* Danh sách: Thép Ống Đen ( Trung Quốc ) 19 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống đen Ø406x6.4x6000 Trung Quốc
2 Ông đúc đen Ø90x7.62x6000 Trung Quốc
3 Ông đen Ø273x9.52x6000 Trung Quốc
4 Ông đen Ø273x9.26x6000 Trung Quốc
5 Thép ống đen 273x6.35x6 Trung Quốc
6 Ống đúc đen 273x9.27x6000 Trung Quốc
7 Ống hàn đen 324x6.35x6000 Trung Quốc
8 Ống đen 323.9x6.35x6000 Trung Quốc
9 Ống đen 406x6.35x6000 Trung Quốc
10 Ống đúc đen D90x10x6000 Trung Quốc
11 Ống đen 325x6.35x6000 Trung Quốc
12 Ống đúc 273x12.7x6000 Trung Quốc
13 Ống đen 140x5x6000 Trung Quốc
14 Ống đen 76x7.01x6000 Trung Quốc
15 Ống đen 114x7.5x6000 Trung Quốc
16 Ống đen 76x10x8100 Trung Quốc
17 Vuông đen 75x75x4.5x6000 Trung Quốc
18 Ống dầu khí 245x13x6000 Trung Quốc
19 Ống hàn 273x12.7x6000 Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222