* Danh sách: Thép Vuông Mạ Kẽm ( VINAONE ) 13 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Vuồng kẽm 40x40x1.0x6000 VINAONE
2 Vuông kẽm 50x50x1.7x6000 VINAONE
3 Vuông kẽm 30x30x1.0x6 VINAONE
4 Vuông kẽm 30x30x1.1x6000 VNO VINAONE
5 Vuông kẽm 40x40x1.2x6000 VINAONE
6 Vuông kẽm 50x50x1.4x6000 VINAONE
7 vuông kẽm 14x14x1.0x6000 (0.95li) VINAONE
8 Vuông kẽm 20x20x1.0x6000(0.95li) VINAONE
9 Vuông kẽm 25x25x1.4x6000(1.35li) VINAONE
10 vuông kẽm 30x30x1.4x6000(1.35li) VINAONE
11 Vuông kẽm 40x40x1.1x6000 VINAONE
12 Vuông kẽm 14x14x1.2x6000 VINAONE
13 Hộp kẽm 25x50x1.1x6000 VINAONE

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222