* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( ANHHOA-st ) 81 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp Kẽm 13x26x0.7x6 ANHHOA-st
2 Hộp Kẽm 13x26x0.8x6 ANHHOA-st
3 Hộp Kẽm 13x26x0.9x6 ANHHOA-st
4 Hộp Kẽm 13x26x1x6 ANHHOA-st
5 Hộp Kẽm 13x26x1.1x6 ANHHOA-st
6 Hộp Kẽm 13x26x1.2x6 ANHHOA-st
7 Hộp Kẽm 13x26x1.4x6 ANHHOA-st
8 Hộp Kẽm 20x40x0.8x6 ANHHOA-st
9 Hộp Kẽm 20x40x0.9x6 ANHHOA-st
10 Hộp Kẽm 20x40x1x6 ANHHOA-st
11 Hộp Kẽm 20x40x1.1x6 ANHHOA-st
12 Hộp Kẽm 20x40x1.2x6 ANHHOA-st
13 Hộp Kẽm 20x40x1.4x6 ANHHOA-st
14 Hộp Kẽm 25x50x0.8x6 ANHHOA-st
15 Hộp Kẽm 25x50x0.9x6 ANHHOA-st
16 Hộp Kẽm 25x50x1x6 ANHHOA-st
17 Hộp Kẽm 25x50x1.1x6000 ANHHOA-st
18 Hộp Kẽm 25x50x1.2x6 ANHHOA-st
19 Hộp Kẽm 25x50x1.4x6 ANHHOA-st
20 Hộp Kẽm 30x60x0.8x6 ANHHOA-st
21 Hộp Kẽm 30x60x0.9x6 ANHHOA-st
22 Hộp Kẽm 30x60x1x6 ANHHOA-st
23 Hộp Kẽm 30x60x1.1x6 ANHHOA-st
24 Hộp Kẽm 30x60x1.2x6 ANHHOA-st
25 Hộp Kẽm 30x60x1.4x6 ANHHOA-st
26 Hộp Kẽm 30x60x1.7x6 ANHHOA-st
27 Hộp Kẽm 40x80x0.8x6 ANHHOA-st
28 Hộp Kẽm 40x80x0.9x6 ANHHOA-st
29 Hộp Kẽm 40x80x1.0x6 ANHHOA-st
30 Hộp Kẽm 40x80x1.1x6 ANHHOA-st
31 Hộp Kẽm 40x80x1.2x6 ANHHOA-st
32 Hộp Kẽm 40x80x1.4x6 ANHHOA-st
33 Hộp Kẽm 40x80x1.7x6 ANHHOA-st
34 Hộp Kẽm 50x100x1.1x6 ANHHOA-st
35 Hộp Kẽm 50x100x1.2x6 ANHHOA-st
36 Hộp Kẽm 50x100x1.4x6 ANHHOA-st
37 Hộp Kẽm 50x100x1.7x6 ANHHOA-st
38 Hộp Kẽm 60x120x1.4x6 ANHHOA-st
39 Hộp Kẽm 60x120x1.7x6 ANHHOA-st
40 Hộp Kẽm 20x20x0.7x6 ANHHOA-st
41 Hộp Kẽm 20x20x0.8x6 ANHHOA-st
42 Hộp Kẽm 20x20x0.9x6 ANHHOA-st
43 Hộp Kẽm 20x20x1.0x6 ANHHOA-st
44 Hộp Kẽm 20x20x1.1x6 ANHHOA-st
45 Hộp Kẽm 20x20x1.4x6 ANHHOA-st
46 Hộp Kẽm 25x25x0.8x6 ANHHOA-st
47 Hộp Kẽm 25x25x0.9x6 ANHHOA-st
48 Hộp Kẽm 25x25x1.0x6 ANHHOA-st
49 Hộp Kẽm 25x25x1.1x6 ANHHOA-st
50 Hộp Kẽm 25x25x1.2x6 ANHHOA-st
51 Hộp Kẽm 25x25x1.4x6 ANHHOA-st
52 Hộp Kẽm 30x30x0.8x6 ANHHOA-st
53 Hộp Kẽm 30x30x0.9x6 ANHHOA-st
54 Hộp Kẽm 30x30x1.0x6 ANHHOA-st
55 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 ANHHOA-st
56 Hộp Kẽm 30x30x1.2x6000 ANHHOA-st
57 Hộp Kẽm 30x30x1.4x6 ANHHOA-st
58 Hộp Kẽm 30x30x1.7x6 ANHHOA-st
59 Hộp Kẽm 40x40x0.9x6 ANHHOA-st
60 Hộp Kẽm 40x40x1.0x6 ANHHOA-st
61 Hộp Kẽm 40x40x1.1x6 ANHHOA-st
62 Hộp Kẽm 40x40x1.2x6 ANHHOA-st
63 Hộp Kẽm 40x40x1.4x6 ANHHOA-st
64 Hộp Kẽm 40x40x1.7x6 ANHHOA-st
65 Hộp Kẽm 50x50x1.1x6 ANHHOA-st
66 Hộp Kẽm 50x50x1.2x6 ANHHOA-st
67 Hộp Kẽm 50x50x1.4x6 ANHHOA-st
68 Hộp Kẽm 50x50x1.7x6 ANHHOA-st
69 Hộp kẽm 40x80x2.0x6 ANHHOA-st
70 Hộp kẽm 50x100x2.0x6 ANHHOA-st
71 Hộp kẽm 13x26x1.05x6 ANHHOA-st
72 Hộp kẽm 25x50x1.15x6 ANHHOA-st
73 Hộp kẽm 30x60x1.35x6 ANHHOA-st
74 Hộp kẽm 40x80x1.15x6 ANHHOA-st
75 Hộp kẽm 40x80x1.1x4 ANHHOA-st
76 Hộp kẽm 60x120x2.0x6 ANHHOA-st
77 Hộp kẽm 30x90x1.4x6 ANHHOA-st
78 Hộp Kẽm 20x40x1.0x6000 ANHHOA-st
79 Hộp kẽm 30x60x1.0x6000 ANHHOA-st
80 Hộp kẽm 25x50x1.0x6000 ANHHOA-st
81 Hộp kẽm 13x26x1.0x6000 ANHHOA-st

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222