* Danh sách: Thép Ống Đen 179 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép ống đen D42x3x6000 Nguyễn Minh
2 Ống đen 21x2.5x6000 HOAPHAT-BD
3 Ống đen 27x2.5x6000 HOAPHAT-BD
4 Ống đen D34x3x6000 HOAPHAT-BD
5 Ống đen Ø406x6.4x6000 Trung Quốc
6 Ống đen Ø114x4x6000 Nguyễn Minh
7 Ống đen Ø60x3x6000 HOAPHAT-BD
8 Ông đúc đen Ø90x7.62x6000 Trung Quốc
9 Thép ống đen Ø34x2x6000 Nguyễn Minh
10 Ống đen Ø49x2.5x6000 Nguyễn Minh
11 Ống đen Ø60x3x6000 Nguyễn Minh
12 Ống đen Ø219x6x6000 HOAPHAT-BD
13 Ống đen Ø219x6.35x6000 HOAPHAT-BD
14 Ống đen Ø114x3x6000 HOAPHAT-BD
15 Ống đen Ø114x2x6000 Nguyễn Minh
16 Ống đen Ø219x8x6000 Nguyễn Minh
17 Ống đen 34x2.3x6000 HOAPHAT-BD
18 Ống đen D42x3x6000 HOAPHAT-BD
19 Ống đen 60x4x6000 HOAPHAT-BD
20 Thép ống đen 90x3x6000 HOAPHAT-BD
21 Thép ống đen 42x2x6000 HOAPHAT-BD
22 Thép ống đen 60x2x6000 HOAPHAT-BD
23 Thép ống đen 27x3x6000 CTYCP190
24 Thép ống đen 34x2x6000 CTYCP190
25 Ống đen Ø114x2x6000 HOAPHAT-BD
26 Thép ống đen 114x3.5x6000 Nguyễn Minh
27 Ống đen Ø34x2.5x6000 Nguyễn Minh
28 Thép ống đen 168x3.5x6000 Nguyễn Minh
29 Ống đen Ø219x4x6000 Nguyễn Minh
30 Ông đen Ø273x9.52x6000 Trung Quốc
31 Ống đen Ø34x2x6000 HOAPHAT-BD
32 Ống hàn đen D168x3.96x6000 HOAPHAT-BD
33 Ống đen Ø90x2x6000 HOAPHAT-BD
34 Ống đen Ø90x3.2x6000 HOAPHAT-BD
35 Ống đen Ø114x3.5x6000 HOAPHAT-BD
36 Ống đen Ø90x2.5x6000 HOAPHAT-BD
37 Thép ống đen 27x0.9x6 Nguyễn Minh
38 Thép ống đen 168x4.78x6000 HOAPHAT-BD
39 Thép ống đen 141x4.78x6000 HOAPHAT-BD
40 Thép ống đen 49x2.3x6000 Nguyễn Minh
41 Ống đen 34x2.3x6000 Nguyễn Minh
42 Ông đen Ø273x9.26x6000 Trung Quốc
43 Thép ống đen 273x6.35x6 Trung Quốc
44 Ống đen 90x4x6000 HOAPHAT-BD
45 Thép ống đen 49x2.9x6 Nguyễn Minh
46 Ống đen 34x3.2x6000 SEAH SEAH
47 Ống đen 42x3.6x6000 SEAH SEAH
48 Ống đen 168x5x6000 SEAH SEAH
49 Ống đúc đen 273x9.27x6000 Trung Quốc
50 Thép ống đen 140x2.5x6 Nguyễn Minh
51 Thép ống đen 114x2.9x6 Nguyễn Minh
52 Ống hàn đen D42x2x6000 Nguyễn Minh
53 Ống hàn đen D27x2x6000 Nguyễn Minh
54 Thép ống đen 21x1.25x6000 Nguyễn Minh
55 Ống đen 76x3.6x6000 SEAH
56 Ống đen 76x3.6x6000 HOAPHAT-BD
57 Ống đen 49x3.2x6000 HOAPHAT-BD
58 Ống đen 34x2.5x6000 HOAPHAT-BD
59 Hộp đen 50x100x2.5x6000 HOAPHAT-BD
60 Ống đen D76x3x6000 HOAPHAT-BD
61 Thép ống đen 219x3.96x6000 HOAPHAT-BD
62 Ống đen 34x3.2x6000 HOAPHAT-BD
63 Ống đen 219.1x4.78x6000 SEAH
64 Thép ống đen 90x2.3x6000 Nguyễn Minh
65 Ống đen 168x4.78x6000 SEAH SEAH
66 Ống đen 219x4.78x6000 SEAH SEAH
67 Thép ống đen D21x2x6000 Nguyễn Minh
68 Thép ống đen D42x1.8x6000 Nguyễn Minh
69 Ống hàn đen D60x2x6000 Nguyễn Minh
70 Thép ống đen 76x2x6000 Nguyễn Minh
71 Thép ống đen 90x5x6000 HOAPHAT-BD
72 Thép ống đen 114x5x6000 HOAPHAT-BD
73 Thép ống đen 168x6.35x6000 HOAPHAT-BD
74 Ống đen Ø114x5.5x6000 HOAPHAT-BD
75 Thép ống đen D42x2.5x6000 Nguyễn Minh
76 Thép ống đen D49x3x6000 Nguyễn Minh
77 Ống hàn đen 324x6.35x6000 Trung Quốc
78 Ống đen Ø48x2.5x6000 HOAPHAT-BD
79 Thép ống đen D90x2x6000 Nguyễn Minh
80 Ống đen D90x3x6000 Nguyễn Minh
81 Ống đen 114x6x6000 Nguyễn Minh
82 Ống đen 42x3.5x6000 Nguyễn Minh
83 Ống đen 42x2.5x6000 HOAPHAT-BD
84 Ống đen 27x2.6x6000 HOAPHAT-BD
85 Ống đen 219x3.96x6000 SEAH
86 Ống đen 21x1.1x6000 Nguyễn Minh
87 Thép ống đen D76x1.8x6000 HOAPHAT-BD
88 Ống đen D114x3.2x6000 HOAPHAT-BD
89 Ống hàn đen D34x1.8x6000 Nguyễn Minh
90 Ống hàn đen D60x1.8x6000 Nguyễn Minh
91 Ống hàn đen D90x1.8x6000 HP HOAPHAT-BD
92 Ống đen 323.9x6.35x6000 Trung Quốc
93 Ống đen 406x6.35x6000 Trung Quốc
94 Ống đen 114x3.0x6000 Nguyễn Minh
95 Ống đen 27x1.95x6000 Nguyễn Minh
96 Ống đen 60x3.2x6000 Nguyễn Minh
97 Ống đen 34x1.5x6000 Nguyễn Minh
98 Ống đen 49x1.5x6000 Nguyễn Minh
99 Ông đen Ø114x4.5x6000 Nguyễn Minh
100 Ông kẽm Ø60x2.8x6000 Nguyễn Minh
101 Ống hàn đen D49x2.5x6000 HOAPHAT-BD
102 Ống đen 34x1.5x6000 HOAPHAT-BD
103 Ống đen 90x3.2x6000 Nguyễn Minh
104 Ống hàn đen D114x4x6000 HP HOAPHAT-BD
105 Ống đen 90x4x6000 Nguyễn Minh
106 Ống đúc đen D90x10x6000 Trung Quốc
107 Ống hàn đen D21x1.5x6000 Nguyễn Minh
108 Ông đen Ø21x1.8x6000 Nguyễn Minh
109 Ống đen 219x5.16x6000 SEAH SEAH
110 Ống hàn đen D114x6.02x6000 Seah SEAH
111 Ống đen 21x1.4x6000 Nguyễn Minh
112 Ống đen 42x2.3x6000 Nguyễn Minh
113 Ống đen 34x1.4x6000 Nguyễn Minh
114 Ống đen 27x1.5x6000 Nguyễn Minh
115 Ống đen 60x1.8x6000 HOAPHAT-BD
116 Ống đen 325x6.35x6000 Trung Quốc
117 Ống hàn đen D114x3.2x6000 Nguyễn Minh
118 Ống hàn đen D168x3x6000 Nguyễn Minh
119 Thép ống đen 114x2.3x6 Nguyễn Minh
120 Ống đen 168x5x6000 Nguyễn Minh
121 Ống hàn đen Ø42x4x6000 Nguyễn Minh
122 Ống đen 168x7.11x6000 SEAH SEAH
123 Ống đen 219x6.35x6000 SEAH SEAH
124 Ống đen 27x1.2x6000 Nguyễn Minh
125 Ống đen 76x3.5x6000 Nguyễn Minh
126 Ống đen 165x6x6000 Nguyễn Minh
127 Ống đen 216x4.3x6000 Nguyễn Minh
128 Ống đen 76x3.5x6000 HOAPHAT-BD
129 Ống hàn đen D60x4x6000 Seah SEAH
130 Ống đen 165x6.1x6000 NM Nguyễn Minh
131 Ống đen 60x2.3x6000 Nguyễn Minh
132 Ống đen 60x2.5x6000 Nguyễn Minh
133 Ống đen 101.6x3.2x6000 HOAPHAT-BD
134 Ống đúc 273x12.7x6000 Trung Quốc
135 Ống đen 140x5x6000 Trung Quốc
136 Ống đen 140x5x6000 Nguyễn Minh
137 Ống hàn đen D90x2.5x6000 Nguyễn Minh
138 Ống hàn đen D76x2.3x6000 Nguyễn Minh
139 Ống đen 21x2.0x6000 HOAPHAT-BD
140 Ống đen 27x2.0x6000 HOAPHAT-BD
141 Ống đen 49x3.5x6000 HOAPHAT-BD
142 Ống đen 34x3.5x6000 HOAPHAT-BD
143 Ống đen 101.6x3.0x6000 Nguyễn Minh
144 Ống đen 140x3.0x6000 Nguyễn Minh
145 Ống đen 49x3.0x6000 HOAPHAT-BD
146 Ống đen 42x3.2x6000 HOAPHAT-BD
147 Ống đen 76x7.01x6000 Trung Quốc
148 Ống đen 114x7.5x6000 Trung Quốc
149 Ống đen 76x10x8100 Trung Quốc
150 Ống đen 90x3.5x6000 Nguyễn Minh
151 Ống đen 127x5.0x6000 CTYCP190
152 Ống hàn đen D90x5.5x6000 Seah SEAH
153 Ống đen 141.3x4.5x6000 CTYCP190
154 Ống đen 168x5.0x6000 CTYCP190
155 Ống đen 219x7.0x6000 CTYCP190
156 Ống đen 191.8x5.0x6000 CTYCP190
157 Ống đen 114.3x4.5x6000 CTYCP190
158 Thép ống đen 27x3x6000 Nguyễn Minh
159 Ống đen 42x3.2x6000 Nguyễn Minh
160 Ống đen 21x2.5x6000 Nguyễn Minh
161 Ống đen 21x1.2x6000 HP HOAPHAT-BD
162 Ống đen 34x3.0x6000 Nm Nguyễn Minh
163 Ống đen 42x2.0x6000 190 190
164 Ống đen 219x6.0x6000 Nguyễn Minh
165 Ống đen 101.6x3.0x6000 190
166 Vuông đen 100x100x5x6000 190 190
167 Ống đen 27x2.0x6000 190
168 Ống đen 141x3.96x6000 HP HOAPHAT-BD
169 Ống đen 49x5.0x6000 190 190
170 Ống đen 101.6x5.0x6000 Nguyễn Minh
171 Vuông đen 75x75x4.5x6000 Trung Quốc
172 Ống dầu khí 245x13x6000 Trung Quốc
173 Ống hàn 273x12.7x6000 Trung Quốc
174 Ống đen 273x6.35x6000 HOAPHAT-BD
175 Ống đen 90x3.5x6000 HOAPHAT-BD
176 Ống đen 101.6x4.0x6000 190 190
177 Ống đen 114x3.0x6000 190 190
178 Ống đen 76x3.2x6000 190 190
179 Ống đen 90x3.0x6000 190 190

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222