* Danh sách: Lá Kẽm ( Trung Quốc ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Lá kẽm 1.2x1200x2500 Trung Quốc
2 Lá kẽm 1.5x1200x2500 Trung Quốc
3 Lá kẽm 2x1200x2500 Trung Quốc
4 Lá kẽm 2.5x1200x2500 Trung Quốc
5 Lá kẽm 1.2x1000x2000 Trung Quốc

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222