* Danh sách: Thép Vuông đen 127 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép vuông đen 100x100x3x6 HOAPHAT-BD
2 Thép vuông đen 80x80x2.5x6 (Mã: TVĐ80) Nguyễn Minh
3 Thép vuông đen 150x150x4.5x6 Nguyễn Minh
4 Vuông đen 40x40x2x6000 HOAPHAT-BD
5 Vuông đen 30x30x2x6000 HOAPHAT-BD
6 Vuông đen 75x75x2.3x6000 Nguyễn Minh
7 Thép hộp đen 60x120x5x6000 Trung Quốc
8 Hộp đen 100x200x5x6000 TQ Trung Quốc
9 Vuông đen 40x40x2.5x6000 Nguyễn Minh
10 Vuông đen 50x50x2.5x6000 Nguyễn Minh
11 Vuông đen 25x25x2x6000 Nguyễn Minh
12 Vuông đen 50x50x3x6000 HOAPHAT-BD
13 Vuông kẽm 100x100x2x6000 HOAPHAT-BD
14 Vuông đen 100x100x2x6000 Nguyễn Minh
15 Thép vuông đen 150x150x3x6 Nguyễn Minh
16 Hộp đen 50x100x3.2x6000 HOAPHAT-BD
17 Vuông Đen 200x200x6x6000 TQ Trung Quốc
18 Vuông Đen 200x200x8x6000 TQ Trung Quốc
19 Thép vuông đen 200x200x12x6000 Trung Quốc
20 Thép vuông đen 30x30x1.2x6000 Nguyễn Minh
21 Vuông đen 60x60x3x6000 HOAPHAT-BD
22 Hộp đen 20x40x2x6000 Nguyễn Minh
23 Hộp đen 100x150x6x6000 Trung Quốc
24 Vuông đen 100x100x5x6000 TQ Trung Quốc
25 Hộp đen 100x150x4x6000 Trung Quốc
26 Thép vuông đen 40x40x3x6000 HOAPHAT-BD
27 Thép vuông 30x30x1.8x6000 Nguyễn Minh
28 Vuông đen 40x40x2x6000 Nguyễn Minh
29 Vuông Đen 200x200x4x6000 Trung Quốc
30 Thép vuông đen 40x40x3x6000 HOAPHAT-BD
31 Vuông đen 250x250x6.0x 6m Trung Quốc
32 Vuông Đen 120x120x5x6000 Trung Quốc
33 Vuông Đen 120x120x6x6000 Trung Quốc
34 Vuông đen 50x50x2.5x6000 TOHOP
35 Thép vuông đen 200x200x5x6 Trung Quốc
36 Thép vuông đen 20x20x1.4x6m HOAPHAT-BD
37 Vuông đen 150x150x2.9x6 Nguyễn Minh
38 Vuông đen 150x150x5x6000 TQ Trung Quốc
39 Thép vuông đen 40x40x2.5x6 HOAPHAT-BD
40 Thép vuông đen 75x75x5x6000 Trung Quốc
41 Thép vuông đen 60x60x5x6 Trung Quốc
42 Thép vuông đen 100x100x8x6000 SUNSTEEL
43 Thép vuông đen 100x100x6x6 ONOKEN
44 Thép vuông đen 70x70x4x6 Trung Quốc
45 Thép vuông đen 70x70x6x6 Trung Quốc
46 Thép vuông đen 40x40x2x6 CTYCP190
47 Vuông đen 25x25x1.2x6000 HOAPHAT-BD
48 Thép Vuông đen 30x30x2x6 CTYCP190
49 Thép vuông đen 80x80x8x6000 Trung Quốc
50 Thép vuông đen 50x50x6x6000 Trung Quốc
51 Thép vuông đen 100x100x4x6000 ONOKEN
52 Vuông đen 200x200x4.7x6000 CORSNET CORPORATION
53 Vuông đen 60x60x6x6000 Trung Quốc
54 Thép vuông đen 100x100x2.5x6000 HOAPHAT-BD
55 Thép vuông đen 60x60x4x6000 Trung Quốc
56 Vuông đen 40x40x3.2x6000 HOAPHAT-BD
57 Vuông đen 150x150x2.5x6000 Nguyễn Minh
58 Vuông đen 50x50x2x6000 HOAPHAT-BD
59 Vuông đen 50x50x2x6000 VN
60 Thép vuông nk 125x125x6x6000 CORSNET CORPORATION
61 Thép hộp đen 60x60x1.8x6000 HOAPHAT-BD
62 Vuông đen 75x75x6x6000 Nguyễn Minh
63 Thép vuông đen 19x19x1.4x6000 Nguyễn Minh
64 Thép vuông đen 100x100x3x6000 Nguyễn Minh
65 Vuông đen 200x200x3.0x6000 Trung Quốc
66 Vuông đen 30x30x3x6000 Nguyễn Minh
67 Vuông đen 30x30x1.5x6000 Nguyễn Minh
68 Vuông đen 50x50x1.6x6000 Nguyễn Minh
69 Vuông đen 50x50x3.2x6000 Nguyễn Minh
70 Vuông đen 40x40x1.4x6000 Nguyễn Minh
71 Vuông đen 250x250x8.0x 6m Trung Quốc
72 Vuông đen 250x250x12x6000 Trung Quốc
73 Vuông đen 50x50x5.0x6000 Trung Quốc
74 Vuông đen 90x90x4x6000 HOAPHAT-BD
75 Vuông đen 50x50x3x6000 Nguyễn Minh
76 Vuông đen 30x30x1.1x6000 HP HOAPHAT-BD
77 Vuông đen 100x100x8x6000 Trung Quốc
78 Vuông đen 100x100x4x6000 HOAPHAT-BD
79 Thép vuông đen 150x150x2.5x6000 CTYCP190
80 Thép vuông đen 100x100x6x6000 CTYCP190
81 Vuông đen 14x14x1.5x6 Nguyễn Minh
82 Vuông đen 80x80x6.0x6000 Trung Quốc
83 Vuông đen 30x30x2.5x6000 Nguyễn Minh
84 Vuông đen 90x90x2.5x6000 Nguyễn Minh
85 Vuông đen 30x30x2x6000 Nguyễn Minh
86 Vuông đen 150x150x12x6000 Trung Quốc
87 Vuông đen 90x90x2x6000 Nguyễn Minh
88 Vuông đen 120x120x4x6000 Nguyễn Minh
89 Vuông đen 30x30x1.4x6000 Nguyễn Minh
90 Vuông trắng 20x20x1.2x6000 Nguyễn Minh
91 Vuông đen 40x40x3.0x6000 Nguyễn Minh
92 Thép vuông đen 60x60x2.5x6000 CTYCP190
93 Vuông đen 180x180x7.5x2480 Trung Quốc
94 Vuông đen 12x12x1.2x6000 Nguyễn Minh
95 Vuông đen 75x75x1.8x6000 Nguyễn Minh
96 Vuông đen 150x150x6x6000 HOAPHAT-BD
97 Vuông đen 75x75x3.0x6000 HOAPHAT-BD
98 Vuông đen 75x75x5x6000 CTYCP190
99 Vuông đen 250x250x5x6000 TQ Trung Quốc
100 Vuông đen 80x80x4x6000 HOAPHAT-BD
101 Vuông đen 30x30x1.4x6000 HOAPHAT-BD
102 Vuông đen 125x125x3x6000 Nguyễn Minh
103 Vuông đen 100x100x3.5x6000 HOAPHAT-BD
104 Vuông đen 100x100x5x6000 Nguyễn Minh
105 Vuông đen 100x100x6x6000 TQ Trung Quốc
106 Vuông đen 150x150x6x6000 TQ Trung Quốc
107 Vuông đen 100x200x4x6000 TQ Trung Quốc
108 Vuông đen 40x40x1.8x6000 HOAPHAT-BD
109 Vuông đen 300x300x8.0x6000 Trung Quốc
110 Thép vuông đen 150x150x2.5x6000 TQ Trung Quốc
111 Thép vuông đen 250x250x10x6000 Trung Quốc
112 Vuông đen 160x160x6x6000 Trung Quốc
113 Thép vuông đen 200x200x5x6000 HP HOAPHAT-BD
114 Thép vuông đen 250x250x10x6000 HP HOAPHAT-BD
115 Vuông đen 100x100x4.5x6000 HOAPHAT-BD
116 Vuông đen 100x100x3.2x6000 HOAPHAT-BD
117 Vuông đen 90x90x8.0x6000 NK VN
118 Vuông đen 200x200x10x6000
119 Vuông đen 75x75x3.0x6000 Nguyễn Minh
120 Vuông đen 50x50x1.1x6000 HOAPHAT-BD
121 Vuông đen 20x20x1.1x6000 HOAPHAT-BD
122 Vuông đen 50x50x1.4x6000 HOAPHAT-BD
123 Vuông đen 150x150x4.0x6000 Nguyễn Minh
124 Thép vuông đen 200x200x4.0x6000 Nguyễn Minh
125 Thép hộp vuông đen 50x50x4.0x6000 HP HOAPHAT-BD
126 Thép vuông đen 60x60x4.0x6000 CTYCP190
127 Thép hộp đen 60x120x4x6000 CTYCP190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222