* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( SENDO ) 61 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 13x26x0.8x6 SENDO
2 Hộp kẽm 13x26x0.9x6 SENDO
3 Hộp kẽm 13x26x1.1x6 SENDO
4 Hộp kẽm 13x26x1.2x6 SENDO
5 Hộp kẽm 13x26x1.3x6 SENDO
6 Hộp kẽm 13x26x1.4x6 SENDO
7 Hộp kẽm 13x26x1.0x6 SENDO
8 Hộp kẽm 20x40x0.9x6 SENDO
9 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 SENDO
10 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 SENDO
11 Hộp kẽm 20x40x1.3x6 SENDO
12 Hộp kẽm 20x40x1.4x6 SENDO
13 Hộp kẽm 20x40x1.6x6 SENDO
14 Hộp kẽm 20x40x1.7x6 SENDO
15 Hộp kẽm 20x40x1.8x6 SENDO
16 Hộp kẽm 20x40x1.0x6 SENDO
17 Hộp kẽm 25x50x0.9x6 SENDO
18 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 SENDO
19 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 SENDO
20 Hộp kẽm 25x50x1.3x6 SENDO
21 Hộp kẽm 25x50x1.4x6 SENDO
22 Hộp kẽm 25x50x1.6x6 SENDO
23 Hộp kẽm 25x50x1.7x6 SENDO
24 Hộp kẽm 25x50x1.8x6 SENDO
25 Hộp kẽm 25x50x1.0x6 SENDO
26 Hộp kẽm 30x60x0.9x6 SENDO
27 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 SENDO
28 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 SENDO
29 Hộp kẽm 30x60x1.3x6 SENDO
30 Hộp kẽm 30x60x1.4x6 SENDO
31 Hộp kẽm 30x60x1.6x6 SENDO
32 Hộp kẽm 30x60x1.7x6 SENDO
33 Hộp kẽm 30x60x1.8x6 SENDO
34 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 SENDO
35 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 SENDO
36 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 SENDO
37 Hộp kẽm 40x80x1.3x6 SENDO
38 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 SENDO
39 Hộp kẽm 40x80x1.6x6 SENDO
40 Hộp kẽm 40x80x1.7x6 SENDO
41 Hộp kẽm 40x80x1.8x6 SENDO
42 Hộp kẽm 40x80x1.9x6 SENDO
43 Hộp kẽm 40x80x1.0x6 SENDO
44 Hộp kẽm 40x80x2.0x6 SENDO
45 Hộp kẽm 50x100x1.3x6 SENDO
46 Hộp kẽm 50x100x1.4x6 SENDO
47 Hộp kẽm 50x100x1.6x6 SENDO
48 Hộp kẽm 50x100x1.7x6 SENDO
49 Hộp kẽm 50x100x1.8x6 SENDO
50 Hộp kẽm 50x100x1.9x6 SENDO
51 Hộp kẽm 50x100x2.0x6 SENDO
52 Hộp kẽm 60x120x1.4x6 SENDO
53 Hộp kẽm 60x120x1.6x6 SENDO
54 Hộp kẽm 60x120x1.7x6 SENDO
55 Hộp kẽm 60x120x1.8x6 SENDO
56 Hộp kẽm 60x120x1.9x6 SENDO
57 Hộp kẽm 60x120x2.0x6 SENDO
58 Hộp kẽm 20x40x0.8 SENDO
59 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 SENDO
60 Hộp kẽm 30x90x1.2x6 SENDO
61 Vuông kẽm 90x90x1.4x6000 SENDO

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222