* Danh sách: Thép Vuông đen ( HOAPHAT-BD ) 33 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép vuông đen 100x100x3x6 HOAPHAT-BD
2 Vuông đen 40x40x2x6000 HOAPHAT-BD
3 Vuông đen 30x30x2x6000 HOAPHAT-BD
4 Vuông đen 50x50x3x6000 HOAPHAT-BD
5 Vuông kẽm 100x100x2x6000 HOAPHAT-BD
6 Hộp đen 50x100x3.2x6000 HOAPHAT-BD
7 Vuông đen 60x60x3x6000 HOAPHAT-BD
8 Thép vuông đen 40x40x3x6000 HOAPHAT-BD
9 Thép vuông đen 40x40x3x6000 HOAPHAT-BD
10 Thép vuông đen 20x20x1.4x6m HOAPHAT-BD
11 Thép vuông đen 40x40x2.5x6 HOAPHAT-BD
12 Vuông đen 25x25x1.2x6000 HOAPHAT-BD
13 Thép vuông đen 100x100x2.5x6000 HOAPHAT-BD
14 Vuông đen 40x40x3.2x6000 HOAPHAT-BD
15 Vuông đen 50x50x2x6000 HOAPHAT-BD
16 Thép hộp đen 60x60x1.8x6000 HOAPHAT-BD
17 Vuông đen 90x90x4x6000 HOAPHAT-BD
18 Vuông đen 30x30x1.1x6000 HP HOAPHAT-BD
19 Vuông đen 100x100x4x6000 HOAPHAT-BD
20 Vuông đen 150x150x6x6000 HOAPHAT-BD
21 Vuông đen 75x75x3.0x6000 HOAPHAT-BD
22 Vuông đen 80x80x4x6000 HOAPHAT-BD
23 Vuông đen 30x30x1.4x6000 HOAPHAT-BD
24 Vuông đen 100x100x3.5x6000 HOAPHAT-BD
25 Vuông đen 40x40x1.8x6000 HOAPHAT-BD
26 Thép vuông đen 200x200x5x6000 HP HOAPHAT-BD
27 Thép vuông đen 250x250x10x6000 HP HOAPHAT-BD
28 Vuông đen 100x100x4.5x6000 HOAPHAT-BD
29 Vuông đen 100x100x3.2x6000 HOAPHAT-BD
30 Vuông đen 50x50x1.1x6000 HOAPHAT-BD
31 Vuông đen 20x20x1.1x6000 HOAPHAT-BD
32 Vuông đen 50x50x1.4x6000 HOAPHAT-BD
33 Thép hộp vuông đen 50x50x4.0x6000 HP HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222