* Danh sách: HỘP,ỐNG,VUÔNG KẼM 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Ống đen 90x4x6000 SEAH SEAH
2 Thép hộp đen 40x80x1.4x6m HOAPHAT-BD
3 Thép vuông đen 50x50x1.8x6m HOAPHAT-BD
4 Thép hộp đen 30x60x1.4x6m HOAPHAT-BD
5 Thép ống đen 76x2.5x6m HOAPHAT-BD

Giỏ hàng trống. Bạn vui lòng chọn sản phẩm. Xin cảm ơn.

Liên hệ
0941885222