* Danh sách: Thép Ống Mạ Kẽm ( HOAPHAT-BD ) 142 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống kẽm Ø114x1.4x6 HOAPHAT-BD
2 Ống kẽm Ø114x1.5x6 HOAPHAT-BD
3 Ống kẽm Ø114x1.8x6 HOAPHAT-BD
4 Ống kẽm Ø114x2.1x6 HOAPHAT-BD
5 Ống kẽm Ø114x2.2x6 HOAPHAT-BD
6 Ống kẽm Ø114x2.4x6 HOAPHAT-BD
7 Ống kẽm Ø114x2.5x6 HOAPHAT-BD
8 Ống kẽm Ø114x2x6000 HOAPHAT-BD
9 Ống kẽm Ø21x0.8x6 HOAPHAT-BD
10 Ống kẽm Ø21x0.9x6 HOAPHAT-BD
11 Ống kẽm Ø21x1.1x6 HOAPHAT-BD
12 Ống kẽm Ø21x1.2x6 HOAPHAT-BD
13 Ống kẽm Ø21x1.4x6 HOAPHAT-BD
14 Ống kẽm Ø21x1.5x6 HOAPHAT-BD
15 Ống kẽm Ø21x1.6x6 HOAPHAT-BD
16 Ống kẽm Ø21x1.7x6 HOAPHAT-BD
17 Ống kẽm Ø21x1.8x6 HOAPHAT-BD
18 Ống kẽm Ø21x1.9x6 HOAPHAT-BD
19 Ống kẽm Ø21x1x6 HOAPHAT-BD
20 Ống kẽm Ø21x2.1x6 HOAPHAT-BD
21 Ống kẽm Ø21x2.2x6 HOAPHAT-BD
22 Ống kẽm Ø21x2.3x6 HOAPHAT-BD
23 Ống kẽm Ø21x2.4x6 HOAPHAT-BD
24 Ống kẽm Ø21x2.5x6 HOAPHAT-BD
25 Ống kẽm Ø21x2x6 HOAPHAT-BD
26 Ống kẽm Ø27x0.8x6 HOAPHAT-BD
27 Ống kẽm Ø27x0.9x6 HOAPHAT-BD
28 Ống kẽm Ø27x1.1x6 HOAPHAT-BD
29 Ống kẽm Ø27x1.2x6 HOAPHAT-BD
30 Ống kẽm Ø27x1.4x6 HOAPHAT-BD
31 Ống kẽm Ø27x1.5x6 HOAPHAT-BD
32 Ống kẽm Ø27x1.6x6 HOAPHAT-BD
33 Ống kẽm Ø27x1.7x6 HOAPHAT-BD
34 Ống kẽm Ø27x1.8x6 HOAPHAT-BD
35 Ống kẽm Ø27x1.9x6 HOAPHAT-BD
36 Ống kẽm Ø27x1.0x6 HOAPHAT-BD
37 Ống kẽm Ø27x2.1x6 HOAPHAT-BD
38 Ống kẽm Ø27x2.2x6 HOAPHAT-BD
39 Ống kẽm Ø27x2.3x6 HOAPHAT-BD
40 Ống kẽm Ø27x2.4x6 HOAPHAT-BD
41 Ống kẽm Ø27x2.5x6 HOAPHAT-BD
42 Ống kẽm Ø27x2x6 HOAPHAT-BD
43 Ống kẽm Ø34x10.35x6 HOAPHAT-BD
44 Ống kẽm Ø34x10.79x6 HOAPHAT-BD
45 Ống kẽm Ø34x11.22x6 HOAPHAT-BD
46 Ống kẽm Ø34x11.65x6 HOAPHAT-BD
47 Ống kẽm Ø34x4.88x6 HOAPHAT-BD
48 Ống kẽm Ø34x5.36x6 HOAPHAT-BD
49 Ống kẽm Ø34x5.82x6 HOAPHAT-BD
50 Ống kẽm Ø34x6.75x6 HOAPHAT-BD
51 Ống kẽm Ø34x7.21x6 HOAPHAT-BD
52 Ống kẽm Ø34x7.67x6 HOAPHAT-BD
53 Ống kẽm Ø34x8.12x6 HOAPHAT-BD
54 Ống kẽm Ø34x8.58x6 HOAPHAT-BD
55 Ống kẽm Ø34x9.02x6 HOAPHAT-BD
56 Ống kẽm Ø34x9.47x6 HOAPHAT-BD
57 Ống kẽm Ø34x9.91x6 HOAPHAT-BD
58 Ống kẽm Ø42x1.1x6 HOAPHAT-BD
59 Ống kẽm Ø42x1.2x6 HOAPHAT-BD
60 Ống kẽm Ø42x1.4x6000 HOAPHAT-BD
61 Ống kẽm Ø42x1.5x6 HOAPHAT-BD
62 Ống kẽm Ø42x1.8x6 HOAPHAT-BD
63 Ống kẽm Ø42x1.9x6 HOAPHAT-BD
64 Ống kẽm Ø42x1.0x6 HOAPHAT-BD
65 Ống kẽm Ø42x2.1x6 HOAPHAT-BD
66 Ống kẽm Ø42x2.2x6 HOAPHAT-BD
67 Ống kẽm Ø42x2.3x6 HOAPHAT-BD
68 Ống kẽm Ø42x2.4x6 HOAPHAT-BD
69 Ống kẽm Ø42x2.5x6 HOAPHAT-BD
70 Ống kẽm Ø42x2x6 HOAPHAT-BD
71 Ống kẽm Ø49x1.1x6 HOAPHAT-BD
72 Ống kẽm Ø49x1.2x6 HOAPHAT-BD
73 Ống kẽm Ø49x1.4x6 HOAPHAT-BD
74 Ống kẽm Ø49x1.5x6 HOAPHAT-BD
75 Ống kẽm Ø49x1.6x6 HOAPHAT-BD
76 Ống kẽm Ø49x1.7x6 HOAPHAT-BD
77 Ống kẽm Ø49x1.8x6 HOAPHAT-BD
78 Ống kẽm Ø49x1.9x6 HOAPHAT-BD
79 Ống kẽm Ø49x1.0x6 HOAPHAT-BD
80 Ống kẽm Ø49x2.1x6 HOAPHAT-BD
81 Ống kẽm Ø49x2.2x6 HOAPHAT-BD
82 Ống kẽm Ø49x2.3x6 HOAPHAT-BD
83 Ống kẽm Ø49x2.4x6 HOAPHAT-BD
84 Ống kẽm Ø49x2.5x6000 HP HOAPHAT-BD
85 Ống kẽm Ø49x2.0x6 HOAPHAT-BD
86 Ống kẽm Ø60x1.1x6 HOAPHAT-BD
87 Ống kẽm Ø60x1.2x6 HOAPHAT-BD
88 Ống kẽm Ø60x1.4x6 HOAPHAT-BD
89 Ống kẽm Ø60x1.5x6 HOAPHAT-BD
90 Ống kẽm Ø60x1.6x6 HOAPHAT-BD
91 Ống kẽm Ø60x1.7x6 HOAPHAT-BD
92 Ống kẽm Ø60x1.8x6 HOAPHAT-BD
93 Ống kẽm Ø60x1.9x6 HOAPHAT-BD
94 Ống kẽm Ø60x1.0x6 HOAPHAT-BD
95 Ống kẽm Ø60x2.1x6 HOAPHAT-BD
96 Ống kẽm Ø60x2.2x6 HOAPHAT-BD
97 Ống kẽm Ø60x2.3x6 HOAPHAT-BD
98 Ống kẽm Ø60x2.4x6 HOAPHAT-BD
99 Ống kẽm Ø60x2.0x6 HOAPHAT-BD
100 Ống kẽm Ø76x1.1x6 HOAPHAT-BD
101 Ống kẽm Ø76x1.2x6 HOAPHAT-BD
102 Ống kẽm Ø76x1.4x6 HOAPHAT-BD
103 Ống kẽm Ø76x1.5x6 HOAPHAT-BD
104 Ống kẽm Ø76x1.6x6 HOAPHAT-BD
105 Ống kẽm Ø76x1.8x6 HOAPHAT-BD
106 Ống kẽm Ø76x1.9x6 HOAPHAT-BD
107 Ống kẽm Ø76x2.1x6 HOAPHAT-BD
108 Ống kẽm Ø76x2.2x6 HOAPHAT-BD
109 Ống kẽm Ø76x2.3x6 HOAPHAT-BD
110 Ống kẽm Ø76x2.4x6 HOAPHAT-BD
111 Ống kẽm Ø76x2.5x6 HOAPHAT-BD
112 Ống kẽm Ø76x2x6 HOAPHAT-BD
113 Ống kẽm Ø90x1.4x6 HOAPHAT-BD
114 Ống kẽm Ø90x1.5x6 HOAPHAT-BD
115 Ống kẽm Ø90x1.6x6 HOAPHAT-BD
116 Ống kẽm Ø90x1.7x6 HOAPHAT-BD
117 Ống kẽm Ø90x1.8x6 HOAPHAT-BD
118 Ống kẽm Ø90x1.9x6 HOAPHAT-BD
119 Ống kẽm Ø90x2.1x6 HOAPHAT-BD
120 Ống kẽm Ø90x2.2x6 HOAPHAT-BD
121 Ống kẽm Ø90x2.3x6 HOAPHAT-BD
122 Ống kẽm Ø90x2.4x6 HOAPHAT-BD
123 Ống kẽm Ø90x2.5x6 HOAPHAT-BD
124 Ống kẽm Ø90x2.0x6 HOAPHAT-BD
125 Ống kẽm Ø90x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
126 Ống kẽm nhúng 114x2.9x6000 HOAPHAT-BD
127 Ống kẽm Ø27x2.6x6000 HOAPHAT-BD
128 Ống kẽm 90x4x6000 HOAPHAT-BD
129 Ống kẽm 34x1.4x6000 HOAPHAT-BD
130 Ống kẽm nhúng 34x3.2x6000 HOAPHAT-BD
131 Ống kẽm nhúng 60x3.5x6000 HOAPHAT-BD
132 Ống hàn kẽm D60x2.6x6000 HP HOAPHAT-BD
133 Ống kẽm 141x3.96x6000 HP HOAPHAT-BD
134 Ống kẽm 76x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
135 Ống kẽm 60x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
136 Ống kẽm 42x2.9x6000 HP HOAPHAT-BD
137 Ống kẽm 90x3.2x6000 HOAPHAT-BD
138 Ống kẽm 60x3.2x6000 HOAPHAT-BD
139 Ống kẽm 34x2.6x6000 HOAPHAT-BD
140 Ống kẽm 49x3.2x6000 HOAPHAT-BD
141 Ống kẽm 42x2.6x6000 HP HOAPHAT-BD
142 Ống kẽm 42x1.6x6000 HP HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222