* Danh sách: Thép Hộp Mạ Kẽm ( HOAPHAT-BD ) 94 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp kẽm 13x26x0.8x6 HOAPHAT-BD
2 Hộp kẽm 13x26x0.9x6 HOAPHAT-BD
3 Hộp kẽm 13x26x1.1x6 HOAPHAT-BD
4 Hộp kẽm 13x26x1.2x6 HOAPHAT-BD
5 Hộp kẽm 13x26x1.4x6 HOAPHAT-BD
6 Hộp kẽm 13x26x1.5x6 HOAPHAT-BD
7 Hộp kẽm 13x26x1.6x6 HOAPHAT-BD
8 Hộp kẽm 13x26x1x6 HOAPHAT-BD
9 Hộp kẽm 20x40x0.8x6 HOAPHAT-BD
10 Hộp kẽm 20x40x0.9x6 HOAPHAT-BD
11 Hộp kẽm 20x40x1.1x6 HOAPHAT-BD
12 Hộp kẽm 20x40x1.2x6 HOAPHAT-BD
13 Hộp kẽm 20x40x1.4x6 HOAPHAT-BD
14 Hộp kẽm 20x40x1.5x6 HOAPHAT-BD
15 Hộp kẽm 20x40x1.6x6 HOAPHAT-BD
16 Hộp kẽm 20x40x1.7x6 HOAPHAT-BD
17 Hộp kẽm 20x40x1.8x6 HOAPHAT-BD
18 Hộp kẽm 20x40x1.9x6 HOAPHAT-BD
19 Hộp kẽm 20x40x1x6 HOAPHAT-BD
20 Hộp kẽm 20x40x2.1x6 HOAPHAT-BD
21 Hộp kẽm 20x40x2.2x6 HOAPHAT-BD
22 Hộp kẽm 20x40x2.3x6 HOAPHAT-BD
23 Hộp kẽm 20x40x2.4x6 HOAPHAT-BD
24 Hộp kẽm 20x40x2.5x6 HOAPHAT-BD
25 Hộp kẽm 20x40x2x6 HOAPHAT-BD
26 Hộp kẽm 25x50x0.9x6 HOAPHAT-BD
27 Hộp kẽm 25x50x1.1x6 HOAPHAT-BD
28 Hộp kẽm 25x50x1.2x6 HOAPHAT-BD
29 Hộp kẽm 25x50x1.4x6 HOAPHAT-BD
30 Hộp kẽm 25x50x1.5x6 HOAPHAT-BD
31 Hộp kẽm 25x50x1.6x6 HOAPHAT-BD
32 Hộp kẽm 25x50x1.7x6 HOAPHAT-BD
33 Hộp kẽm 25x50x1.8x6 HOAPHAT-BD
34 Hộp kẽm 25x50x1.9x6 HOAPHAT-BD
35 Hộp kẽm 25x50x1.0x6 HOAPHAT-BD
36 Hộp kẽm 25x50x2.1x6 HOAPHAT-BD
37 Hộp kẽm 25x50x2.2x6 HOAPHAT-BD
38 Hộp kẽm 25x50x2.3x6 HOAPHAT-BD
39 Hộp kẽm 25x50x2.4x6 HOAPHAT-BD
40 Hộp kẽm 25x50x2.0x6 HOAPHAT-BD
41 Hộp kẽm 30x60x0.9x6 HOAPHAT-BD
42 Hộp kẽm 30x60x1.1x6 HOAPHAT-BD
43 Hộp kẽm 30x60x1.2x6 HOAPHAT-BD
44 Hộp kẽm 30x60x1.4x6 HOAPHAT-BD
45 Hộp kẽm 30x60x1.5x6 HOAPHAT-BD
46 Hộp kẽm 30x60x1.8x6 HOAPHAT-BD
47 Hộp kẽm 30x60x1.9x6 HOAPHAT-BD
48 Hộp kẽm 30x60x1.0x6 HOAPHAT-BD
49 Hộp kẽm 30x60x2.1x6 HOAPHAT-BD
50 Hộp kẽm 30x60x2.2x6 HOAPHAT-BD
51 Hộp kẽm 30x60x2.3x6 HOAPHAT-BD
52 Hộp kẽm 30x60x2.4x6 HOAPHAT-BD
53 Hộp kẽm 30x60x2.5x6 HOAPHAT-BD
54 Hộp kẽm 30x60x2x6 HOAPHAT-BD
55 Hộp kẽm 40x80x1.1x6 HOAPHAT-BD
56 Hộp kẽm 40x80x1.2x6 HOAPHAT-BD
57 Hộp kẽm 40x80x1.4x6 HOAPHAT-BD
58 Hộp kẽm 40x80x1.5x6 HOAPHAT-BD
59 Hộp kẽm 40x80x1.6x6 HOAPHAT-BD
60 Hộp kẽm 40x80x1.7x6 HOAPHAT-BD
61 Hộp kẽm 40x80x1.8x6 HOAPHAT-BD
62 Hộp kẽm 40x80x1.9x6 HOAPHAT-BD
63 Hộp kẽm 40x80x2.1x6 HOAPHAT-BD
64 Hộp kẽm 40x80x2.2x6 HOAPHAT-BD
65 Hộp kẽm 40x80x2.3x6 HOAPHAT-BD
66 Hộp kẽm 40x80x2.4x6 HOAPHAT-BD
67 Hộp kẽm 40x80x2.5x6 HOAPHAT-BD
68 Hộp kẽm 40x80x2.0x6 HOAPHAT-BD
69 Hộp kẽm 50x100x1.2x6 HOAPHAT-BD
70 Hộp kẽm 50x100x1.4x6 HOAPHAT-BD
71 Hộp kẽm 50x100x1.5x6 HOAPHAT-BD
72 Hộp kẽm 50x100x1.6x6 HOAPHAT-BD
73 Hộp kẽm 50x100x1.7x6 HOAPHAT-BD
74 Hộp kẽm 50x100x1.8x6 HOAPHAT-BD
75 Hộp kẽm 50x100x1.9x6 HOAPHAT-BD
76 Hộp kẽm 50x100x2.1x6 HOAPHAT-BD
77 Hộp kẽm 50x100x2.2x6 HOAPHAT-BD
78 Hộp kẽm 50x100x2.3x6 HOAPHAT-BD
79 Hộp kẽm 50x100x2.4x6 HOAPHAT-BD
80 Hộp kẽm 50x100x2.5x6 HOAPHAT-BD
81 Hộp kẽm 50x100x2x6 HOAPHAT-BD
82 Hộp kẽm 60x120x1.4x6 HOAPHAT-BD
83 Hộp kẽm 60x120x1.5x6 HOAPHAT-BD
84 Hộp kẽm 60x120x1.6x6 HOAPHAT-BD
85 Hộp kẽm 60x120x1.7x6 HOAPHAT-BD
86 Hộp kẽm 60x120x1.8x6 HOAPHAT-BD
87 Hộp kẽm 60x120x1.9x6 HOAPHAT-BD
88 Hộp kẽm 60x120x2.1x6 HOAPHAT-BD
89 Hộp kẽm 60x120x2.2x6 HOAPHAT-BD
90 Hộp kẽm 60x120x2.3x6 HOAPHAT-BD
91 Hộp kẽm 60x120x2.4x6 HOAPHAT-BD
92 Hộp kẽm 60x120x2.5x6 HOAPHAT-BD
93 Hộp kẽm 60x120x2x6 HOAPHAT-BD
94 Hộp Nhúng kẽm 50x100x3x6000 HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222