* Danh sách: Thép Vuông Mạ Kẽm 270 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Vuông kẽm 100x100x1.3x6 NAMHUNG
2 Vuông kẽm 100x100x1.6x6 NAMHUNG
3 Vuông kẽm 100x100x1.8x6 NAMHUNG
4 Vuông kẽm 100x100x2x6 NAMHUNG
5 Vuông kẽm 14x14x0.8x6 NAMHUNG
6 Vuông kẽm 14x14x0.9x6 NAMHUNG
7 Vuông kẽm 14x14x1.1x6 NAMHUNG
8 Vuông kẽm 14x14x1.2x6 NAMHUNG
9 Vuông kẽm 14x14x1x6 NAMHUNG
10 Vuông kẽm 16x16x0.8x6 NAMHUNG
11 Vuông kẽm 16x16x0.9x6 NAMHUNG
12 Vuông kẽm 16x16x1.1x6 NAMHUNG
13 Vuông kẽm 16x16x1x6 NAMHUNG
14 Vuông kẽm 20x20x0.8x6 NAMHUNG
15 Vuông kẽm 20x20x0.9x6 NAMHUNG
16 Vuông kẽm 20x20x1.1x6 NAMHUNG
17 Vuông kẽm 20x20x1.25x6 NAMHUNG
18 Vuông kẽm 20x20x1.2x6 NAMHUNG
19 Vuông kẽm 20x20x1.3x6 NAMHUNG
20 Vuông kẽm 20x20x1x6 NAMHUNG
21 Vuông kẽm 25x25x0.8x6 NAMHUNG
22 Vuông kẽm 25x25x0.9x6 NAMHUNG
23 Vuông kẽm 25x25x1.1x6 NAMHUNG
24 Vuông kẽm 25x25x1.25x6 NAMHUNG
25 Vuông kẽm 25x25x1.2x6 NAMHUNG
26 Vuông kẽm 25x25x1.3x6 NAMHUNG
27 Vuông kẽm 25x25x1.6x6 NAMHUNG
28 Vuông kẽm 25x25x1x6 NAMHUNG
29 Vuông kẽm 30x30x0.8x6 NAMHUNG
30 Vuông kẽm 30x30x0.9x6 NAMHUNG
31 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 NAMHUNG
32 Vuông kẽm 30x30x1.25x6 NAMHUNG
33 Vuông kẽm 30x30x1.2x6 NAMHUNG
34 Vuông kẽm 30x30x1.3x6 NAMHUNG
35 Vuông kẽm 30x30x1.6x6 NAMHUNG
36 Vuông kẽm 30x30x1.8x6 NAMHUNG
37 Vuông kẽm 30x30x1x6 NAMHUNG
38 Vuông kẽm 30x30x2x6 NAMHUNG
39 Vuông kẽm 38x38x0.8x6 NAMHUNG
40 Vuông kẽm 38x38x0.9x6 NAMHUNG
41 Vuông kẽm 38x38x1.1x6 NAMHUNG
42 Vuông kẽm 38x38x1.25x6 NAMHUNG
43 Vuông kẽm 38x38x1.2x6 NAMHUNG
44 Vuông kẽm 38x38x1.3x6 NAMHUNG
45 Vuông kẽm 38x38x1.6x6 NAMHUNG
46 Vuông kẽm 38x38x1.8x6 NAMHUNG
47 Vuông kẽm 38x38x1x6 NAMHUNG
48 Vuông kẽm 38x38x2x6 NAMHUNG
49 Vuông kẽm 40x40x0.9x6 NAMHUNG
50 Vuông kẽm 40x40x1.1x6 NAMHUNG
51 Vuông kẽm 40x40x1.25x6 NAMHUNG
52 Vuông kẽm 40x40x1.2x6 NAMHUNG
53 Vuông kẽm 40x40x1.3x6 NAMHUNG
54 Vuông kẽm 40x40x1.6x6 NAMHUNG
55 Vuông kẽm 40x40x1.8x6 NAMHUNG
56 Vuông kẽm 40x40x1x6 NAMHUNG
57 Vuông kẽm 40x40x2x6 NAMHUNG
58 Vuông kẽm 50x50x1.1x6 NAMHUNG
59 Vuông kẽm 50x50x1.2x6 NAMHUNG
60 Vuông kẽm 50x50x1.3x6 NAMHUNG
61 Vuông kẽm 50x50x1.6x6 NAMHUNG
62 Vuông kẽm 50x50x1.8x6 NAMHUNG
63 Vuông kẽm 50x50x1x6 NAMHUNG
64 Vuông kẽm 50x50x2x6 NAMHUNG
65 Vuông kẽm 60x60x1.1x6 NAMHUNG
66 Vuông kẽm 60x60x1.3x6 NAMHUNG
67 Vuông kẽm 60x60x1.6x6 NAMHUNG
68 Vuông kẽm 60x60x1.8x6 NAMHUNG
69 Vuông kẽm 60x60x2x6 NAMHUNG
70 Vuông kẽm 75x75x1.1x6 NAMHUNG
71 Vuông kẽm 75x75x1.2x6 NAMHUNG
72 Vuông kẽm 75x75x1.3x6 NAMHUNG
73 Vuông kẽm 75x75x1.6x6 NAMHUNG
74 Vuông kẽm 75x75x1.8x6 NAMHUNG
75 Vuông kẽm 75x75x2x6 NAMHUNG
76 Vuông kẽm 90x90x1.3x6 NAMHUNG
77 Vuông kẽm 90x90x1.6x6 NAMHUNG
78 Vuông kẽm 90x90x1.8x6 NAMHUNG
79 Vuông kẽm 90x90x2x6 NAMHUNG
80 Vuông kẽm 14x14x0.8x6 SENDO
81 Vuông kẽm 14x14x0.8x6 HOAPHAT-BD
82 Vuông kẽm 14x14x0.9x6 SENDO
83 Vuông kẽm 14x14x0.9x6 HOAPHAT-BD
84 Vuông kẽm 14x14x1.1x6 SENDO
85 Vuông kẽm 14x14x1.1x6 HOAPHAT-BD
86 Vuông kẽm 14x14x1.2x6 SENDO
87 Vuông kẽm 14x14x1.2x6 HOAPHAT-BD
88 Vuông kẽm 14x14x1.3x6 SENDO
89 Vuông kẽm 14x14x1.4x6 SENDO
90 Vuông kẽm 14x14x1.4x6 HOAPHAT-BD
91 Vuông kẽm 14x14x1.0x6 SENDO
92 Vuông kẽm 14x14x1x6 HOAPHAT-BD
93 Vuông kẽm 16x16x0.8x6 SENDO
94 Vuông kẽm 16x16x0.8x6 HOAPHAT-BD
95 Vuông kẽm 16x16x0.9x6 SENDO
96 Vuông kẽm 16x16x0.9x6 HOAPHAT-BD
97 Vuông kẽm 16x16x1.1x6 SENDO
98 Vuông kẽm 16x16x1.1x6 HOAPHAT-BD
99 Vuông kẽm 16x16x1.2x6 SENDO
100 Vuông kẽm 16x16x1.2x6 HOAPHAT-BD
101 Vuông kẽm 16x16x1.3x6 SENDO
102 Vuông kẽm 16x16x1.4x6 SENDO
103 Vuông kẽm 16x16x1.4x6 HOAPHAT-BD
104 Vuông kẽm 16x16x1x6 SENDO
105 Vuông kẽm 16x16x1x6 HOAPHAT-BD
106 Vuông kẽm 20x20x0.8x6 SENDO
107 Vuông kẽm 20x20x0.9x6 SENDO
108 Vuông kẽm 20x20x1.1x6 SENDO
109 Vuông kẽm 20x20x1.1x6 HOAPHAT-BD
110 Vuông kẽm 20x20x1.2x6 SENDO
111 Vuông kẽm 20x20x1.2x6 HOAPHAT-BD
112 Vuông kẽm 20x20x1.3x6 SENDO
113 Vuông kẽm 20x20x1.4x6 SENDO
114 Vuông kẽm 20x20x1.4x6 HOAPHAT-BD
115 Vuông kẽm 20x20x1.5x6 HOAPHAT-BD
116 Vuông kẽm 20x20x1.6x6 HOAPHAT-BD
117 Vuông kẽm 20x20x1.7x6 HOAPHAT-BD
118 Vuông kẽm 20x20x1.8x6 HOAPHAT-BD
119 Vuông kẽm 20x20x1.9x6 HOAPHAT-BD
120 Vuông kẽm 20x20x1.0x6 SENDO
121 Vuông kẽm 20x20x1x6 HOAPHAT-BD
122 Vuông kẽm 20x20x2.0x6 HOAPHAT-BD
123 Vuông kẽm 25x25x0.8x6 SENDO
124 Vuông kẽm 25x25x0.8x6 HOAPHAT-BD
125 Vuông kẽm 25x25x0.9x6 SENDO
126 Vuông kẽm 25x25x0.9x6 HOAPHAT-BD
127 Vuông kẽm 25x25x1.1x6 SENDO
128 Vuông kẽm 25x25x1.1x6 HOAPHAT-BD
129 Vuông kẽm 25x25x1.2x6 SENDO
130 Vuông kẽm 25x25x1.2x6 HOAPHAT-BD
131 Vuông kẽm 25x25x1.3x6 SENDO
132 Vuông kẽm 25x25x1.3x6 HOAPHAT-BD
133 Vuông kẽm 25x25x1.4x6 SENDO
134 Vuông kẽm 25x25x1.4x6 HOAPHAT-BD
135 Vuông kẽm 25x25x1.5x6 HOAPHAT-BD
136 Vuông kẽm 25x25x1.8x6 HOAPHAT-BD
137 Vuông kẽm 25x25x1.9x6 HOAPHAT-BD
138 Vuông kẽm 25x25x1x6 SENDO
139 Vuông kẽm 25x25x1.0x6 HOAPHAT-BD
140 Vuông kẽm 25x25x2.0x6 HOAPHAT-BD
141 Vuông kẽm 30x30x0.8x6 HOAPHAT-BD
142 Vuông kẽm 30x30x0.9x6 SENDO
143 Vuông kẽm 30x30x0.9x6 HOAPHAT-BD
144 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 SENDO
145 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 HOAPHAT-BD
146 Vuông kẽm 30x30x1.2x6 SENDO
147 Vuông kẽm 30x30x1.2x6 HOAPHAT-BD
148 Vuông kẽm 30x30x1.3x6 SENDO
149 Vuông kẽm 30x30x1.3x6 HOAPHAT-BD
150 Vuông kẽm 30x30x1.4x6 SENDO
151 Vuông kẽm 30x30x1.4x6 HOAPHAT-BD
152 Vuông kẽm 30x30x1.5x6 HOAPHAT-BD
153 Vuông kẽm 30x30x1.6x6 SENDO
154 Vuông kẽm 30x30x1.6x6 HOAPHAT-BD
155 Vuông kẽm 30x30x1.7x6 SENDO
156 Vuông kẽm 30x30x1.7x6 HOAPHAT-BD
157 Vuông kẽm 30x30x1.8x6 SENDO
158 Vuông kẽm 30x30x1.8x6 HOAPHAT-BD
159 Vuông kẽm 30x30x1.9x6 HOAPHAT-BD
160 Vuông kẽm 30x30x1x6 SENDO
161 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 HOAPHAT-BD
162 Vuông kẽm 30x30x2.1x6 HOAPHAT-BD
163 Vuông kẽm 30x30x2.2x6 HOAPHAT-BD
164 Vuông kẽm 30x30x2.3x6 HOAPHAT-BD
165 Vuông kẽm 30x30x2.4x6 HOAPHAT-BD
166 Vuông kẽm 30x30x2.5x6 HOAPHAT-BD
167 Vuông kẽm 30x30x2x6 HOAPHAT-BD
168 Vuông kẽm 40x40 x0.9x6 SENDO
169 Vuông kẽm 40x40x1.1x6 HOAPHAT-BD
170 Vuông kẽm 40x40x1.0x6 SENDO
171 Vuông kẽm 40x40x1.0x6 HOAPHAT-BD
172 Vuông kẽm 40x40x1.1x6 SENDO
173 Vuông kẽm 40x40x1.2x6 SENDO
174 Vuông kẽm 40x40x1.2x6 HOAPHAT-BD
175 Vuông kẽm 40x40x1.3x6 SENDO
176 Vuông kẽm 40x40x1.4x6 SENDO
177 Vuông kẽm 40x40x1.4x6 HOAPHAT-BD
178 Vuông kẽm 40x40x1.5x6 HOAPHAT-BD
179 Vuông kẽm 40x40x1.6x6 SENDO
180 Vuông kẽm 40x40x1.7x6 SENDO
181 Vuông kẽm 40x40x1.8x6 SENDO
182 Vuông kẽm 40x40x1.8x6 HOAPHAT-BD
183 Vuông kẽm 40x40x1.9x6 SENDO
184 Vuông kẽm 40x40x1.9x6 HOAPHAT-BD
185 Vuông kẽm 40x40x2.1x6 HOAPHAT-BD
186 Vuông kẽm 40x40x2.2x6 HOAPHAT-BD
187 Vuông kẽm 40x40x2.3x6 HOAPHAT-BD
188 Vuông kẽm 40x40x2.4x6 HOAPHAT-BD
189 Vuông kẽm 40x40x2.5x6 HOAPHAT-BD
190 Vuông kẽm 40x40x2x6 SENDO
191 Vuông kẽm 40x40x2.0x6 HOAPHAT-BD
192 Vuông kẽm 50x50x1.1x6 HOAPHAT-BD
193 Vuông kẽm 50x50x1.2x6 SENDO
194 Vuông kẽm 50x50x1.2x6 HOAPHAT-BD
195 Vuông kẽm 50x50x1.3x6 SENDO
196 Vuông kẽm 50x50x1.4x6 SENDO
197 Vuông kẽm 50x50x1.4x6 HOAPHAT-BD
198 Vuông kẽm 50x50x1.5x6 HOAPHAT-BD
199 Vuông kẽm 50x50x1.6x6 SENDO
200 Vuông kẽm 50x50x1.6x6 HOAPHAT-BD
201 Vuông kẽm 50x50x1.7x6 SENDO
202 Vuông kẽm 50x50x1.7x6 HOAPHAT-BD
203 Vuông kẽm 50x50x1.8x6 SENDO
204 Vuông kẽm 50x50x1.8x6 HOAPHAT-BD
205 Vuông kẽm 50x50x1.9x6 SENDO
206 Vuông kẽm 50x50x1.9x6 HOAPHAT-BD
207 Vuông kẽm 50x50x2.1x6 HOAPHAT-BD
208 Vuông kẽm 50x50x2.2x6 HOAPHAT-BD
209 Vuông kẽm 50x50x2.3x6 HOAPHAT-BD
210 Vuông kẽm 50x50x2.4x6 HOAPHAT-BD
211 Vuông kẽm 50x50x2.5x6 HOAPHAT-BD
212 Vuông kẽm 50x50x2.0x6 SENDO
213 Vuông kẽm 50x50x2.0x6 HOAPHAT-BD
214 Vuông Kẽm 14x14x0.7x6 ANHHOA-st
215 Vuông Kẽm 14x14x0.8x6 ANHHOA-st
216 Vuông Kẽm 14x14x0.9x6 ANHHOA-st
217 Vuông Kẽm 14x14x1.0x6 ANHHOA-st
218 Vuông Kẽm 14x14x1.1x6 ANHHOA-st
219 Vuông kẽm 20x20x1.2x6000 ANHHOA-st
220 Vuông kẽm 20x20x1.0 NAMHUNG
221 Vuông kẽm 25x25x1.0 NAMHUNG
222 Vuông kẽm 90x90x1.4 Ánh Hòa ST ANHHOA-st
223 Vuông kẽm 75x75x1.4x6 SENDO
224 Vuông kẽm 30x30x0.8 SENDO
225 Vuông kẽm 90x90x1.7x6 ANHHOA-st
226 Vuông kẽm 75x75x1.8x6 SENDO
227 Vuông kẽm 75x75x1.4 ANHHOA-st
228 Vuông kẽm 40x40x1.4x6000 Nguyễn Minh
229 Thép vuông mạ kẽm 50x50x1.2x6000 Nguyễn Minh
230 Vuông kẽm 25x25x1.1x6 PHUXUANVIET
231 Vuông kẽm 40x40x1.1x6 PHUXUANVIET
232 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 PHUXUANVIET
233 Vuông kẽm 30x30x1.3x6 PHUXUANVIET
234 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 PHUXUANVIET
235 Vuông kẽm 40x40x1.3x6 PHUXUANVIET
236 Hộp kẽm 20x20x1.1x6 PHUXUANVIET
237 Vuông kẽm 30x30x1.2x6 TONDONGA
238 Vuông kẽm 40x40x1.2x6 TONDONGA
239 Vuông kẽm 14x14x1.0x6 NAMKIM
240 Vuông kẽm 20x20x1.0x6 NAMKIM
241 Vuông kẽm 30x30x1.1x6 NAMKIM
242 Vuông kẽm 20x20x1.0x6000 HOAPHAT-BD
243 Vuông kẽm 100x100x2.5x6000 Nguyễn Minh
244 Vuông kẽm 50x50x1.5x6000 Nguyễn Minh
245 Vuông kẽm 30x30x1.1x6000 Nguyễn Minh
246 Vuông kẽm 100x100x4x6000 HOAPHAT-BD
247 Vuông kẽm 100x100x1.8x6000 HOAPHAT-BD
248 Vuông kẽm 14x14x0.9x6 NAMKIM
249 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 NAMKIM
250 Vuông kẽm 30x30x1.2x6 NAMKIM
251 Vuồng kẽm 40x40x1.0x6000 VINAONE
252 Vuông kẽm 50x50x2x6000 Nguyễn Minh
253 Vuông kẽm 50x50x1.7x6000 VINAONE
254 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 VINAONE
255 Vuông kẽm 40x40x2.0x6000 ANHHOA-st
256 vuông kẽm 30x30x1.0x6000 NAMHUNG
257 Vuông kẽm 30x30x1.1x6000 VNO VINAONE
258 Vuông kẽm 40x40x1.2x6000 VINAONE
259 Vuông kẽm 50x50x1.4x6000 VINAONE
260 Vuông kẽm 16x16x1.2x6000 Nguyễn Minh
261 vuông kẽm 14x14x1.0x6000 NAMHUNG
262 vuông kẽm 14x14x1.0x6000 (0.95li) VINAONE
263 Vuông kẽm 20x20x1.0x6000(0.95li) VINAONE
264 Vuông kẽm 25x25x1.4x6000(1.35li) VINAONE
265 vuông kẽm 30x30x1.4x6000(1.35li) VINAONE
266 Vuông kẽm 40x40x1.1x6000 VINAONE
267 Vuông kẽm 14x14x1.2x6000 VINAONE
268 Hộp kẽm 25x50x1.1x6000 VINAONE
269 Vuông kẽm 50x50x2.5x6000 Sunsteel VN
270 Vuông đen 40x40x1.0x6000 NAMHUNG

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222