* Danh sách: Thép Hộp Đen ( HOAPHAT-BD ) 25 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Thép hộp đen 50x100x2x6000 HOAPHAT-BD
2 Vuông đen 100x100x2x6000 HOAPHAT-BD
3 Hộp đen 50x100x3x6000 HOAPHAT-BD
4 Hộp đen 60x120x3x6000 HOAPHAT-BD
5 Thép hộp đen 30x60x2x6 HOAPHAT-BD
6 Hộp đen 20x40x2x6000 HOAPHAT-BD
7 Thép hộp đen 40x80x3x6 HOAPHAT-BD
8 Hộp đen 40x80x2x6000 HOAPHAT-BD
9 Hộp đen 60x120x2x6000 HOAPHAT-BD
10 Thép hộp đen 50x100x4x6000 HOAPHAT-BD
11 Hộp đen 13x26x1.2x6000 HOAPHAT-BD
12 Hộp đen 13x26x1.0x6000 HOAPHAT-BD
13 Hộp đen 40x80x4x6000 HOAPHAT-BD
14 Hộp đen 75x150x3.0x6000 HOAPHAT-BD
15 Hộp đen 100x200x3.0x6000 HOAPHAT-BD
16 Hộp đen 30x60x2.5x6000 HOAPHAT-BD
17 Thép hộp đen 100x200x2.8x6000 HP HOAPHAT-BD
18 Hộp đen 40x80x1.2x6000 HOAPHAT-BD
19 Vuông đen 40x40x1.4x6000 HOAPHAT-BD
20 Vuông đen 60x60x2.5x6000 HOAPHAT-BD
21 Hộp đen 100x200x3.5x6000 HOAPHAT-BD
22 Hộp đen 100x200x4.5x6000 HOAPHAT-BD
23 Hộp đen 50x100x1.4x6000 HOAPHAT-BD
24 Hộp đen 25x50x1.8x6000 HOAPHAT-BD
25 Thép hộp đen 30x60x43.0x6000 HP HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222