* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( Nguyễn Minh ) 16 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm D34x2x6000 Nguyễn Minh
2 Ống kẽm D27x2x6000 Nguyễn Minh
3 Ống kẽm D49x2x6000 Nguyễn Minh
4 Ống kẽm Ø42x1.3x6000 Nguyễn Minh
5 Ống Kẽm Ø27x1.4x6000 Nguyễn Minh
6 Ống kẽm D42x2x6000 Nguyễn Minh
7 Ống kẽm 34x1.4x6000 Nguyễn Minh
8 Ống kẽm 21x2x6000 Nguyễn Minh
9 Ống kẽm 60x2x6000 Nguyễn Minh
10 Thép ống mạ kẽm 42x2.5x6000 Nguyễn Minh
11 Thép ống mạ kẽm D34x2.3x6000 Nguyễn Minh
12 Thép ống mạ kẽm D49x3x6000 Nguyễn Minh
13 Ống kẽm Ø34x1.8x6 Nguyễn Minh
14 Ống kẽm 21x2.3x6000 Nguyễn Minh
15 Ống kẽm 34x2.8x6000 Nguyễn Minh
16 Ống kẽm 34x1.5x6000 Nguyễn Minh

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222