* Danh sách: Thép Hộp Đen ( Nguyễn Minh ) 30 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hộp đen 60x120x2.5x6000 Nguyễn Minh
2 Thép hộp đen 50x100x2.5x6000 Nguyễn Minh
3 Thép hộp đen 100x200x5x6000 Nguyễn Minh
4 Thép hộp đen 60x120x5.5x6000 Nguyễn Minh
5 Thép hộp đen 75x150x3.2x6000 Nguyễn Minh
6 Thép hộp đen 30x60x1.1x6000 Nguyễn Minh
7 Thép hộp đen 50x100x1.2x6000 Nguyễn Minh
8 Thép hộp đen 40x80x4x6000 Nguyễn Minh
9 Thép hộp đen 30x60x3x6000 Nguyễn Minh
10 Hộp đen 50x100x4x6000 Nguyễn Minh
11 Hộp đen 100x200x2.5x6000 Nguyễn Minh
12 Hộp đen 50x100x1.5x6000 Nguyễn Minh
13 Thép hộp đen 20x40x1.6x6000 Nguyễn Minh
14 Thép hộp đen 60x120x3x6000 Nguyễn Minh
15 Thép hộp đen 40x80x2x6000 Nguyễn Minh
16 Thép hộp đen 60x60x3x6000 Nguyễn Minh
17 Thép hộp đen 50x150x3.2x6000 Nguyễn Minh
18 Hộp đen 50x100x3.0x6000 Nguyễn Minh
19 Hộp đen 13x26x1.2x6000 Nguyễn Minh
20 Hộp đen 20x40x1.2x6000 Nguyễn Minh
21 Thép hộp đen 40x80x1.8x6000 Nguyễn Minh
22 Thép hộp đen 50x100x2x6000 Nguyễn Minh
23 Hộp đen 60x120x2x6000 Nguyễn Minh
24 Hộp đen 50x100x5x6000 Nguyễn Minh
25 Hộp đen 20x40x1.8x6 Nguyễn Minh
26 Hộp đen 40x80x3.0x6000 Nguyễn Minh
27 Hộp đen 50x100x3.5x6000 Nguyễn Minh
28 Hộp đen 150x100x2.5x6000 Nguyễn Minh
29 Hộp đen 75x150x3.0x6000 Nguyễn Minh
30 Hộp đen 200x150x6x6000 Nguyễn Minh

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222