* Danh sách: Thép Hộp Đen ( 190 ) 5 sản phẩm

STT Tên SP NSX Hình ảnh Số lượng Ghi chú
1 Hộp đem 75x125x3.0x6000 190
2 Hộp đen 100x200x5.0x6000 190
3 Hộp đen 100x200x4.5x6000 190 190
4 Hộp đen 100x150x6x6000 190 190