* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm 346 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø114x1.3x6 NAMHUNG
2 Ống kẽm Ø114x1.6x6 NAMHUNG
3 Ống kẽm Ø114x1.8x6 NAMHUNG
4 Ống kẽm Ø114x2x6 NAMHUNG
5 Ống kẽm Ø21x0.8x6 NAMHUNG
6 Ống kẽm Ø21x0.9x6 NAMHUNG
7 Ống kẽm Ø21x1.1x6 NAMHUNG
8 Ống kẽm Ø21x1.2x6 NAMHUNG
9 Ống kẽm Ø21x1.3x6 NAMHUNG
10 Ống kẽm Ø21x1.6x6 NAMHUNG
11 Ống kẽm Ø21x1x6 NAMHUNG
12 Ống kẽm Ø27x0.8x6 NAMHUNG
13 Ống kẽm Ø27x0.9x6 NAMHUNG
14 Ống kẽm Ø27x1.1x6 NAMHUNG
15 Ống kẽm Ø27x1.2x6 NAMHUNG
16 Ống kẽm Ø27x1.3x6 NAMHUNG
17 Ống kẽm Ø27x1.6x6 NAMHUNG
18 Ống kẽm Ø27x1x6 NAMHUNG
19 Ống kẽm Ø34x0.8x6 NAMHUNG
20 Ống kẽm Ø34x0.9x6 NAMHUNG
21 Ống kẽm Ø34x1.1x6 NAMHUNG
22 Ống kẽm Ø34x1.2x6 NAMHUNG
23 Ống kẽm Ø34x1.3x6 NAMHUNG
24 Ống kẽm Ø34x1.6x6 NAMHUNG
25 Ống kẽm Ø34x1.8x6 NAMHUNG
26 Ống kẽm Ø34x1x6 NAMHUNG
27 Ống kẽm Ø34x2x6 NAMHUNG
28 Ống kẽm Ø42x0.9x6 NAMHUNG
29 Ống kẽm Ø42x1.1x6 NAMHUNG
30 Ống kẽm Ø42x1.2x6 NAMHUNG
31 Ống kẽm Ø42x1.3x6 NAMHUNG
32 Ống kẽm Ø42x1.6x6 NAMHUNG
33 Ống kẽm Ø42x1.8x6 NAMHUNG
34 Ống kẽm Ø42x1x6 NAMHUNG
35 Ống kẽm Ø42x2x6 NAMHUNG
36 Ống kẽm Ø49x1.1x6 NAMHUNG
37 Ống kẽm Ø49x1.2x6 NAMHUNG
38 Ống kẽm Ø49x1.3x6 NAMHUNG
39 Ống kẽm Ø49x1.6x6 NAMHUNG
40 Ống kẽm Ø49x1.8x6 NAMHUNG
41 Ống kẽm Ø49x2x6 NAMHUNG
42 Ống kẽm Ø60x1.1x6 NAMHUNG
43 Ống kẽm Ø60x1.2x6 NAMHUNG
44 Ống kẽm Ø60x1.3x6 NAMHUNG
45 Ống kẽm Ø60x1.6x6 NAMHUNG
46 Ống kẽm Ø60x1.8x6 NAMHUNG
47 Ống kẽm Ø60x2x6 NAMHUNG
48 Ống kẽm Ø76x1.2x6 NAMHUNG
49 Ống kẽm Ø76x1.3x6 NAMHUNG
50 Ống kẽm Ø76x1.6x6 NAMHUNG
51 Ống kẽm Ø76x1.8x6 NAMHUNG
52 Ống kẽm Ø76x2x6 NAMHUNG
53 Ống kẽm Ø90x1.3x6 NAMHUNG
54 Ống kẽm Ø90x1.6x6 NAMHUNG
55 Ống kẽm Ø90x1.8x6 NAMHUNG
56 Ống kẽm Ø90x2x6 NAMHUNG
57 Ống kẽm Ø114x1.4x6 SENDO
58 Ống kẽm Ø114x1.4x6 HOAPHAT-BD
59 Ống kẽm Ø114x1.5x6 HOAPHAT-BD
60 Ống kẽm Ø114x1.6x6 SENDO
61 Ống kẽm Ø114x1.7x6 SENDO
62 Ống kẽm Ø114x1.8x6 SENDO
63 Ống kẽm Ø114x1.8x6 HOAPHAT-BD
64 Ống kẽm Ø114x1.9x6 SENDO
65 Ống kẽm Ø114x2.1x6 HOAPHAT-BD
66 Ống kẽm Ø114x2.2x6 HOAPHAT-BD
67 Ống kẽm Ø114x2.4x6 HOAPHAT-BD
68 Ống kẽm Ø114x2.5x6 HOAPHAT-BD
69 Ống kẽm Ø114x2.0x6 SENDO
70 Ống kẽm Ø114x2x6000 HOAPHAT-BD
71 Ống kẽm Ø21x0.8x6 HOAPHAT-BD
72 Ống kẽm Ø21x0.9x6 SENDO
73 Ống kẽm Ø21x0.9x6 HOAPHAT-BD
74 Ống kẽm Ø21x1.1x6 SENDO
75 Ống kẽm Ø21x1.1x6 HOAPHAT-BD
76 Ống kẽm Ø21x1.2x6 SENDO
77 Ống kẽm Ø21x1.2x6 HOAPHAT-BD
78 Ống kẽm Ø21x1.3x6 SENDO
79 Ống kẽm Ø21x1.4x6 SENDO
80 Ống kẽm Ø21x1.4x6 HOAPHAT-BD
81 Ống kẽm Ø21x1.5x6 HOAPHAT-BD
82 Ống kẽm Ø21x1.6x6 HOAPHAT-BD
83 Ống kẽm Ø21x1.7x6 HOAPHAT-BD
84 Ống kẽm Ø21x1.8x6 HOAPHAT-BD
85 Ống kẽm Ø21x1.9x6 HOAPHAT-BD
86 Ống kẽm Ø21x1.0x6 SENDO
87 Ống kẽm Ø21x1x6 HOAPHAT-BD
88 Ống kẽm Ø21x2.1x6 HOAPHAT-BD
89 Ống kẽm Ø21x2.2x6 HOAPHAT-BD
90 Ống kẽm Ø21x2.3x6 HOAPHAT-BD
91 Ống kẽm Ø21x2.4x6 HOAPHAT-BD
92 Ống kẽm Ø21x2.5x6 HOAPHAT-BD
93 Ống kẽm Ø21x2x6 HOAPHAT-BD
94 Ống kẽm Ø27x0.8x6 HOAPHAT-BD
95 Ống kẽm Ø27x0.9x6 SENDO
96 Ống kẽm Ø27x0.9x6 HOAPHAT-BD
97 Ống kẽm Ø27x1.1x6 SENDO
98 Ống kẽm Ø27x1.1x6 HOAPHAT-BD
99 Ống kẽm Ø27x1.2x6 SENDO
100 Ống kẽm Ø27x1.2x6 HOAPHAT-BD
101 Ống kẽm Ø27x1.3x6 SENDO
102 Ống kẽm Ø27x1.4x6 SENDO
103 Ống kẽm Ø27x1.4x6 HOAPHAT-BD
104 Ống kẽm Ø27x1.5x6 HOAPHAT-BD
105 Ống kẽm Ø27x1.6x6 HOAPHAT-BD
106 Ống kẽm Ø27x1.7x6 HOAPHAT-BD
107 Ống kẽm Ø27x1.8x6 HOAPHAT-BD
108 Ống kẽm Ø27x1.9x6 HOAPHAT-BD
109 Ống kẽm Ø27x1x6 SENDO
110 Ống kẽm Ø27x1.0x6 HOAPHAT-BD
111 Ống kẽm Ø27x2.1x6 HOAPHAT-BD
112 Ống kẽm Ø27x2.2x6 HOAPHAT-BD
113 Ống kẽm Ø27x2.3x6 HOAPHAT-BD
114 Ống kẽm Ø27x2.4x6 HOAPHAT-BD
115 Ống kẽm Ø27x2.5x6 HOAPHAT-BD
116 Ống kẽm Ø27x2x6 HOAPHAT-BD
117 Ống kẽm Ø34x1.1x6 SENDO
118 Ống kẽm Ø34x1.2x6 SENDO
119 Ống kẽm Ø34x1.3x6 SENDO
120 Ống kẽm Ø34x1.4x6 SENDO
121 Ống kẽm Ø34x1.6x6 SENDO
122 Ống kẽm Ø34x1.7x6 SENDO
123 Ống kẽm Ø34x1.8x6 SENDO
124 Ống kẽm Ø34x10.35x6 HOAPHAT-BD
125 Ống kẽm Ø34x10.79x6 HOAPHAT-BD
126 Ống kẽm Ø34x11.22x6 HOAPHAT-BD
127 Ống kẽm Ø34x11.65x6 HOAPHAT-BD
128 Ống kẽm Ø34x1x6 SENDO
129 Ống kẽm Ø34x4.88x6 HOAPHAT-BD
130 Ống kẽm Ø34x5.36x6 HOAPHAT-BD
131 Ống kẽm Ø34x5.82x6 HOAPHAT-BD
132 Ống kẽm Ø34x6.75x6 HOAPHAT-BD
133 Ống kẽm Ø34x7.21x6 HOAPHAT-BD
134 Ống kẽm Ø34x7.67x6 HOAPHAT-BD
135 Ống kẽm Ø34x8.12x6 HOAPHAT-BD
136 Ống kẽm Ø34x8.58x6 HOAPHAT-BD
137 Ống kẽm Ø34x9.02x6 HOAPHAT-BD
138 Ống kẽm Ø34x9.47x6 HOAPHAT-BD
139 Ống kẽm Ø34x9.91x6 HOAPHAT-BD
140 Ống kẽm Ø42x1.1x6 SENDO
141 Ống kẽm Ø42x1.1x6 HOAPHAT-BD
142 Ống kẽm Ø42x1.2x6 SENDO
143 Ống kẽm Ø42x1.2x6 HOAPHAT-BD
144 Ống kẽm Ø42x1.3x6 SENDO
145 Ống kẽm Ø42x1.4x6 SENDO
146 Ống kẽm Ø42x1.4x6000 HOAPHAT-BD
147 Ống kẽm Ø42x1.5x6 HOAPHAT-BD
148 Ống kẽm Ø42x1.6x6 SENDO
149 Ống kẽm Ø42x1.7x6 SENDO
150 Ống kẽm Ø42x1.8x6 SENDO
151 Ống kẽm Ø42x1.8x6 HOAPHAT-BD
152 Ống kẽm Ø42x1.9x6 SENDO
153 Ống kẽm Ø42x1.9x6 HOAPHAT-BD
154 Ống kẽm Ø42x1.0x6 HOAPHAT-BD
155 Ống kẽm Ø42x2.1x6 HOAPHAT-BD
156 Ống kẽm Ø42x2.2x6 HOAPHAT-BD
157 Ống kẽm Ø42x2.3x6 HOAPHAT-BD
158 Ống kẽm Ø42x2.4x6 HOAPHAT-BD
159 Ống kẽm Ø42x2.5x6 HOAPHAT-BD
160 Ống kẽm Ø42x2.0x6 SENDO
161 Ống kẽm Ø42x2x6 HOAPHAT-BD
162 Ống kẽm Ø49x1.1x6 SENDO
163 Ống kẽm Ø49x1.1x6 HOAPHAT-BD
164 Ống kẽm Ø49x1.2x6 SENDO
165 Ống kẽm Ø49x1.2x6 HOAPHAT-BD
166 Ống kẽm Ø49x1.3x6 SENDO
167 Ống kẽm Ø49x1.4x6 SENDO
168 Ống kẽm Ø49x1.4x6 HOAPHAT-BD
169 Ống kẽm Ø49x1.5x6 HOAPHAT-BD
170 Ống kẽm Ø49x1.6x6 SENDO
171 Ống kẽm Ø49x1.6x6 HOAPHAT-BD
172 Ống kẽm Ø49x1.7x6 SENDO
173 Ống kẽm Ø49x1.7x6 HOAPHAT-BD
174 Ống kẽm Ø49x1.8x6 SENDO
175 Ống kẽm Ø49x1.8x6 HOAPHAT-BD
176 Ống kẽm Ø49x1.9x6 SENDO
177 Ống kẽm Ø49x1.9x6 HOAPHAT-BD
178 Ống kẽm Ø49x1.0x6 HOAPHAT-BD
179 Ống kẽm Ø49x2.1x6 HOAPHAT-BD
180 Ống kẽm Ø49x2.2x6 HOAPHAT-BD
181 Ống kẽm Ø49x2.3x6 HOAPHAT-BD
182 Ống kẽm Ø49x2.4x6 HOAPHAT-BD
183 Ống kẽm Ø49x2.5x6000 HP HOAPHAT-BD
184 Ống kẽm Ø49x2.0x6 SENDO
185 Ống kẽm Ø49x2.0x6 HOAPHAT-BD
186 Ống kẽm Ø60x1.1x6 SENDO
187 Ống kẽm Ø60x1.1x6 HOAPHAT-BD
188 Ống kẽm Ø60x1.2x6 SENDO
189 Ống kẽm Ø60x1.2x6 HOAPHAT-BD
190 Ống kẽm Ø60x1.3x6 SENDO
191 Ống kẽm Ø60x1.4x6 SENDO
192 Ống kẽm Ø60x1.4x6 HOAPHAT-BD
193 Ống kẽm Ø60x1.5x6 HOAPHAT-BD
194 Ống kẽm Ø60x1.6x6 SENDO
195 Ống kẽm Ø60x1.6x6 HOAPHAT-BD
196 Ống kẽm Ø60x1.7x6 SENDO
197 Ống kẽm Ø60x1.7x6 HOAPHAT-BD
198 Ống kẽm Ø60x1.8x6 SENDO
199 Ống kẽm Ø60x1.8x6 HOAPHAT-BD
200 Ống kẽm Ø60x1.9x6 SENDO
201 Ống kẽm Ø60x1.9x6 HOAPHAT-BD
202 Ống kẽm Ø60x1.0x6 HOAPHAT-BD
203 Ống kẽm Ø60x2.1x6 HOAPHAT-BD
204 Ống kẽm Ø60x2.2x6 HOAPHAT-BD
205 Ống kẽm Ø60x2.3x6 HOAPHAT-BD
206 Ống kẽm Ø60x2.4x6 HOAPHAT-BD
207 Ống kẽm Ø60x2.0x6 SENDO
208 Ống kẽm Ø60x2.0x6 HOAPHAT-BD
209 Ống kẽm Ø76x1.1x6 HOAPHAT-BD
210 Ống kẽm Ø76x1.2x6 HOAPHAT-BD
211 Ống kẽm Ø76x1.3x6 SENDO
212 Ống kẽm Ø76x1.4x6 SENDO
213 Ống kẽm Ø76x1.4x6 HOAPHAT-BD
214 Ống kẽm Ø76x1.5x6 HOAPHAT-BD
215 Ống kẽm Ø76x1.6x6 SENDO
216 Ống kẽm Ø76x1.6x6 HOAPHAT-BD
217 Ống kẽm Ø76x1.7x6 SENDO
218 Ống kẽm Ø76x1.8x6 SENDO
219 Ống kẽm Ø76x1.8x6 HOAPHAT-BD
220 Ống kẽm Ø76x1.9x6 SENDO
221 Ống kẽm Ø76x1.9x6 HOAPHAT-BD
222 Ống kẽm Ø76x2.1x6 HOAPHAT-BD
223 Ống kẽm Ø76x2.2x6 HOAPHAT-BD
224 Ống kẽm Ø76x2.3x6 HOAPHAT-BD
225 Ống kẽm Ø76x2.4x6 HOAPHAT-BD
226 Ống kẽm Ø76x2.5x6 HOAPHAT-BD
227 Ống kẽm Ø76x2x6 SENDO
228 Ống kẽm Ø76x2x6 HOAPHAT-BD
229 Ống kẽm Ø90x1.3x6 SENDO
230 Ống kẽm Ø90x1.4x6 SENDO
231 Ống kẽm Ø90x1.4x6 HOAPHAT-BD
232 Ống kẽm Ø90x1.5x6 HOAPHAT-BD
233 Ống kẽm Ø90x1.6x6 SENDO
234 Ống kẽm Ø90x1.6x6 HOAPHAT-BD
235 Ống kẽm Ø90x1.7x6 SENDO
236 Ống kẽm Ø90x1.7x6 HOAPHAT-BD
237 Ống kẽm Ø90x1.8x6 SENDO
238 Ống kẽm Ø90x1.8x6 HOAPHAT-BD
239 Ống kẽm Ø90x1.9x6 SENDO
240 Ống kẽm Ø90x1.9x6 HOAPHAT-BD
241 Ống kẽm Ø90x2.1x6 HOAPHAT-BD
242 Ống kẽm Ø90x2.2x6 HOAPHAT-BD
243 Ống kẽm Ø90x2.3x6 HOAPHAT-BD
244 Ống kẽm Ø90x2.4x6 HOAPHAT-BD
245 Ống kẽm Ø90x2.5x6 HOAPHAT-BD
246 Ống kẽm Ø90x2x6 SENDO
247 Ống kẽm Ø90x2.0x6 HOAPHAT-BD
248 Ống Kẽm Ø21x1.1x6 ANHHOA-st
249 Ống Kẽm Ø21x1.4x6 ANHHOA-st
250 Ống Kẽm Ø27x1.1x6 ANHHOA-st
251 Ống Kẽm Ø27x1.4x6 ANHHOA-st
252 Ống Kẽm Ø34x1.0x6 ANHHOA-st
253 Ống Kẽm Ø34x1.1x6 ANHHOA-st
254 Ống Kẽm Ø34x1.4x6 ANHHOA-st
255 Ống Kẽm Ø42x1.1x6 ANHHOA-st
256 Ống Kẽm Ø42x1.4x6 ANHHOA-st
257 Ống Kẽm Ø42x1.7x6 ANHHOA-st
258 Ống Kẽm Ø49x1.1x6 ANHHOA-st
259 Ống Kẽm Ø49x1.4x6 ANHHOA-st
260 Ống Kẽm Ø49x1.7x6 ANHHOA-st
261 Ống Kẽm Ø60x1.1x6 ANHHOA-st
262 Ống Kẽm Ø60x1.4x6 ANHHOA-st
263 Ống Kẽm Ø60x1.7x6 ANHHOA-st
264 Ống Kẽm Ø76x1.1x6 ANHHOA-st
265 Ống Kẽm Ø76x1.4x6 ANHHOA-st
266 Ống Kẽm Ø76x1.7x6 ANHHOA-st
267 Ống Kẽm Ø90x1.4x6 ANHHOA-st
268 Ống Kẽm Ø90x1.7x6 ANHHOA-st
269 Ống Kẽm Ø114x1.4x6 ANHHOA-st
270 Ống Kẽm Ø114x1.8x6 ANHHOA-st
271 Ống kẽm Ø90x1.35x6 ANHHOA-st
272 Ống kẽm 90x1.7x6 ANHHOA-st
273 Hộp kẽm 21.2x1.4x6m SENDO SENDO
274 Ống hàn đen D141x4x6000 SENDO
275 Ống kẽm Ø48x1.2x6 SENDO
276 Ống kẽm Ø89x1.4x6 SENDO
277 Ống kẽm Ø114x1.7x6 ANHHOA-st
278 Ống kẽm 114x1.6 ANHHOA-st
279 Ống kẽm D34x2x6000 Nguyễn Minh
280 Ống kẽm D27x2x6000 Nguyễn Minh
281 Ống kẽm D49x2x6000 Nguyễn Minh
282 Ống kẽm Ø42x1.3x6000 Nguyễn Minh
283 Ống Kẽm Ø27x1.4x6000 Nguyễn Minh
284 Ống kẽm D42x2x6000 Nguyễn Minh
285 Ống kẽm 34x1.4x6000 Nguyễn Minh
286 Ống kẽm 21x2x6000 Nguyễn Minh
287 Ống kẽm 60x2x6000 Nguyễn Minh
288 Ống kẽm Ø76x1.1x6 SENDO
289 Ống kẽm Ø21x1.1x6000 PHUXUANVIET
290 Ống kẽm Ø90x1.7x6 PHUXUANVIET
291 Ống kẽm Ø27x1.3x6 PHUXUANVIET
292 Ống kẽm Ø34x1.1x6 PHUXUANVIET
293 Ống kẽm Ø90x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
294 Ống kẽm Ø76x1.2x6 SENDO
295 Ống kẽm Ø90x1.3x6 PHUXUANVIET
296 Ống kẽm Ø76x1.3x6000 PHUXUANVIET
297 Ống kẽm Nhúng 273x6.35x6000 Trung Quốc
298 Ống kẽm nhúng 114x2.9x6000 HOAPHAT-BD
299 Ống kẽm Ø76x1.1x6 NAMKIM
300 Ống kẽm Ø60x1.1x6 NAMKIM
301 Thép ống mạ kẽm 42x2.5x6000 Nguyễn Minh
302 Ống kẽm Ø27x2.6x6000 HOAPHAT-BD
303 Thép ống mạ kẽm D34x2.3x6000 Nguyễn Minh
304 Thép ống mạ kẽm D49x3x6000 Nguyễn Minh
305 Ống kẽm Ø34x1.8x6 Nguyễn Minh
306 Ống kẽm 90x4x6000 HOAPHAT-BD
307 Ống kẽm 34x1.4x6000 HOAPHAT-BD
308 Ống kẽm nhúng 34x3.2x6000 HOAPHAT-BD
309 Ống kẽm nhúng 60x3.5x6000 HOAPHAT-BD
310 Ống hàn kẽm D168x4.78x6000 Seah SEAH
311 Ống hàn kẽm D114x3.2x6000 Seah SEAH
312 Ống hàn kẽm D60x2.6x6000 HP HOAPHAT-BD
313 Ống kẽm 21x2.3x6000 Nguyễn Minh
314 Ống kẽm 34x2.8x6000 Nguyễn Minh
315 Ống đúc kẽm D273x4.78x6000 TQ Trung Quốc
316 Ống hàn kẽm D219.1x5.16x6000 Seah SEAH
317 Ống hàn kẽm D219.1x5.56x6000 Seah SEAH
318 Ống hàn kẽm D34x1.4x6000(1.35li) VNO VINAONE
319 Ống hàn kẽm D27x1.4x6000 VINAONE
320 Ống kẽm 168x7.11x6000 SEAH SEAH
321 Ống kẽm 34x1.5x6000 Nguyễn Minh
322 Ống kẽm 34x3.2x6000 VĐ VIETDUC
323 Ống kẽm 141x3.96x6000 HP HOAPHAT-BD
324 Ống kẽm 76x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
325 Ống kẽm 60x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
326 Ống kẽm 42x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
327 Ống kẽm 90x3.2x6000 HOAPHAT-BD
328 Ống kẽm 60x3.2x6000 HOAPHAT-BD
329 Ống kẽm 34x2.6x6000 HOAPHAT-BD
330 Ống kẽm Ø60x1.2x6 ANHHOA-st
331 Ống kẽm 90x2.5x6000 190 CTYCP190
332 Ống kẽm 90x3.0x6000 190 CTYCP190
333 Ống kẽm 76x2.5x6000 190 CTYCP190
334 Ống kẽm 60x2.0x6000 190 CTYCP190
335 Ống kẽm D90x1.4x6000 (1.35li) VNO VINAONE
336 Ống kẽm D114x1.4x6000 VNO VINAONE
337 Ống kẽm 21x1.0x6000 NAMHUNG
338 Ống kẽm 21x1.1x6000 VINAONE
339 Ống kẽm 60x1.4x6000 (1.35li) VINAONE
340 Ống kẽm 49x3.2x6000 HOAPHAT-BD
341 ống kẽm Ø27x1.1x6m VINAONE
342 ống kẽm Ø27x1.2x6m VINAONE
343 Ống kẽm 42x2.6x6000 HP HOAPHAT-BD
344 Ống kẽm 21x1.4x6000 NK NAmKim
345 Ống kẽm 42x1.6x6000 HP HOAPHAT-BD
346 Ống kẽm 34x1.6x6000 HP HOAPHAT-HY

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222