* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( NAMHUNG ) 66 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 13x26x0.8x6000 NAMHUNG
2 Hộp kẽm 13x26x0.9x6 NAMHUNG
3 Hộp kẽm 13x26x1.1x6 NAMHUNG
4 Hộp kẽm 13x26x1.2x6 NAMHUNG
5 Hộp kẽm 13x26x1x6 NAMHUNG
6 Hộp kẽm 20x40x0.8x6 NAMHUNG
7 Hộp kẽm 20x40x0.9x6 NAMHUNG
8 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 NAMHUNG
9 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 NAMHUNG
10 Hộp kẽm 20x40x1.3x6 NAMHUNG
11 Hộp kẽm 20x40x1.6x6 NAMHUNG
12 Hộp kẽm 20x40x1x6 NAMHUNG
13 Hộp kẽm 25x50x0.8x6 NAMHUNG
14 Hộp kẽm 25x50x0.9x6 NAMHUNG
15 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 NAMHUNG
16 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 NAMHUNG
17 Hộp kẽm 25x50x1.3x6 NAMHUNG
18 Hộp kẽm 25x50x1.6x6 NAMHUNG
19 Hộp kẽm 25x50x1x6 NAMHUNG
20 Hộp kẽm 30x60x0.8x6 NAMHUNG
21 Hộp kẽm 30x60x0.9x6 NAMHUNG
22 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 NAMHUNG
23 Hộp kẽm 30x60x1.25x6 NAMHUNG
24 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 NAMHUNG
25 Hộp kẽm 30x60x1.3x6 NAMHUNG
26 Hộp kẽm 30x60x1.6x6 NAMHUNG
27 Hộp kẽm 30x60x1.8x6 NAMHUNG
28 Hộp kẽm 30x60x1x6 NAMHUNG
29 Hộp kẽm 30x60x2x6 NAMHUNG
30 Hộp kẽm 40x80x0.8x6 NAMHUNG
31 Hộp kẽm 40x80x0.9x6 NAMHUNG
32 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 NAMHUNG
33 Hộp kẽm 40x80x1.25x6 NAMHUNG
34 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 NAMHUNG
35 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 NAMHUNG
36 Hộp kẽm 40x80x1.6x6 NAMHUNG
37 Hộp đen 40x80x1.8x6000 NAMHUNG
38 Hộp kẽm 40x80x1x6 NAMHUNG
39 Hộp kẽm 40x80x2x6 NAMHUNG
40 Hộp kẽm 50x100x1.1x6 NAMHUNG
41 Hộp kẽm 50x100x1.25x6 NAMHUNG
42 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 NAMHUNG
43 Hộp kẽm 50x100x1.3x6 NAMHUNG
44 Hộp kẽm 50x100x1.6x6 NAMHUNG
45 Hộp kẽm 50x100x1.8x6 NAMHUNG
46 Hộp kẽm 50x100x2x6 NAMHUNG
47 Hộp kẽm 60x120x1.3x6 NAMHUNG
48 Hộp kẽm 60x120x1.6x6 NAMHUNG
49 Hộp kẽm 60x120x1.8x6 NAMHUNG
50 Hộp kẽm 60x120x2x6 NAMHUNG
51 Hộp Kẽm 40x80x1.0 NAMHUNG
52 Hộp kẽm 30x60x1.0 NAMHUNG
53 Hộp kẽm 13x26x1.0 NAMHUNG
54 Hộp kẽm 50x100x1.1x4 NAMHUNG
55 Hộp kẽm 50x100x1.3x4 NAMHUNG
56 Hộp kẽm 40x80x1.1x4 NAMHUNG
57 Hộp kẽm 40x80x1.3x4 NAMHUNG
58 Hộp kẽm 25x50x1.0 Nam Hưng NAMHUNG
59 Hộp kẽm 40x80x1.3x4.5m NAMHUNG
60 Hộp kẽm 50x100x1.3x4.5m NAMHUNG
61 Hộp kẽm 50x100x1.3x5m NAMHUNG
62 Thép hộp kẽm 40x80x1.3x5 NAMHUNG
63 Thép hộp mạ kẽm 50x100x1.1x5 NAMHUNG
64 Hộp kẽm 10x20x1.1x6 NAMHUNG
65 Hộp kẽm 10x20x0.9x6000 NAMHUNG
66 Hộp kẽm 20x40x1.0x6000 NAMHUNG

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222