* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( SENDO ) 73 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø114x1.4x6 SENDO
2 Ống kẽm Ø114x1.6x6 SENDO
3 Ống kẽm Ø114x1.7x6 SENDO
4 Ống kẽm Ø114x1.8x6 SENDO
5 Ống kẽm Ø114x1.9x6 SENDO
6 Ống kẽm Ø114x2.0x6 SENDO
7 Ống kẽm Ø21x0.9x6 SENDO
8 Ống kẽm Ø21x1.1x6 SENDO
9 Ống kẽm Ø21x1.2x6 SENDO
10 Ống kẽm Ø21x1.3x6 SENDO
11 Ống kẽm Ø21x1.4x6 SENDO
12 Ống kẽm Ø21x1.0x6 SENDO
13 Ống kẽm Ø27x0.9x6 SENDO
14 Ống kẽm Ø27x1.1x6 SENDO
15 Ống kẽm Ø27x1.2x6 SENDO
16 Ống kẽm Ø27x1.3x6 SENDO
17 Ống kẽm Ø27x1.4x6 SENDO
18 Ống kẽm Ø27x1x6 SENDO
19 Ống kẽm Ø34x1.1x6 SENDO
20 Ống kẽm Ø34x1.2x6 SENDO
21 Ống kẽm Ø34x1.3x6 SENDO
22 Ống kẽm Ø34x1.4x6 SENDO
23 Ống kẽm Ø34x1.6x6 SENDO
24 Ống kẽm Ø34x1.7x6 SENDO
25 Ống kẽm Ø34x1.8x6 SENDO
26 Ống kẽm Ø34x1x6 SENDO
27 Ống kẽm Ø42x1.1x6 SENDO
28 Ống kẽm Ø42x1.2x6 SENDO
29 Ống kẽm Ø42x1.3x6 SENDO
30 Ống kẽm Ø42x1.4x6 SENDO
31 Ống kẽm Ø42x1.6x6 SENDO
32 Ống kẽm Ø42x1.7x6 SENDO
33 Ống kẽm Ø42x1.8x6 SENDO
34 Ống kẽm Ø42x1.9x6 SENDO
35 Ống kẽm Ø42x2.0x6 SENDO
36 Ống kẽm Ø49x1.1x6 SENDO
37 Ống kẽm Ø49x1.2x6 SENDO
38 Ống kẽm Ø49x1.3x6 SENDO
39 Ống kẽm Ø49x1.4x6 SENDO
40 Ống kẽm Ø49x1.6x6 SENDO
41 Ống kẽm Ø49x1.7x6 SENDO
42 Ống kẽm Ø49x1.8x6 SENDO
43 Ống kẽm Ø49x1.9x6 SENDO
44 Ống kẽm Ø49x2.0x6 SENDO
45 Ống kẽm Ø60x1.1x6 SENDO
46 Ống kẽm Ø60x1.2x6 SENDO
47 Ống kẽm Ø60x1.3x6 SENDO
48 Ống kẽm Ø60x1.4x6 SENDO
49 Ống kẽm Ø60x1.6x6 SENDO
50 Ống kẽm Ø60x1.7x6 SENDO
51 Ống kẽm Ø60x1.8x6 SENDO
52 Ống kẽm Ø60x1.9x6 SENDO
53 Ống kẽm Ø60x2.0x6 SENDO
54 Ống kẽm Ø76x1.3x6 SENDO
55 Ống kẽm Ø76x1.4x6 SENDO
56 Ống kẽm Ø76x1.6x6 SENDO
57 Ống kẽm Ø76x1.7x6 SENDO
58 Ống kẽm Ø76x1.8x6 SENDO
59 Ống kẽm Ø76x1.9x6 SENDO
60 Ống kẽm Ø76x2x6 SENDO
61 Ống kẽm Ø90x1.3x6 SENDO
62 Ống kẽm Ø90x1.4x6 SENDO
63 Ống kẽm Ø90x1.6x6 SENDO
64 Ống kẽm Ø90x1.7x6 SENDO
65 Ống kẽm Ø90x1.8x6 SENDO
66 Ống kẽm Ø90x1.9x6 SENDO
67 Ống kẽm Ø90x2x6 SENDO
68 Hộp kẽm 21.2x1.4x6m SENDO SENDO
69 Ống hàn đen D141x4x6000 SENDO
70 Ống kẽm Ø48x1.2x6 SENDO
71 Ống kẽm Ø89x1.4x6 SENDO
72 Ống kẽm Ø76x1.1x6 SENDO
73 Ống kẽm Ø76x1.2x6 SENDO

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222