* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( NAMKIM ) 14 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 30x60x1.4x6 NAMKIM
2 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 NAMKIM
3 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 NAMKIM
4 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 NAMKIM
5 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 NAMKIM
6 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 NAMKIM
7 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 NAMKIM
8 Hộp kẽm 20x40x1.0x6 NAMKIM
9 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 NAMKIM
10 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 NAMKIM
11 Hộp kẽm 25x50x1.0x6 NAMKIM
12 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 NAMKIM
13 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 NAMKIM
14 Hộp kẽm 40x80x1.0x6 NAMKIM

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222