* Danh sách: Thép Hộp Đen 78 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép Hộp Đen 150x200x8x6000 Trung Quốc
2 Thép hộp đen 60x120x4x6000 Trung Quốc
3 Thép hộp đen 50x100x2x6000 HOAPHAT-BD
4 Thép hộp đen 30x60x3x6000 CTYCP190
5 Thép hộp đen 50x100x3.5x6000 CTYCP190
6 Vuông đen 100x100x2x6000 HOAPHAT-BD
7 Thép hộp đen 60x120x2.5x6000 Nguyễn Minh
8 Thép hộp đen 50x100x2.5x6000 Nguyễn Minh
9 Thép hộp đen 100x200x5x6000 Nguyễn Minh
10 Thép hộp đen 60x120x5.5x6000 Nguyễn Minh
11 Hộp đen 150x250x10x6000 Trung Quốc
12 Hộp đen 50x100x3x6000 HOAPHAT-BD
13 Hộp đen 60x120x3x6000 HOAPHAT-BD
14 Thép hộp đen 75x150x3.2x6000 Nguyễn Minh
15 Thép hộp đen 30x60x2x6 HOAPHAT-BD
16 Hộp đen 20x40x2x6000 HOAPHAT-BD
17 Thép hộp đen 40x80x3x6 HOAPHAT-BD
18 Thép hộp đen 152.4x203x9.53x6 Trung Quốc
19 Thép hộp đen 100x150x8.7x6 ONOKEN
20 Thép hộp đen 30x60x2x6 CTYCP190
21 Hộp đen 40x80x2x6000 HOAPHAT-BD
22 Hộp đen 60x120x2x6000 HOAPHAT-BD
23 Thép hộp đen 100x200x4.5x6000 ONOKEN
24 Thép hộp đen 50x100x4x6000 HOAPHAT-BD
25 Thép hộp đen 30x60x1.1x6000 Nguyễn Minh
26 Thép hộp đen 50x100x1.2x6000 Nguyễn Minh
27 Thép hộp đen 40x80x4x6000 Nguyễn Minh
28 Thép hộp đen 30x60x3x6000 Nguyễn Minh
29 Hộp đen 50x100x4x6000 Nguyễn Minh
30 Hộp đen 100x200x2.5x6000 Nguyễn Minh
31 Hộp đen 50x100x1.5x6000 Nguyễn Minh
32 Thép hộp nk 100x50x2.0x4900 CORSNET CORPORATION
33 Thép hộp đen 80x160x8x6000 Trung Quốc
34 Thép hộp đen 20x40x1.6x6000 Nguyễn Minh
35 Thép hộp đen 60x120x3x6000 Nguyễn Minh
36 Thép hộp đen 40x80x2x6000 Nguyễn Minh
37 Thép hộp đen 60x60x3x6000 Nguyễn Minh
38 Thép hộp đen 50x150x3.2x6000 Nguyễn Minh
39 Hộp đen 50x100x3.0x6000 Nguyễn Minh
40 Hộp đen 13x26x1.2x6000 HOAPHAT-BD
41 Hộp đen 13x26x1.2x6000 Nguyễn Minh
42 Hộp đen 20x40x1.2x6000 Nguyễn Minh
43 Hộp đen 13x26x1.0x6000 HOAPHAT-BD
44 Thép hộp đen 40x80x1.8x6000 Nguyễn Minh
45 Thép hộp đen 50x100x2x6000 Nguyễn Minh
46 Hộp đen 100x200x2.5x6000 (190) CTYCP190
47 Hộp đen 60x120x2x6000 Nguyễn Minh
48 Hộp đen 50x100x5x6000 Nguyễn Minh
49 Hộp đen 40x80x4x6000 HOAPHAT-BD
50 Hộp đen 20x40x1.8x6 Nguyễn Minh
51 Hộp đen 150x250x6.0x6000 Trung Quốc
52 Hộp đen 75x150x4.0x6000 Trung Quốc
53 Hộp đen 40x80x3.0x6000 Nguyễn Minh
54 Thép hộp đen 20x40x1.4x6000 TOHOP
55 Hộp đen 75x150x3.0x6000 HOAPHAT-BD
56 Hộp đen 50x100x3.5x6000 Nguyễn Minh
57 Hộp đen 150x100x2.5x6000 Nguyễn Minh
58 Hộp đen 75x150x3.0x6000 Nguyễn Minh
59 Hộp đem 75x125x3.0x6000 190
60 Hộp đen 30x60x2.5x6000 CTYCP190
61 Thép hộp đen 50x100x3.5x6000 TQ Trung Quốc
62 Thép hộp đen 100x200x6x6000 TQ Trung Quốc
63 Hộp đen 100x200x3.0x6000 HOAPHAT-BD
64 Hộp đen 100x200x5.0x6000 190
65 Hộp đen 30x60x2.5x6000 HOAPHAT-BD
66 Thép hộp đen 100x200x2.8x6000 HP HOAPHAT-BD
67 Hộp đen 200x150x6x6000 Nguyễn Minh
68 Hộp đen 40x80x1.2x6000 HOAPHAT-BD
69 Vuông đen 40x40x1.4x6000 HOAPHAT-BD
70 Vuông đen 60x60x2.5x6000 HOAPHAT-BD
71 Hộp đen 100x200x3.5x6000 HOAPHAT-BD
72 Hộp đen 100x200x4.5x6000 HOAPHAT-BD
73 Hộp đen 100x200x4.5x6000 190 190
74 Hộp đen 100x150x6x6000 190 190
75 Hộp đen 50x100x1.4x6000 HOAPHAT-BD
76 Hộp đen 75x150x3.0x6000 190
77 Hộp đen 25x50x1.8x6000 HOAPHAT-BD
78 Thép hộp đen 30x60x43.0x6000 HP HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222