* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( NAMHUNG ) 57 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø114x1.3x6 NAMHUNG
2 Ống kẽm Ø114x1.6x6 NAMHUNG
3 Ống kẽm Ø114x1.8x6 NAMHUNG
4 Ống kẽm Ø114x2x6 NAMHUNG
5 Ống kẽm Ø21x0.8x6 NAMHUNG
6 Ống kẽm Ø21x0.9x6 NAMHUNG
7 Ống kẽm Ø21x1.1x6 NAMHUNG
8 Ống kẽm Ø21x1.2x6 NAMHUNG
9 Ống kẽm Ø21x1.3x6 NAMHUNG
10 Ống kẽm Ø21x1.6x6 NAMHUNG
11 Ống kẽm Ø21x1x6 NAMHUNG
12 Ống kẽm Ø27x0.8x6 NAMHUNG
13 Ống kẽm Ø27x0.9x6 NAMHUNG
14 Ống kẽm Ø27x1.1x6 NAMHUNG
15 Ống kẽm Ø27x1.2x6 NAMHUNG
16 Ống kẽm Ø27x1.3x6 NAMHUNG
17 Ống kẽm Ø27x1.6x6 NAMHUNG
18 Ống kẽm Ø27x1x6 NAMHUNG
19 Ống kẽm Ø34x0.8x6 NAMHUNG
20 Ống kẽm Ø34x0.9x6 NAMHUNG
21 Ống kẽm Ø34x1.1x6 NAMHUNG
22 Ống kẽm Ø34x1.2x6 NAMHUNG
23 Ống kẽm Ø34x1.3x6 NAMHUNG
24 Ống kẽm Ø34x1.6x6 NAMHUNG
25 Ống kẽm Ø34x1.8x6 NAMHUNG
26 Ống kẽm Ø34x1x6 NAMHUNG
27 Ống kẽm Ø34x2x6 NAMHUNG
28 Ống kẽm Ø42x0.9x6 NAMHUNG
29 Ống kẽm Ø42x1.1x6 NAMHUNG
30 Ống kẽm Ø42x1.2x6 NAMHUNG
31 Ống kẽm Ø42x1.3x6 NAMHUNG
32 Ống kẽm Ø42x1.6x6 NAMHUNG
33 Ống kẽm Ø42x1.8x6 NAMHUNG
34 Ống kẽm Ø42x1x6 NAMHUNG
35 Ống kẽm Ø42x2x6 NAMHUNG
36 Ống kẽm Ø49x1.1x6 NAMHUNG
37 Ống kẽm Ø49x1.2x6 NAMHUNG
38 Ống kẽm Ø49x1.3x6 NAMHUNG
39 Ống kẽm Ø49x1.6x6 NAMHUNG
40 Ống kẽm Ø49x1.8x6 NAMHUNG
41 Ống kẽm Ø49x2x6 NAMHUNG
42 Ống kẽm Ø60x1.1x6 NAMHUNG
43 Ống kẽm Ø60x1.2x6 NAMHUNG
44 Ống kẽm Ø60x1.3x6 NAMHUNG
45 Ống kẽm Ø60x1.6x6 NAMHUNG
46 Ống kẽm Ø60x1.8x6 NAMHUNG
47 Ống kẽm Ø60x2x6 NAMHUNG
48 Ống kẽm Ø76x1.2x6 NAMHUNG
49 Ống kẽm Ø76x1.3x6 NAMHUNG
50 Ống kẽm Ø76x1.6x6 NAMHUNG
51 Ống kẽm Ø76x1.8x6 NAMHUNG
52 Ống kẽm Ø76x2x6 NAMHUNG
53 Ống kẽm Ø90x1.3x6 NAMHUNG
54 Ống kẽm Ø90x1.6x6 NAMHUNG
55 Ống kẽm Ø90x1.8x6 NAMHUNG
56 Ống kẽm Ø90x2x6 NAMHUNG
57 Ống kẽm 21x1.0x6000 NAMHUNG

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222