
270 Hộp kẽm 50x100x2.0x6 ANHHOA-st
271 Hộp kẽm 13x26x1.05x6 ANHHOA-st
272 Hộp kẽm 25x50x1.15x6 ANHHOA-st
273 Hộp kẽm 30x60x1.35x6 ANHHOA-st
274 Hộp kẽm 40x80x1.15x6 ANHHOA-st
275 Hộp Kẽm 40x80x1.0 NAMHUNG
276 Hộp kẽm 30x60x1.0 NAMHUNG
277 Hộp kẽm 13x26x1.0 NAMHUNG
278 Hộp kẽm 50x100x1.1x4 NAMHUNG
279 Hộp kẽm 50x100x1.3x4 NAMHUNG
280 Hộp kẽm 40x80x1.1x4 ANHHOA-st
281 Hộp kẽm 40x80x1.1x4 NAMHUNG
282 Hộp kẽm 40x80x1.3x4 NAMHUNG
283 Hộp đen 100x200x8x6000 TQ Trung Quốc
284 Hộp kẽm 25x50x1.0 Nam Hưng NAMHUNG
285 Hộp kẽm 20x40x0.8 SENDO
286 Hộp kẽm 60x120x2.0x6 ANHHOA-st
287 Hộp kẽm 40x80x1.3x4.5m NAMHUNG
288 Hộp kẽm 50x100x1.3x4.5m NAMHUNG
289 Hộp kẽm 50x100x1.3x5m NAMHUNG
290 Hộp kẽm 13x26x1.1x6000 Nguyễn Minh
291 Hộp kẽm 40x80x1.4x6000 Nguyễn Minh
292 Hộp kẽm 30x60x1.4x6000 Nguyễn Minh
293 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 SENDO
294 Hộp kẽm 30x90x1.2x6 SENDO
295 Hộp kẽm 25x50x1.1x6000 PHUXUANVIET
296 Hộp kẽm 30x60x1.1x6000 PHUXUANVIET
297 Hộp kẽm 30x60x1.2x6000 PHUXUANVIET
298 Hộp kẽm 30x60x1.3x6000 PHUXUANVIET
299 Hộp kẽm 50x100x1.3x6000 PHUXUANVIET
300 Hộp kẽm 60x120x1.3x6 PHUXUANVIET
301 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 PHUXUANVIET
302 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 PHUXUANVIET
303 Thép hộp kẽm 25x50x2.3x6 Nguyễn Minh
304 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 PHUXUANVIET
305 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 PHUXUANVIET
306 Thép hộp kẽm 40x80x1.3x5 NAMHUNG
307 Thép hộp mạ kẽm 50x100x1.1x5 NAMHUNG
308 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 TONDONGA
309 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 TONDONGA
310 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 TONDONGA
311 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 TONDONGA
312 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 PHUXUANVIET
313 Hộp kẽm 50x100x1.3x4000 PHUXUANVIET
314 Hộp kẽm 50x100x1.3x4500 PHUXUANVIET
315 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 PHUXUANVIET
316 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 PHUXUANVIET
317 Hộp kẽm 25x50x1.3x6 PHUXUANVIET
318 Hộp kẽm 10x20x1.1x6 NAMHUNG
319 Hộp kẽm 10x20x0.9x6000 NAMHUNG
320 Hộp kẽm 30x60x1.4x6 NAMKIM
321 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 NAMKIM
322 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 NAMKIM
323 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 NAMKIM
324 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 NAMKIM
325 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 NAMKIM
326 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 NAMKIM
327 Hộp kẽm 30x60x1.5x6000 Nguyễn Minh
328 Hộp kẽm 50x100x1.75x6000 Nguyễn Minh
329 Thép hộp mạ kẽm 20x20x1.8x6000 Nguyễn Minh
330 Thép hộp mạ kẽm 25x25x2x6000 Nguyễn Minh
331 Hộp kẽm 20x40x1.0x6 NAMKIM
332 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 NAMKIM
333 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 NAMKIM
334 Hộp kẽm 25x50x1.0x6 NAMKIM
335 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 NAMKIM
336 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 NAMKIM
337 Hộp kẽm 40x80x1.0x6 NAMKIM
338 Hộp kẽm 30x90x1.4x6 ANHHOA-st
339 Hộp kẽm 30x60x2x6000 Nguyễn Minh
340 Hộp đen 25x50x2x6000 Nguyễn Minh
341 Hộp kẽm 40x80x1.2x6000 Nguyễn Minh
342 Hộp Nhúng kẽm 50x100x3x6000 HOAPHAT-BD
343 Hộp kẽm 40x80x1.0x6000 VINAONE
344 Hộp kẽm 30x60x1.0x6000 VNO VINAONE
345 Hộp kẽm 20x40x1.0x6000 VINAONE
346 Hộp kẽm 20x40x1.7x6 VINAONE
347 Hộp kẽm 60x120x1.7x6000 VINAONE
348 Hộp Kẽm 20x40x1.0x6000 ANHHOA-st
349 Hộp kẽm 30x60x1.0x6000 ANHHOA-st
350 Hộp kẽm 25x50x1.0x6000 ANHHOA-st
351 Hộp kẽm 13x26x1.0x6000 ANHHOA-st
352 Hộp kẽm 20x40x1.4x6000 VINAONE
353 Hộp kẽm 25x50x1.4x6000 VINAONE
354 Hộp kẽm 30x60x1.4x6000(1.35li) VINAONE
355 Hộp kẽm 50x100x1.4x6000(1.35li) VINAONE
356 Hộp kẽm 40x80x1.4x6000(1.35li) VINAONE
357 Hộp kẽm 13x26x0.9x6000 VNO VINAONE
358 Hộp kẽm 30x60x1.1x6000 VNO VINAONE
359 Hộp kẽm 40x80x1.1x6000 VNO VINAONE
360 Hộp kẽm 50x100x1.2x6000 VNO VINAONE
361 Hộp kẽm 20x40x1.0x6000 NAMHUNG
362 vuông kẽm 20x20x1.4x6m (1.35li) VINAONE
363 Vuông kẽm 14x14x0.9x6m VINAONE
364 Vuông kẽm 30x30x1.2x6m Nguyễn Minh
365 Vuông kẽm 90x90x1.4x6000 SENDO

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222